feeder sound LIVE CR15TINA & AEUL BTLT Internal Connections livestream Part 2 feeder sound LIVE MISS I (dj set) & PASR (live painting) Un-hidden Street Art in Romania book Buy now

Un-hidden Street Art in Romania book

€8,38
+ shipping


feeder sound LIVE STREAMS line up 2020
Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018

Last updated on September 23rd, 2017 at 02:33 am

[scroll down for English]

Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018

CE?

Situat în centrul orașului București, ansamblul de monumente istorice Cinema CAPITOL (B-II-m-B-18683) și Teatrul de vară CAPITOL (B-II-m-B-19202) ocupă parcela dintre bd. Elisabeta 36 și str. Constantin Mille 13.

În 2017-2018, Save or Cancel propune o campanie de conștientizare și sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, relevând potențialul economic, social și educațional al tuturor spațiilor culturale abandonate din România, prin implicarea artiștilor și comunității locale în cadrul unor proiecte trans-sectoriale, multidisciplinare, colaborative.
4 conferințe, 3 instalații artistice, 4 expoziții și 3 apeluri deschise pentru idei vor reactiva memoria colectivă, reintegrând monumentele în circuitul public prin reinterpretări democratice ale spaţiului cultural, explorând legături între artă, natură și oraș.

obiective

• atragerea unor noi categorii de public pentru spațiile culturale alternative și pentru patrimoniu.
• sensibilizarea audienței față de patrimoniul cultural, relevând potențialul acestuia pentru sectorul cultural independent.
• promovarea creațiilor contemporane locale și susținerea artiștilor tineri.
• promovarea creativității ca alternativă sustenabilă la abandonul instituționalizat al patrimoniului.

DE CE?

Cinema / Teatrul de vară CAPITOL este o ruină remarcabilă care are potențialul să reactiveze social și economic comunitatea.
Proiectul propune sensibilizarea artiștilor, promotorilor culturali și comunității pentru a identifica modele inovatoare de re-utilizare adaptabilă a patrimoniului, un exercițiu democratic, sustenabil.
Nevoia acută de spații independente dedicate culturii este accentuată de închiderea unui număr mare de spații culturale, în special cinematografe, teatre și galerii de artă, ca urmare a legii 282/2015.
Cinema Teatrul de vară Capitol scena

Teatrul de vară Alhambra (ulterior Capitol) după un secol de la inaugurare.
Foto: arh. Nicolae Nenciulescu (1916), Alex Iacob (2016) 

CUM?

• investigarea, re-utilizarea și promovarea patrimoniului participă la regenerarea urbană și la transformarea socială și economică a comunității;
• investiţie în ecosisteme artistice;
• procese colective, co-creație;
mobil și efemer: utilizarea și integrarea fațadei în proiecte la scara umană: semnale urbane;
• inițiative temporare, pop-up, care pot fi prezentate itinerant.

CÂND?

2017
MAI
OPEN CALL I – design
Reactivarea patrimoniului: provocări și beneficii @ CNDB – 27 Mai, 19:00
IUNIE
Cinema Capitol @ Someș Delivery, Cluj- 17-18 Iunie
AUGUST
Expoziție & cinema CAPITOL @ Plaja de Carte, Vama Veche – 4-6 August, 20:45-23:00
OPEN CALL II intervenție artistică și fotografie – 14-28 August
semnal urban I – instalație de Pisica Pătrată @ Teatrul de vară CAPITOL
SEPTEMBRIE
OPEN CALL III poem – 11-29 Septembrie
semnal urban II – performance #FLUID & instalație artistică Capitol Continuum @ Teatrul de vară CAPITOL
OCTOMBRIE
Paint-a-Monument atelier de desen pentru copii
Spații culturale bucureștene dispărute – conferință, expoziție itinerantă & lansare booklet, ed. 02, în parteneriat cu Teatrul Mic

 

2018
APRILIE
OPEN CALL IV – arhitectură
MAI
conferință / workshop
IUNIE
semnal urban III – instalație artistică
expoziție itinerantă – Timișoara
AUGUST
conferință / workshop @ ArCub
SEPTEMBRIE
expoziție itinerantă
lansare booklet, ed. 03

 

IMPLICĂ-TE!

Suntem încântați să oferim beneficii și oportunități de recunoaștere a contribuției pentru campania CAPITOL. Pentru a afla mai multe despre campanie, vă rugăm să contactați Save or Cancel.

