PERFORMING (NON) PUBLIC SPACE

  • by
PERFORMING (NON) PUBLIC SPACE

[scroll to read in English]

Când corpurile nu mai experimentează scena ca o situație fizică, facem loc coregrafiei imaginare. Scriem mișcarea folosind sunetul, suntem în acțiune prin vocile noastre, gândul devine limbaj vizual, cuvântul devine platforma noastră coregrafică. Ce este un spațiu non-public? Mă poți duce într-un spațiu non-public?

Proiectul Performing (non) public space propune abordarea unei noi paradigme a artei coregrafice, implicând profesioniștii din domeniul dansului contemporan și publicul într-un proces de redescoperire a potențialului artelor spectacolului.

În contextul în care accesul la produse culturale în spațiul public (în special teatre, muzee și cinematografe) se află într-o stare încă precară – ca efect al pandemiei COVID-19 și a creșterii discrepanțelor sociale, proiectul propune artiștilor invitați o investigație artistică asupra spațiului non-public, ca potențială alternativă complementară spațiilor convenționale, de-a ajunge, astfel la noi, și diverse audiențe.

Cum dispunem de timp și de spațiu, în sfera non-publică, și cum produsul artistic poate fi accesat și intregrat în această dimensiune, sunt întrebări pe care artiștii proiectului le abordează în procesul creativ și de exprimare coregrafică.

Artele spectacolului sunt, prin natura lor, greu de stocat într-un anumit timp și spațiu și, astfel, greu de reprodus într-un timp sau spațiu alternativ față de cel în care au fost produse inițial. Proiectul propune o nouă interpretare a dansului prin forme alternative de producție și difuzare. Pentru aceasta, artiștii coregrafi abordează noi metode de producție, dezvoltând dramaturgii ale cuvântului scris, explorând coregrafia sonoră, folosind mediul digital ca mijloc de exprimare coregrafică.

Distribuția produsului artistic este concepută să faciliteze accesul spectatorului din spațiul non-public, generând o abordare personală, autentică și individuală a materialului coregrafic.

Asemenea notațiilor coregrafice, un set de reguli simple și indicații adresate spectatorului creează cadrul pentru reproducerea individuală (în spațiul non-public) a produsului artistic într-o manieră subiectivă. Spectatorul are opțiunea de a consuma sau de a participa la o coregrafie globală și a-și însuși produsul coregrafic. Spațiul non-public devine astfel un spațiu imersiv în care, asemenea unui joc, spectatorul poate deveni participant la o coregrafie colectivă imaginară. Adresând potențarea practicilor coregrafice independent de restricțiile de timp și spațiu, proiectul sprijină investigațiie artistice și susține, astfel, producția și cercetarea coregrafică în cadrul unui laborator artistic de creație dezvoltat în perioada septembrie-octombrie 2021, la WASP Working Art Space and Production, și online, prin platforma Zoom.

Artiste participante: Flavia Giurgiu, Jasmina Al-Qaisi, Judith State, Diana Spiridon generează astfel procese colective intensive de practici și cunoaștere reciprocă, derulate online între 1-8 noiembrie.

Rezultatele acestei cercetări vor fi prezentate public în zilele de 8, 9, 10 noiembrie, pe platforma Telegram, prin înscrierea în cadrul grupului public Performing (non) public space

În data de 10 noiembrie ora 15:00, pe contul www.facebook.com/Asociatia4Culture, va avea loc un dialog cu artiștii Roel Heremans (Belgia), Jasmina Al-Qaisi (România/Germania) și Mária Júdová (Slovacia), în care vor fi prezentate practici personale curente ale acestora, în relație cu tema proiectului.

Proiectul PERFORMING (NON) PUBLIC SPACE propune explorarea unui potențial prea puțin activat al artelor spectacolului: expansiunea scenei în spațiul non-public unde spectatorul devine interpret și public în acelasi timp. Este o formă de a facilita accesul în siguranța unui public larg la artele spectacolului, precum și de reinventare și adaptare la schimbările provocate de pandemie.

Concept și direcție artistică: Andreea Căpitănescu.

Artiste: Flavia Giurgiu, Jasmina Al-Qaisi, Judith State, Diana Spiridon.

