TAG YOUR IDEAS: Robert Băjenaru x CLEVER @ Control Club

TAG YOUR IDEAS: Robert Băjenaru x CLEVER @ Control Club

/for English please scroll down

TAG YOUR IDEAS
Robert Băjenaru

19 august – 15 septembrie 2019
Curator: Eugen Rădescu

Vernisaj: 19 august 2019, ora 20:00
Control Club
str. Constantin Mille 4
Intrarea liberă

Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/tagyourideas

When eco meets urban art

Pe scena alternativă a Control-ului, deschisă zilnic și aproape non-stop, unde aducem împreună artiști vizuali și branduri care simt că orașul vibrează prin artă, urcă în a doua lună

de TAG YOUR IDEAS artistul multidisciplinar Robert Băjenaru.

Instalația lui Robert propune un discurs ecologic, al grijii față de natură, al atenției spre lucrurile care ne înconjoară și ne amintește că nu suntem singuri pe planetă, că ar trebui să avem grijă de mediu pentru că ne afectează zi de zi modul în care înțelegem natura și cum privim viitorul. Materialele folosite sunt toate ecologice, reciclabile cu intenția de a evoca limbajul societății, dincolo de conformism, cu o semantică mai aproape de arhetipuri și natură.

Mesajul artistic completează misiunea brandului Clever de a spori calitatea vieții cetățenilor și a eficientiza mobilitatea, cu grijă față de problema traficului urban și a poluării, folosind și local și la nivel internațional din ce în ce mai multe tehnolgii eco-friendly.

TAG YOUR IDEAS este o nouă platformă de comunicare vizuală a orașului, ce completează nevoia de susținere a unui manifest artistic care ne înfrumusețează existența. Zilnic, sute de oameni vin la Control Club pentru promisiunea pe care o respectăm: THE ALTERNATIVE.

De aceea, în fiecare lună, un nou artist va reinterpreta peretele-panou din curtea interioară a clubului Control, susținând un discurs început deja de alți artiști despre modul în care poate fi exploatat spațiul public în cadrul orașului, la intersecția dintre public și privat. Melajul eclectic pe care îl creăm cu acest proiect complează un dialog cultural urban pe care l-am început acum 11 ani.

TAG YOUR IDEAS: ROBERT BĂJENARU x CLEVER

Un ecosistem artificial ce reflectă fragilitatea și principiile de funcționare ale naturii creat în totalitate din deșeuri reciclabile utilizate în principal în mediul urban. În reversul/absența gestului artistic, instalația poate redeveni oricând un maldăr de gunoi ce fragilizează și sufocă mediul natural.

Robert Băjenaru este un artist care trăiește și lucrează în București sau oriunde se simte inspirat. Este un artist multidisciplinar care abordeaza mai multe medii artistice precum
arta performantivă, instalația, obiectul/sculptura, desenul sau arta multi-media. Este membru al grupului de artă Time Based Art din 2015 și a co-fondat recent artist-run space-ul Cazul101 care are ca obiectiv principal prezentarea și promovarea tinerilor artiști.

Eugen Rădescu este manager cultural, curator și teoretician, cu studii în științe politice (specializat în relativism moral și etică politică). A scris pentru diferite reviste și publicații naționale și internaționale. A fost, printre altele, curatorul Bucharest Biennale 1, cu tema “Identity Factories”, al expozițiilor “How Innocent Is That?”, “Common Nostalgia” la Pavilion, “Hidden Shadows/Roma stories” Mobius Gallery București. A publicat cartea “How innocent is that?” la Revolver Book, Berlin. Este co-editorul PAVILION – journal for politics and culture, co-directorul Bucharest Biennale și președinte al board-ului organizațional BUCHAREST BIENNALE. Este membru al board-ului de selecție apexart New York, pentru programele “Franchise” și “Unsolicited Proposal Program”. A ținut numeroase prelegeri și conferințe la diverse instituții, printre care apex, New York; Badisher Kunstverein, Karlshrue; Casa Encedida, Madrid; Paris Photo, Paris, Gulbenkian Centre, Lisabona. Este lector la Universitatea București și profesor asociat Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Locuiește și lucrează în București.

Clever este cea mai folosită aplicație de mobilitate urbană ce integrează serviciile de e-hailling și ridesharing, din România. Misiunea companiei este să eficientizeze transportul și traficul din orașe pentru a spori calitatea vieții. Aplicația a pornit ca start up românesc, în 2017 fiind achiziționată de grupului deținut de Daimler și BMW.