Beneficii și oportunități de recunoaștere pot include:
• activări în cadrul evenimentelor, cu potențialul de a ajunge la mai mult de 5.000 de persoane
• oportunități de implicare a angajaților și de voluntariat
• recunoașterea în cadrul canalelor de comunicare CAPITOL, inclusiv materiale tipărite, materiale electronice și social media
• tururi personalizate și prezentări realizate de Save or Cancel
• includerea în lista donatorilor Campaniei Capitol, afișată on-site și online, vizibilă pentru mai mult de 30.000 de vizitatori anual

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

Un program cultural multianual co-finanțat de AFCN.  Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Acest proiect cultural este co-finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB.
PARTENERI: CNDB, Teatrul Mic

CONTACT: info@saveorcancel.tv

…………………………..

Bulevardul fostelor cinematografe, între Hotel Cișmigiu și Cercul Militar. #capitol
Foto: Alex Iacob

CAPITOL Cinema / Summer Theatre 2017-2018

WHAT?

Situated downtown Bucharest, the ensemble of historical monuments CAPITOL Cinema (LMI B-II-m-B-18683) and CAPITOL Summer Theatre (LMI B-II-m-B-19202) occupies the plot of land between 36 Elisabeta Bd. and 13 C-tin Mille St.

In 2017-2018, Save or Cancel proposes a cultural heritage awareness and sensitization campaign, with an application on Capitol Cinema / Theatre Summer, revealing the economic, social and educational potential of all abandoned cultural spaces in Romania, and the involvement of artists and the local community in trans-sectorial, multi-disciplinary, collaborative projects.

4 conferences, 3 art installations, 4 exhibitions and 3 open calls for ideas will reactivate the collective memory, reintegrating the monuments in the public circuit through democratic reinterpretations of the cultural space, exploring the links between art, nature and the city.

objectives

 • attracting new audiences for alternative cultural and heritage spaces.
 • audience awareness towards cultural heritage, revealing its potential for the independent cultural sector.
 • promoting contemporary local creations and supporting of young artists.
 • the promotion of creativity as a sustainable alternative to the institutionalized abandonment of heritage.

WHY?

CAPITOL is a remarkable ruin that has the potential to socially, and economically reactivate the community.

The project proposes the sensitization of artists, cultural promoters and of the community to identify innovative models of adaptive re-use of heritage, a democratic, sustainable exercise. The acute need for independent spaces dedicated to culture is accentuated by the closure of a large number of cultural spaces, especially cinemas, theaters and art galleries, as a result of the law 282/2015.

HOW?

 • the investigation, re-use and promotion of heritage participates in the urban regeneration and social and economic transformation of the community;
 • artistic investment in ecosystems;
 • collective processes, co-creation;
 • mobile and ephemeral: the use and integration of the facade in human-scale projects: urban signals;
 • pop-up, temporary initiatives, which can be presented itinerant.

WHEN?

2017
MAY
OPEN CALL Idesign
urban signal I – artistic installation
Heritage Reactivation: challenges and benefits @ CNDB – 27 May, 19:00
JUNE
Cinema Capitol @ Someș Delivery , Cluj- 17-18 June
AUGUST
Exhibition & cinema CAPITOL @ Plaja de Carte, Vama Veche – 4-6 August, 20:45-23:00
OPEN CALL II artistic intervention & photography – 14-28 August
urban signal I – installation by Pisica Pătrată @ CAPITOL Summer Theatre
SEPTEMBER
OPEN CALL III poem – 11-29 September
urban signal II – artistic installation @ CAPITOL Summer Theatre
OCTOBER
Paint-a-Monument drawing workshop for children
Missing Cultural Spaces in Bucharest: Trials and Threats conference, itinerant exhibition & booklet launch, in collaboration with Teatrul Mic
2018
APRIL
OPEN CALL III – architecture
MAY
conference / workshop
JUNE
urban signal III – artistic installation
itinerant exhibition – Timișoara
AUGUST
conference / workshop @ ArCub
SEPTEMBER
itinerant exhibition
booklet launch

 

SUPPORT!

We are pleased to offer benefits and recognition opportunities, online and offline, on the contribution to the CAPITOL Campaign. To learn more about the Campaign, please contact Save or Cancel.

