Cinema / Teatrul de vară CAPITOL la Amural

BTLT: Cinema / Teatrul de vară CAPITOL @ Amural [A4] Festival Vizual

BTLT: Cinema / Teatrul de vară CAPITOL @ Amural [A4] Festival Vizual

[scroll for English]

 

Festivalul Amural a deschis porțile orașului Brașov pentru cea mai mare sărbătoare a artelor vizuale contemporane. Campania Cinema / Teatrul de vară Capitol a călătorit și a cunoscut o mulțime de oameni interesanți, cu viziuni apropiate și proiecte care ne inspiră. Prezența Capitol în cadrul celei de-a patra ediții a festivalului vizual Amural a produs o instalație cu trei acțiuni distincte: expoziția CapitolCapitol Talks, live performance #FLUID.

 

Ediția Amural A4 este o experiență de care ne bucurăm din plin. Festivalul are două părți care se completează și se susțin reciproc. În cele 4 zile de festival, pe parcursul zilei poți admira multe instalații artistice și expoziții pe strada După Ziduri sau în Turnul Alb. Seara, programul se diversifică intens, iar întreg traseul între Cinema Popular, Turnul Alb și Turnul Negru este colorat, animat vizual și sonor de o mulțime de muzicieni, VJs și artiști care îți stimulează toate simțurile transformând o mică parte, dar semnificativă, din centrul Brașovului într-o expoziție în aer liber, augmentând clădirile din această zonă.

Traseul începe cu Cinema Popular în interiorul căruia Maotik a amplasat un obiect care semăna cu o carte deschisă, pe ale cărei pagini se desfășura o poveste proiectată video. În exterior încă se păstrează desenul lui Mr. Thoms creat în ediția din 2016. Imediat lângă, chiar pe zidul care dă numele străzii, am amplasat expoziția Cinema / Teatrul de vară Capitol.

Din aleea care urcă pe deal ajungi într-o zonă de relaxare de unde poți să ai o privire de ansamblu asupra zidului, sau să vezi îndeaproape cei doi lupi din sârmă împletită.

Treci prin instalația efemeră și plină de viață realizată de Ein helles Schwarz și Markus Puhlmann (GER) și ajungi la desenul pictat de Colectivo Licuado.

Urmează o serie de proiecții și videomapping-uri super interesante, interactive și dinamice, în care efectiv te pierzi pentru câteva momente. Continuând să urci către zona Ambiental, poți descoperi instalația Poemtry realizată de Rizi.

De ce am călătorit la acest festival? Ne-am conectat cu echipa Amural și ne-am bucurat să descoperim că unul dintre scopurile principale ale festivalului îl constituie reactivarea Cinematografului Popular din centrul istoric la Brașovului. Instant ne-am dat seama că avem multe lucruri în comun care merită explorate, așa că în scurt timp am plănuit participarea în cadrul festivalului și vizita în Brașov.

Pentru a transmite brașovenilor mesajul campaniei de conștientizare și sensibilizare față de clădirile cu valoare culturală abandonate, cu focus pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, iar în cazul de față Cinema Popular, am pregătit o expoziție care cuprinde momente esențiale și memorabile, o parte despre trecutul istoric, cât și perspective asupra posibilului viitor în care aceste spații vor fi reintegrate în viața orașelor și în circuitul public. Împreună cu energicii voluntari, am reușit să expunem planșele chiar pe Zidul care dă numele străzii și să împachetăm câteva sute de stickere, cărți poștale, postere, alături de manifestul proiectului, pe care le-am distribuit rapid în tot festivalul, împreună cu câteva tricouri serigrafiate manual de Octav Avramescu în cadrul atelierelor pentru copii de la MNAC.

Un alt lucru interesant este că ne-am întâlnit cu prieteni, colegi, amici și parteneri sau colaboratori. Cu mulți am purtat discuții în jurul reactivării clădirilor de patrimoniu care ar putea oferi multor artiști, designeri, scriitori, regizori, producători, actori sau muzicieni un spațiu unde să-și poată manifesta creativitatea sau pentru a-și face cunoscute lucrările, lansându-le într-un spațiu public către cei interesați și prezenți. Într-un material publicat cu ceva timp în urmă de o televiziune națională, Cristian Mungiu, regizor premiat în repetate rânduri la nivel internațional, spunea că este absurd ca aceste produse culturale să fie vizualizate doar de un public străin, iar în țară, din 600 de spații alocate cinematografiei, doar câteva să fie active, în condiții greu de descris. La Amural, Eva Pervolovici, regizoarea filmului Marussia, ne-a povestit câteva dintre peripețiile avute recent în încercarea de a distribui filmul în cele câteva dintre sălile locale funcționale…

 

Sâmbătă am remontat expoziția devastată de o ploaie în seara precedentă. Apoi am vorbit cu organizatorii Amural, care se bucură de o ediție super reușită, la care au primit susținerea autorităților locale, lucru care a facilitat extinderea festivalului în mai multe locuri concomitent și a ridicat interesul unui public larg și trecătorilor curioși. Imediat după lăsarea serii, luminile proiectoarelor au început să anime fațadele clădirilor și instalațiile produse de artiștii locali și internaționali.

