Piliuță 90 @ Rotenberg- Uzunov Art Gallery

piliuta 90

Piliuță 90 @ Rotenberg- Uzunov Art Gallery

[scroll down for english]

 

Piliuță 90
vernisaj: joi, 3 octombrie, orele 19:00
deschis la NAG #13
3-16 octombrie 2019
curator: Adina Rențea

 

Piliuță 90

Constantin Piliuță – pictorul care a reuşit să zămislească tabloul înainte de a atinge pânza

Dintotdeauna, arta s-a hrănit din umanitate, suferință, nostalgie, o neobişnuită curiozitate, nelecuită fantezie, entuziasm clocotitor şi deprimare profundă, zbucium, zâmbet şi lumină, sarcasm şi autoironie. O universală inclinație pentru inteligență şi profunzime sufletească.

”Arta nu are nevoie de vocale sau consoane;e bună sau nu e bună, e după sufletul tău sau nu. Meseria de artist se gândeşte mereu; la fiecare vârstă te apropii de ea într-un alt mod, pentru că misiunea artistului, a pictorului în mod special, este aceea de a intra în casele oamenilor şi de a-i învăţa cum să trăiască în spiritul bucuriei culorilor, atunci când se află în fața unui tablou.”

Sunt gândurile marelui pictor, împărtăşite publicului într-o nouă expoziție de pictură şi desen, marca Rotenberg-Uzunov, deschisă în perioada 3-16 octombrie, la Galeria cu acelaşi nume.
Pentru o mai bună dreptate a istoriei timpului şi memoriei oamenilor, expoziția Piliuță 90 este dedicată neuitării scurgerii celor 90 de ani la naşterea unui artist singular, ”marcat de un spirit mereu deschis, care a pus pe pânză tot ce a avut de spus în plan artistic şi a scris cu un extraordinar simț literar, în nemuritoarele sale caiete de gânduri, despre viața şi sufletul său”. (Marius Tița-critic de artă). Vor fi expuse, unele în premieră, din colecția familiei și cea a domnului Eduard Uzunov.
Fie că sunt uleiuri sau desene, adunate în vârful peniţei, al creionului sau al cărbunelui, expresia chipului, gestica trupului, firea personajelor din operele expuse reprezintă martorii unui experiment artistic figurativ, care îşi găseşte resursele expresivității în propria sa metamorfoză.
Înțelese ca modalități tradiționale de exprimare, atât pictura cât si desenul, concentreză în simbolistica lor, forţa de expansiune a culorii, demonstrând, încă o dată, dacă mai era nevoie, acuitatea unui spririt artistic care contemplă natura umană, recompunând-o apoi cu cele mai simple linii şi tuşe. Si, astfel, prin simplitatea lor, acestea devin capabile să redea profunzimile psihicului personajelor! Artistul ştie că un detaliu în plus pe foaie ar concentra interesul privitorului către „forme”, or ceea ce vrea el să exprime este „fondul”. În arta lui, culorile nu acceptă decât combinaţii necomplicate, adeseori contrase într-o singură gamă cromatică, dominată de o…nonculoare: albul, care pe Piliuță îl fascinează, conferindu-i dimensiunea gândului liber.
Excelent desenator, Piliuță a dobândit de-a lungul timpului o ştiință a valorizării acestuia, individualizându-l şi în compoziția picturală. Personajele desenelor din expoziție, surprinse în ipostaze amicale, în jurul unui pahar, sunt trasate în linii suple, spontan, fără grija unor compromisuri. Portetele sunt analizate critic, cu vădite intenții sociale şi psihologice.
Elev al marelui colorist, Piliuță a pus în culoarea picturilor sale o ştiinţă cromatică extraordinară, a pictat alb pe alb, a pătruns în sufletul uman cu îndrăzneala de a-i găsi mereu expresia adecvată şi de a folosi mijloacele tehnice cele mai proprii artei preferate de el, cu o frământare şi pasiune, neegalate decât de inteligenţă şi gust.
Într-un interviu realizat în atelierul său, Constantin Piliuță declara că

“operele dintr-o expozitie trebuie să aducă întotdeauna ceva nou; în primul rând, să deschidă un drum spre dialog între artist şi public, pentru că asta-i frumusețea unei expoziții: s-o descoperi tu, ca pictor, prin ochii celor care vin să-ți vadă lucrările”.