Benefits and recognition opportunities can include:

 • on-site activations with the potential to reach more than 10.000 persons
 • employee engagement and volunteer opportunities
 • recognition across CAPITOL communication channels, including print and electronic materials and social media
 • personalized tours and presentations led by Save or Cancel
 • inclusion in the CAPITOL Campaign’s donor listing displayed on-site and online, visible to more than 30.000 annual visitors

 

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of arts and culture, facilitating their role in the contemporary society.
Self-initiated multidisciplinary programs by Save or Cancel support the development of the contemporary society by identifying opportunities for sustainable and adaptable (re) valorization of culture.

 

A multi-annual cultural program co-funded by AFCN. The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

This cultural project is co-financed under the Bucharest Cultural Program Participatory City by the Bucharest City Hall through the ARCUB Cultural Center of Bucharest.

 

Partners: CNDBTeatrul MicCinema Marconi

Media PartnersZeppelinIQadsSmark

Contact: info@saveorcancel.tv

parteneri hub cultural Cinema / Teatrul de vară Capitol 2017-2018

Articole din campanie:

Cinema CAPITOL at the beach @ Plaja de Carte, Vama Veche
BTLT: Cum a fost la Someș Delivery 2017, Cluj?
CAPITOL Grădina Cinema la Someș Delivery 2017
BTLT: Reactivarea patrimoniului: provocări și beneficii @ CNDB
OPEN CALL CAPITOL DESIGN Winner: Acme Industries – Y
OPEN CALL DESIGN – Shape the future of CAPITOL
despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel
Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018
Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020
41 de foste și actuale cinematografe în București
38 de teatre din București
22 de clădiri reabilitate care pun în valoare patrimoniul din România

60 Comments
 1. […] 4 conferences, 3 art installations, 4 exhibitions and 3 open calls for ideas will reactivate the collective memory, reintegrate the monuments in the public circuit through democratic reinterpretations of the cultural space, explore the links between art, nature and the city. Find out how you can participate, here. […]

 2. […] Save or Cancel continuă campania de conștientizare și sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, […]