Andreea Căpitănescu este curator, manager cultural și artist. A făcut parte din echipa festivalului Europalia România, în calitate de curator al programului de Artele spectacolului, este director artistic al eXplore festival, co-organizator al proiectului european Life Long Burning și din 2012 co-fondator și curator al spațiului de artă contemporană WASP Working Art Space and Production. Cu o formare profesională în dans contemporan, management de proiect și cercetare doctorală în arte vizuale, este interesată să experimenteze noi cadre de lucru multidisciplinar, cu potential catalizator de schimb artistic și teoretic, care modifică și influențează procesele de creație și propun noi versiuni personale, autentice. Spațiul artistic feminist și relația cu mediul (peisaj, arhitectură), reprezintă două dintre interesele sale majore ce se regăsesc în numeroase proiecte personale dezvoltate recent.

Flavia Giurgiu este o artistă de teatru, dans și artă performativă, în prezent stabilită la București. Activitatea ei este constantă și complexă, atât în teatre din țară, cât și în muzee și spații culturale independente, unde colaborează cu regizori, coregrafi și artiști contemporani de renume național și internațional. Este autoarea propriilor performance-uri și semnează coregrafia și mișcarea scenică pentru spectacolele la care lucrează. Cu studii în actorie și dans contemporan, căutările ei artistice se concentrează în jurul diverselor posibilități de a exista și funcționa în spațiul performativ contemporan.

Jasmina Al-Qaisi este scriitoare pentru voce și hârtie. Apare adeseori sub alte forme: ca om de știință al mersului, serviciul Schnell Musikalische Hilfe sau singura agentă pentru Oficiul Auto-intitulat de Auto-intitulări. Lucrările sau acțiunile ei audio pot fi ascultate la radio mai ales libere sau temporare și este membră a grupului de artiști interesați de sunet Research and Waves.

După absolvirea liceului de coregrafie din București, Diana Spiridon și-a continuat studiile la Academia de dans CODARTS – Universitatea de Arte din Rotterdam. A lucrat cu diverși artiști și coregrafi români, iar în 2013 a făcut parte din proiectul “An immaterial retrospective of the Venice Biennale” creat de Alexandra Pirici și Manuel Pelmuș, prezentat în cadrul Bienalei de Artă Contemporană de la Veneția. Continuă să experimenteze spațiul performativ și zona de film.

Judith State este performer și coregraf, cu o pregătire de bază în dansul clasic și licența în limbi străine. Îi place să caute și să se manifeste prin mișcare, actorie și muzică, iar în ultimii ani lucrează intens cu aceste mijloace de exprimare în spectacole de dans, teatru, și în film. În 2020-2022 este invitată ca artist Creative Crossroads în cadrul rețelei Life Long Burning, iar în 2020 primește premiul GOPO pentru Cea mai bună actriță în rol principal (Monștri, regia Marius Olteanu).

Proiect co-finanțat de Primăria Capitalei prin ARCUB în cadrul Programului București – Oraș deschis 2021.

ProducțieAsociația4Culture, co-producție WASP STUDIOS.

Co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă, în cadrul Life Long Burning

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Primăriei Municipiului București sau ARCUB

Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism, Revista Arta, Zeppelin, Feeder, IQads, România Pozitivă.

//ENG

When bodies no longer experience the scene as a physical situation, we make room for imaginary choreography. We write the movement using sound, we are in action through our voices, the thought becomes visual language, the word becomes our choreographic platform. What is a non-public space? Can you take me to a non-public space?

Performing (non) public space suggests the approach of a new paradigm of choreographic art, involving professionals in the field of contemporary dance and the public in a process of rediscovering the potential of performing arts.

In the context in which the access to cultural products in the public space (especially theaters, museums and cinemas) is still in a precarious state – as an effect of the COVID-19 pandemic and the increase of social discrepancies – the project proposes to the invited artists an artistic investigation on non-public space, as a potential complementary alternative to conventional spaces, thus reaching new audiences.

How we benefit from time and space in the non-public sphere, and how the artistic product can be accessed and integrated in this dimension are questions that the project artists approach in the creative process and of choreographic expression.

Performing arts are, by their nature, difficult to store in a certain time and space and thus difficult to reproduce in a time or space alternative to the one in which they were originally produced. The project proposes a new interpretation of dance through alternative forms of production and dissemination. For this, the choreographer artists approach new production methods, developing the dramaturgies of the written word, exploring the sound choreography, using the digital environment as a means of choreographic expression.

The distribution of the artistic product is designed to facilitate the viewer’s access from the non-public space, generating a personal, authentic and individual approach to the choreographic material.