Un deziderat care devine realitate prin deschiderea expoziţiei Piliuţă 90, eveniment dedicat unui artist a cărei maiestrie artistică s-a dovedit aceeaşi şi în arta detaliului şi în tehnica compoziției, dar şi în elementele de cromatică şi cele de expresivitate!
Adina Rențea

 

[EN]

Piliuță 90

Constantin Piliuță – the painter who managed to conceive the picture before touching the canvas

Since the beginning, art nourished itself out of humanity, suffering, nostalgia, an unusual curiosity, unstoppable fantasy, bursting enthusiasm, but also deep depression, turmoil, smile and light, sarcasm and self–irony. A universal inclination for intelligence and spiritual depth.

„Art is in no need of vowels or consonants; good or not good, it molds to your soul or not. The job of an artist is always to think, with each age you approach it differently, because the artists mission, especially one of a painter, is to reach into the intimacy of people, to teach them to live in the joy of color, when they may find themselves in front of a picture.”

These are the thoughts of the great artist, shared public in this new exhibition of painting and drawings, opened from 3rd to 16th at Rotenberg – Uzunov Art Gallery.
For a better understanding of the history and memory of its time, Piliuță 90 exhibition is dedicated to the unforgettable 90 years passed from the birth of this remarkable artist „marked by an elevated spirit, always open, that translated to the canvas all he had to share in the artistic field and wrote with an extraordinary literary sensitivity, in his immortal journals, about his life and soul” (Marius Tița- art critic). Works from the families collection and that of Eduard’s Uzunov will be shown in the exhibition, some of which never seen before.
Whether oils or drawings; gathered from the tip of the pen, or of charcoal, the expression of the face, the gesture of the body, the nature of his characters stand witness to an artistic figurative experiment, which finds in itself the expression of its own metamorphosis.
As means of traditional ways of expression, both painting as drawing, concentrate in their symbolism, color’s force of expansion, demonstrating once more, if necessary, the acuity of the artistic spirit that contemplates the human nature to recompose it then in its most simple lines and brush strokes. And thus, through its simplicity, they become capable to convey the depths of the psyche of their characters! The artist is aware that a detail more to his work would concentrate the interest of the viewer to “form”, when his intent is to show but the “substance”. In his artworks, colors merge in the most uncomplicated combinations, most of the times only in a singular chromatic range, dominated all by…white, which fascinated Piliuță, giving him the dimension of the free thought.
Excellent draftsman, Piliuță has acquired over time the value of drawing,in its chromatic composition. Caught in friendly poses over a glass of wine, the characters of his drawings are without compromise, drawn spontaneously with sleek lines. The portraits are critically analyzed, with obvious social and psychological interest.
Student of the great Alexandru Ciucurencu, Piliuță, has added in the color of his paintings an extraordinary chromatic science, painting white on white, he entered the human soul with daring, always in search to find the adequate expressions and to use the technical means most close to his own art, with both angst and passion, unmatched but by intelligence and taste.
Constantin Piliuță declared in a interview :

“the works in an exhibition must always bring something new, firsthand, to open a dialog between the artist and the audience, this is the beauty of an exhibition: for you to discover it, as a painter, through the eyes of those who come to see your works”.

A wish come true by the opening exhibition of Piliuță 90, event dedicated to an artist to witch level of craftsmanship in art proved also in the art of detail, composition, but also in elements of chromatics and expression!
Adina Rențea

Leave a reply (we review all comments)