 3. […] Dialogurile CAPITOL 1/4 Ne face plăcere să vă invităm la o discuție informală despre provocările și beneficiile reactivării patrimoniului, Sâmbătă, 27 Mai, ora 19:00, la CNDB, urmată de un performance experimental #FLUID. Invitații primei conferințe din serie sunt persoane a căror activitate susținută îmbunătățește constant calitatea vieții și a spațiului, în orașul București. Inițiativele și proiectele lor se află în diferite stadii și au abordări distincte însă toate se referă la reactivarea adaptabilă a patrimoniului, racordată la nevoile societății actuale. Save or Cancel deschide dialogul despre patrimoniul cultural abandonat și perspective pentru viitor, cu focus pe Cinema / Teatrul de vară CAPITOL;  Asociația Icult relatează obiectivele și activitățile inițiativei de reactivare Cinema Marconi; Pisica Pătrată povestește despre intervențiile artistice cu rol de semnal urban de la Cinema / Teatrul de vară Capitol, Cinema Marconi și Cărturești Verona; Lucian Sandu Milea prezintă procesul de activare Carol 53; Anca Majaru relatează provocările specifice proiectului Monumente Uitate derulat de asociația Arche; Raluca Munteanu povestește despre regenerare urbană, din experiența Pro Patrimonio.  Ne-am propus ca, prin această întâlnire, să descoperim modele de bună practică și experiențe particulare, specifice fiecărui caz. Înțelegerea beneficiilor reabilitării este, în anumite cazuri, deficitară. Factorii de decizie – autorități naționale sau locale, proprietari, etc. – fără a avea o perspectivă amplă, sunt descurajați de aspectul precar, superficial, al clădirilor propuse pentru reabilitare. Utilizarea adaptabilă, racordată la nevoile actuale, poate răspunde acestor dificultăți într-un mod sustenabil. Integrarea activă a patrimoniului prin conversie este tratată ca oportunitate, nu doar de ordin funcțional, cât și de ordin cultural. Beneficiile spațiului construit, care își arată vârstele, au repercursiuni în toate aspectele vieții publice, dar și în trările interioare ale unei societăți. La finalul conferinței, propunerea câștigătoare a Open Call Design CAPITOL va fi făcută publică. Expoziția Cinema / Teatrul de vară CAPITOL prezintă o selecție de lucrări din Open Call Design CAPITOL, studiul istoric, ilustrații și desene create de artiști și public, în cadrul evenimentelor din 2016. La ora 21:30, #FLUID (Paul Dunca, Alex Bălă), un live queer act neo-faggotique, incluzând piesa inspirată din istoria Cinema / Teatrul de vară CAPITOL, intitulată “The Stage is Yours”. Lente ne va ademeni cu tapas colorate și băuturi dulci și amare. Numărul de locuri este limitat. Vă rugăm să confirmați prezența printr-un e-mail către info@saveorcancel.tv Conferința “Reabilitarea patrimoniului: provocări și beneficii” face parte din proiectul multianual “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, co-finanțat de AFCN. Organizator: Save or Cancel Parteneri: ArCub, CNDB, Teatrul Mic, Cinema Marconi, Carol 53 Parteneri media: Zeppelin, IQads, Smark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro, anyplace.ro Heritage Reactivation: Challenges and Benefits CAPITOL Dialogues 1/4 We are pleased to invite you to an informal discussion about the challenges and benefits of heritage reactivation on Saturday, May 27, starting 19:00, at the CNDB, followed by a #FLUID experimental performance. The guests of the first CAPITOL dialogues series are people whose activity constantly improves the quality of life and space in Bucharest. Their initiatives and projects are at different stages and have distinct approaches, but all relate to the adaptable reactivation of heritage, connected to the needs of today’s society. Save or Cancel opens the dialogue about abandoned cultural heritage and prospects for the future – CAPITOL Cinema / Summer Theatre Icult Association talks about the objectives and activities of reactivation initiative for Cinema Marconi; Pisica Patrata tells of artistic interventions that act as urban signals at the Capitol Cinema / Summer Theatre, Marconi Cinema and Verona Cartereşti; Lucian Sandu Milea presents the activation process of Carol 53; Anca Majaru reports on the particular challenges of the Monumente Uitate, a project undertaken by Arche Association; Raluca Munteanu tells about urban regeneration, from Pro Patrimonio‘s experience. We set out to discover, through this meeting, models of good practice and distinct experiences, specific to each case. Understanding the benefits of rehabilitation is, in some cases, deficient. Decision-makers – national or local authorities, owners, etc. – without a broad perspective, they are discouraged by the precarious, superficial aspect of the buildings proposed for rehabilitation. Adaptive use, linked to current needs, can address these challenges in a sustainable way. The active integration of the heritage through conversion is treated as an opportunity, not only functional and cultural. The benefits of built-in space, showing all ages, have repercussions in all aspects of public life, but also in the inner workings of a society. Following the conference, the Open Call Design CAPITOL winning proposal will be made public.  The CAPITOL Cinema / Summer Theatre exhibition presents a selection of works from Open Call Design CAPITOL, the historical study, illustrations and drawings created by artists and the public during the 2016 events. At 21:00, #FLUID (Paul Dunca, Alex Bălă), a neo-faggotique live queer act, including the song inspired by the history of CAPITOL Cinema / Summer Theatre, titled “The Stage is Yours”. Lente will lure us with colourful tapas and sweet and bitter drinks. The number of seats is limited. Please confirm your presence by sending an e-mail to info@saveorcancel.tv “Heritage Rehabilitation: Challenges and Benefits” conference is a part of the “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL” cultural project, co-financed by AFCN. Organizer: Save or Cancel Partners: ArCub, CNDB, Teatrul Mic, Cinema Marconi, Carol 53 Media partners: Zeppelin, IQads, Smark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro,  anyplace.ro Alte articole din campanie: OPEN CALL DESIGN – Shape the future of CAPITOL 22 de clădiri reabilitate care pun în valoare patrimoniul din România despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 1920 41 de foste și actuale cinematografe în București Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018 […]

 4. […] out more about CAPITOL and the re-generation project, here. The open call is a part of the “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL” cultural […]

 5. […] fațadei Cinema Marconi, din 2016. Află mai multe despre proiectul de regenerare CAPITOL, aici. Această acțiune este organizată de Save or Cancel, prin feeder.ro, și face parte din proiectul […]

 6. […] Learn more about the CAPITOL Cinema / Summer Theatre and the awareness campaign here. […]

 7. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 8. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 9. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 10. […] Learn more about the CAPITOL Cinema / Summer Theatre and the awareness campaign here. […]

 11. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 12. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOLși campania de sensibilizare, aici. […]

 13. […] Learn more about the CAPITOL Cinema / Summer Theatre and the awareness campaign here. […]

 14. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 15. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de varăCAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 16. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 17. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 18. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 19. […] CAPITOL despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018 Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020 41 de foste și actuale […]