După ce am vizitat expoziția din noul spațiu alternativ Visssual, situat pe strada Fabricii, ne-am întors la scena de lângă Turnul Negru unde Ada Kaleh își făcea auzite noile producții care se auzeau până în centrul Brașovului. Cu o seară înainte, în același loc, Max Cooper a susținut un performance cu care a sculptat spațiul audio video concomitent.

Duminică am început programul de dimineață, pregătind o serie de articole și postări pe Facebook și Instagram pentru cei care nu au ajuns la festival și ne urmăresc online. Am vizitat expoziția Alinei Marinescu intitulată “Out of Love” alături de cea a lui Martin Balint numită “BLO500 or how to shape undisclosed identities” și picturile lui Ion Văcăreanu de la Centrul multicultural al Universității Transilvania din Brașov.

 

Sus la Turnul Alb, în timpul zilei, amicii de la One Night Gallery au organizat expoziția colectivă cu Paul Dersidan, Bianca Dumitrașcu, Sweet Damage Crew, Nicăieri von Băraru, Victor Fota, Livia Fălcaru și Raluca Băraru. Iar seara puteai să urmărești o serie de filme sau să te bucuri de o priveliște minunată dintr-un cinematograf în aer liber, deasupra orașului.

Seara ne-am reîntâlnit cu #FLUID (Paul Dunca – performer, coregraf, dramaturg și Alex Bălă – muzician) să ascultăm noile producții și să experimentăm energia efervescentă a celor doi artiști pe Scena Popular.  Am parcurs un traseu muzical și performativ, o incursiune în istoria spațiului scenic bucureștean, vizând în special povestea Teatrului de vară și Cinematografului Capitol, situat pe strada Constantin Mille din București. Piesa care a dat numele performance-ului, The Stage is Yours, poate fi ascultată exclusiv pe electronicbeats.ro, chiar aici.

 

A doua intervenție a lui Micleuşanu Mitoş în cadrul Amural a fost un performance alias Febre39, care în 20 de minute reușește să atingă toate problemele într-un mod unic și amuzant, trăgând totodată mai multe semnale de alarmă.

 

capitol.rehab

Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici.

Această campanie este organizată de Save or Cancel, prin feeder.ro, și face parte din programul cultural multianual “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, co-finanțat de AFCN. Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.
Organizator: Save or Cancel
Parteneri: AmuralCNDB, Teatrul Mic, Cinema Marconi, RADEF, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ, Calup, Mellow Drinks, Plaja de Carte, Someș Delivery, Augmented Space Agency, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, Anuala de Arhitectură
Parteneri media: Zeppelin, IQads, Smark, Assamblage, Dizainăr, Iqool, anyplace.ro feeder.ro, the Institute, designist
Design: Acme Industries
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)
Foto: Alexandru Dan, Orsolya BalintCătălin Georgescu, Ana Drăghici
Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

Vlaicu Golcea & Mihai Păcurar live at Black Tower (Turnul Negru)

[En]

BTLT: Cinema / Summer Theatre CAPITOL @ Amural [A4] Visual Festival

The Amural Festival opened the gates of Brașov for the greatest celebration of contemporary visual arts. Our Capitol Cinema / Summer Theatre campaign team has been travelling and meeting a lot of interesting people with similar visions and projects that proved to be an inspiration to us. The presence of the Capitol within the fourth edition of the Amural visual festival produced a three-pronged installation: the Capitol exhibition, Capitol Talks, live performance #FLUID.

The Amural A4 edition was an experience that we fully enjoyed. The festival had two parts that complete and support each other. During the four days of the festival, you could admire many art installations and exhibitions on the After Walls or the White Tower. In the evening, the program was intensely diversifying and the whole tour between the Popular Cinema, the White Tower and the Black Tower was coloured, animated visually and audibly by a lot of musicians, VJs and artists who stimulated all your senses, turning a small but significant part of the central Brașov in an outdoor exhibition, augmenting the buildings in this area.

The tour started with Popular Cinema, inside which Maotik placed an object that resembled an open book on whose pages a video story was unfolding. On the outside, Mr. Thoms’ drawing, created in 2016, was still there. Right next to it, on the wall that gave the name of the street, we placed the Cinema / Summer Capitol exhibition.

From the alley that climbed up the hill you could reach a relaxation area where you could have an overview of the wall or see the two entwined wires wolves closely.

After you passed through the ephemeral and lively installation by Ein helles Schwarz and Markus Puhlmann (DE) you could get to the drawing painted by Colectivo Licuado.