Like choreographic notations, a set of simple rules and instructions addressed to the viewer creates the framework for the individual reproduction (in the non-public space) of the artistic product in a subjective manner. The spectator has the option to consume or participate in a global choreography and to own the choreographic product. The non-public space thus becomes an immersive space in which, like a game, the spectator can become a participant in an imaginary collective choreography. Addressing the enhancement of choreographic practices regardless of time and space constraints, the project supports artistic investigations and thus choreographic production and research in an artistic creation laboratory, developed between September-October 2021, at WASP Working Art Space and Production and online, via the Zoom platform.

The participating artists: Flavia Giurgiu, Jasmina Al-Qaisi, Judith State, Diana Spiridon thus generate collective processes of practices and mutual knowledge, held online between November 1-8.

The results of this research will be presented publicly on November 8, 9, 10, on the Telegram platform, by registration in the public group Performing (non) public space.

On November 10 from 15:00, on the account https://www.facebook.com/Asociatia4Culture, there will be a dialogue with artists Roel Heremans (Belgium), Jasmina Al-Qaisi (Romania / Germany) and Mária Júdová (Slovakia), in which there will be presented their current personal practices, in relation to the project theme.

The PERFORMING (NON) PUBLIC SPACE project proposes the exploration of an under-activated potential of the performing arts: the expansion of the stage in the non-public space where the spectator becomes a performer and the public at the same time. It is a way to facilitate the safe access of the general public to the performing arts, as well as to reinvent and adapt to the changes caused by the pandemic.

Concept and artistic direction: Andreea Căpitănescu.

Artists: Flavia Giurgiu, Jasmina Al-Qaisi, Judith State, Diana Spiridon.

Andreea Căpitănescu is a curator, cultural manager and artist. Andreea was part of the Europalia Romania festival team, as curator of the Performing Arts program, she’s artistic director of eXplore festival, co-organizer of the European project Life Long Burning and since 2012 co-founder and curator of the contemporary art space WASP Working Art Space and Production. With a professional training in contemporary dance, project management and doctoral research in visual arts, she is interested in experimenting with new multidisciplinary frameworks, with a potential catalyst for artistic and theoretical exchange, which modifies and influences the creative processes and proposes new authentic, personal versions. The feminist artistic space and the relationship with the environment (landscape, architecture), represent two of her major interests that are found in numerous recently developed personal projects.

Flavia Giurgiu is a theater, dance and performing art artist, currently based in Bucharest. Her activity is constant and complex, both in theaters and in museums and independent cultural spaces, where she collaborates with directors, choreographers and contemporary artists of national and international renown. She is the author of her own performances and signs the choreography and stage movement for the shows she works on. With studies in acting and contemporary dance, her artistic pursuits focus on the various possibilities of existing and functioning in the contemporary performative space.

Jasmina Al-Qaisi is a writer for voice and paper. She appears sometimes in other forms: as a walking scientist, the schnelle musikalische Hilfe service, or as the only agent for the Self-Entitled-Self-Entitlement-Office. She often makes waves on various radios and is a member of the sound interested artist group Research and Waves.

After graduating from the choreography high school in Bucharest, Diana Spiridon continued her studies at the CODARTS Dance Academy – University of Arts in Rotterdam. She has worked with various Romanian artists and choreographers, and in 2013 she was part of the project “An immaterial retrospective of the Venice Biennale” created by Alexandra Pirici and Manuel Pelmuș, presented at the Venice Biennale of Contemporary Art. She continues to experience the performative space and the film area.

Judith State is a performer and choreographer, with a basic background in classical dance and a bachelor’s degree in foreign languages. She likes to search and manifest through movement, acting and voice music, and in recent years she has been working intensively with these means of expression in dance and theater performances and film. In 2020-2022 she is invited as a Creative Crossroads artist within the Life Long Burning network, and in 2020 she received the GOPO award for Best Actress in a Leading Role (Monsters, directed by Marius Olteanu).

Project co-financed by the Capital City Hall through ARCUB within the Bucharest – Open City 2021 Program.

Production 4Culture Association, co-production WASP STUDIOS.

Co-funded by the European Union Creative Europe Programme, under Life Long Burning

The content of this material does not necessarily represent the official position of the Bucharest City Hall or ARCUB

Media partners: Radio România Cultural, Modernism, Revista Arta, Zeppelin, Feeder, IQads, România Pozitivă.

Leave a reply (we review all comments)