 20. […]  Learn more about the CAPITOL Cinema / Summer Theatre and the awareness campaign here. […]

 21. […]  Learn more about the CAPITOL Cinema / Summer Theatre and the awareness campaign here. […]

 22. […] CAPITOL despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018 Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020 41 de foste și actuale […]

 23. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 24. […] Situated downtown Bucharest, the ensemble of historical monuments CAPITOL Cinema (LMI B-II-m-B-18683) and CAPITOL Summer Theatre (LMI B-II-m-B-19202) occupies the plot of land between 36 Elisabeta Bd. and 13 C-tin Mille St. In 2017-2018, Save or Cancel proposes a cultural heritage awareness and sensitization campaign, with an application on Capitol Cinema / Theatre Summer, revealing the economic, social and educational potential of all abandoned cultural spaces in Romania, and the involvement of artists and the local community in trans-sectorial, multi-disciplinary, collaborative projects. 4 conferences, 3 art installations, 4 exhibitions and 3 open calls for ideas will reactivate the collective memory, reintegrate the monuments in the public circuit through democratic reinterpretations of the cultural space, explore the links between art, nature and the city. Find out how you can participate, here. […]

 25. […] CAPITOL despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018 Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020 41 de foste și actuale […]

 26. […] de conștientizare și de sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, relevând potențialul de hub cultural independent al […]

 27. […] CAPITOL despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018 Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020 41 de foste și actuale […]

 28. […] CAPITOL despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018 Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020 41 de foste și actuale […]

 29. […] pentru viitor, cu o scurtă prezentare a istoriei Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și a campaniei de reactivare, despre care puteți citi pe larg, accesând […]

 30. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 31. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 32. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 33. […] instalație Save or Cancel este o parte din campania “hub cultural Cinema / Teatrul de vară Capitol”, un proiect multianual co-finanțat de AFCN, realizată cu susținerea Someș […]

 34. […] CAPITOL despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018 Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020 41 de foste și actuale […]

 35. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 36. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 37. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 38. […] Aflați mai multe despre CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 39. […] Aflați mai multe despre CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 40. […] Aflați mai multe despre CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 41. […] Află mai multe despre CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 42. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 43. […] or Cancel continuă campania de conștientizare și sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, […]

 44. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 45. […] or Cancel continuă campania de conștientizare și sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, […]

 46. […] Află mai multe despre proiectul de regenerare CAPITOL, aici. […]

 47. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 48. […] Află mai multe despre CAPITOL și proiectul de regenerare, aici. […]

 49. […] Află mai multe despre CAPITOL și proiectul de regenerare, aici. […]

 50. […] pentru viitor, cu o scurtă prezentare a istoriei Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și a campaniei de reactivare, despre care puteți citi pe larg, accesând […]

 51. […] Theatre history and future 1912 – 1920 41 de foste și actuale cinematografe în București Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018 VOTE: OPEN CALL DESIGN CAPITOL – […]

 52. […] Find out more about CAPITOL and the re-generation project, here. […]

 53. […] Find out more about CAPITOL and the re-generation project, here. […]

 54. […] de conștientizare și de sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, relevând potențialul de hub cultural independent al […]

 55. […] or Cancel, în calitate de inițiator al proiectului “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, anunță selecția de oferte pentru servicii de realizare și administrare a website-ului […]

 56. […] una dintre cele mai longevive și îndrăgite Pisici din București ne privește lung din ușa Teatrului de vară Capitol. Ne bucurăm că încă este acolo și de fiecare dată când trecem pe la grădină ne […]

 57. […] In 2017-2018, Save or Cancel proposes a cultural heritage awareness and sensitization campaign, with an application on Capitol Cinema / Summer Theatre, revealing the economic, social and educational potential of all abandoned cultural spaces in Romania, and the involvement of artists and the local community in trans-sectorial, multi-disciplinary, collaborative projects. Find out more here. […]

 58. […] In 2017-2018, Save or Cancel proposes a cultural heritage awareness and sensitization campaign, with an application on Capitol Cinema / Summer Theatre, revealing the economic, social and educational potential of all abandoned cultural spaces in Romania, and the involvement of artists and the local community in trans-sectorial, multi-disciplinary, collaborative projects. Find out more here. […]

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2004 - 2020 feeder.ro

CONTACT US

Send us an email using this contact form and we will get back to you as soon as possible, usually in 1-2 working days. Thank you! 😊

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account