Un proiect susținut de CLEVER & CONTROL CLUB

Manager de proiect: Alexandru Manda
Graphic design: Filip Cocoș

Parteneri: IQADS, IGLOO, FEEDER.RO

Vino cu Clever la TAG YOUR IDEAS și descoperă cum vibrează orașul prin desen. Dacă e prima oară când folosești aplicația Clever, introdu codul CONTROL.CLUB și cursa este gratuită.

Descarcă aplicația aici: http://www.clvr.at/app

– – –

TAG YOUR IDEAS
Robert Băjenaru

August 19th – September 15th 2019
Curator: Eugen Rădescu

Opening: August 19th, 8 p.m.
Control Club
Constantin Mille 4 st.
Free entrance

Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/tagyourideas

When eco meets urban art

On the alternative scene of Control, open daily and almost non-stop, where we bring together visual artists and brands who feel that the city is vibrating through urban art, on the second month of TAG YOUR IDEAS, we showcase the multidisciplinary artist Robert Băjenaru.

Robert’s installation proposes an ecological discourse, of caring about nature, of attention to the things that surround us and reminds us that we are not alone on the planet, that we should take care of the environment because it affects our day-to-day understanding of nature and how we look to the future. The materials used are all environmentally friendly, recyclable with the intention of evoking the language of society, beyond conformity, with a semantics closer to archetypes and nature.
The artistic message complements the mission of the Clever brand to increase the quality of life for the citizens and to make mobility more efficient, taking care of the problem of urban traffic and pollution, using locally and internationally more and more eco-friendly technologies.

TAG YOUR IDEAS is a new visual communication platform for the city, completing the need to support an artistic manifestation that embraces our existence. Every day, hundreds of people come to Control Club for the promise we all respect: THE ALTERNATIVE. This is why, every month, a new artist will redesign the space of Control Club’s inner courtyard, sustaining a speech which has been already reflected by other artists about how public space can be exploited within the city, at the intersection between public and private. The eclectic conversation we create with this project completes an urban cultural dialogue that Control Club has started 11 years ago.

TAG YOUR IDEAS: ROBERT BEJĂNARU x CLEVER

An artificial ecosystem that reflects the fragility and the operating principles of nature created entirely from recyclable waste which was used mainly in the urban environment. In the reverse/absence of the artistic gesture, the installation can at any time become a garbage sludge that weakens and suffocates the natural environment.

Robert Băjenaru is an artist that lives and works in Bucharest or wherever his imagination might spark all of a sudden. He is a multidisciplinary artist that enjoys working with performance art, installation, object, drawing or lens based media. He has been a member of the Time Based Art group since 2015 and he recently co-founded the artist run space Cazul101 which has as main goal the showcasing and promoting young artists.

Eugen Rădescu is cultural manager, curator and theoretician, with background in political science (specialised on moral relativism and political ethics). He wrote for various magazines and newspapers. He curated, among others, Bucharest Biennale 1 with the theme “Identity Factories”, “How Innocent Is That?” , “presently I have nothing to show and I’m showing it!” and “Common Nostalgia” at Pavilion Bucharest. He published the book “How Innocent Is That?” at Revolver Book Berlin. He is co-editor of PAVILION – journal for politics and culture and co-director of Bucharest Biennale and the chairman of the organisational board of PAVILION and BUCHAREST BIENNALE. He is a member of the selection board at apexart for the programs “Franchise” and “Unsolicited Proposal Program”. He held different lectures at several institutions such as apex, New York, Badisher Kunstverein, Karlshrue, Casa Encedida, Madrid, Paris Photo, Paris, Gulbenkian Centre, Lisbon. He is a professor at Bucharest University and Babeș-Bolyai University, Cluj. Lives and works in Bucharest.

Clever is the most popular Romanian app that integrated e-hailing and ridesharing ser-
vices. The company mission is to efficient transportation and the city`s traffic for a better living for everybody. The app started as a local Romanian start-up and was acquired in
2017 by Daimler and BMW`s urban mobility apps group.

A project supported by CLEVER & CONTROL CLUB

Project manager: Alexandru Manda
Graphic design: Filip Cocoș

Partners: IQADS, IGLOO, FEEDER.RO

Use Clever to arrive at TAG YOUR IDEAS and discover how the city vibrates through a draw-
ing. If this is your first time using Clever app, use CONTROL.CLUB as code and the ride is

free of charge. Download the app here: http://www.clvr.at/app

Leave a reply (we review all comments)