Then followed a number of exciting, interactive and dynamic projections and video mapping where you could actually lose yourself for a few moments. Continuing up to the Ambiental area, you could discover Rizi‘s Poemtry.

Why did we travel to this festival? We were connected with the Amural team and we were glad to discover that one of the main goals of the festival was the reactivation of the Popular Cinema situated in the historical centre of Brașov.  We realized right away that we had many things in common that were worth exploring, so we soon planned to participate in the festival and visit Brașov.

In order to convey to Brașov citizens our message of awareness towards abandoned cultural buildings focusing on the Capitol Cinema / Summer Theatre, and in this case the Popular Cinema, we prepared an exhibition that included essential and memorable moments, a part about the historical past and perspectives on the possible future where these spaces will be reintegrated into city life and the public circuit. Together with some full of energy volunteers, we were able to expose the plaques right on the Wall that gave the name of the street and pack a few hundred stickers, postcards, posters, along with the project manifesto, which we quickly distributed throughout the festival along with several screen-printed shirts manual by Octav Avramescu in the workshops for children from the Contemporary Art Museum in Bucharest.

Another interesting thing was that we met friends, colleagues, buddies, partners or collaborators.

We discussed with many of them about the reactivating the heritage buildings that could serve many artists, designers, writers, directors, producers, actors or musicians as space where they can manifest their creativity or make themselves known, – showing their work in a public space for those interested and present. In a material published some time ago by a national television, Cristian Mungiu, the internationally acclaimed movie director, said it was absurd that these cultural products would only be viewed by a foreign public, whereas in Romania, out of 600 spaces allocated to cinematography, only a few would be active under difficult-to-describe conditions. At Amural, Eva Pervolovici, the director of the movie Marussia, told us about her recent adventures in trying to distribute the movie in some of the local functional halls.

On Saturday, we replaced the exhibition that had been devastated by the rain during the previous evening. Then we had a talk with the Amural festival organizers, who were glad to have such a successful edition supported by the local authorities, which facilitated the expansion of the festival in several places at the same time and raised the interest of a large audience and curious passers-by. Immediately after dusk, the lights of the projectors began to animate the facades of the buildings and the installations produced by local and international artists.

After visiting the exhibition from the new Visssual alternative space on the Factory street, we went back to the stage near the Black Tower, where the artist Ada Kaleh made his new productions heard in the centre of Braşov. The previous evening, in the same place, Max Cooper had made a performance which carved the space in a visual and audio manner simultaneously.

On Sunday we started the program early, preparing a series of articles and posts on Facebook and Instagram for those who could not reach the festival and have been following us online. Then we visited Alina Marinescu‘s exhibition, named “Out of Love”, Martin Balint‘s works “BLO500 or how to shape undisclosed identities” and the paintings of Ion Văcăreanu from the Multicultural Center of Transylvania University in Brașov.

Up at the White Tower, during the day, the pals from One Night Gallery organized the collective exhibition of Paul Dersidan, Bianca Dumitrașcu, Sweet Damage Crew, Nicăieri von Băraru, Victor Fota, Livia Fălcaru and Raluca Băraru. In the evening you could watch a series of movies or enjoy a wonderful view from an outdoor cinema above the city.

In the evening we met #FLUID (Paul Dunca – performer, choreographer, playwright and Alex Bălă – musician) to listen to the new productions and to experience the effervescent energy of the two artists on the Popular Stage. We have traveled a musical and performative trail, an insight into the history of Bucharest’s scenic space, especially with the story of Capitol Summer Theatre and Cinema, located in Bucharest on Constantin Mille Street. The track that gave the performance name, The Stage is Yours, can be listened exclusively to electronbeats.ro, right here.

The second intervention of Micleușanu Mitoş in Amural was a performance of Febre39 alias, which in 20 minutes manages to cover all the existing problems in a unique and funny way, while also firing several alarm signals.

cinema/ teatru de vara CAPITOL

Learn more about the CAPITOL Cinema / Summer Theatre and the awareness campaign here.

The multi-annual cultural program “cultural hub Cinema / Summer Theatre CAPITOL” is co-funded by AFCN. The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.
Organizer: Save or Cancel
Partners:AmuralCNDBTeatrul MicCinema Marconi, RADEFMonumente Uitate/ Asociația ARCHÉCalup, Mellow Drinks, Plaja de Carte, Someș Delivery, Augmented Space Agency, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, Anuala de Arhitectură
Media partners: ZeppelinIQadsSmark, AssamblageDizainărIqool, anyplace.ro,  feeder.rothe Institute, designist
Graphic design: Acme Industries
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)
Photo: Alexandru Dan, Orsolya BalintCătălin Georgescu, Ana Drăghici
About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorization of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

parteneri capitol 2017-2018