Consultare publică, POC: „Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19”

Consultare publică, POC: „Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19”

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

Perioada de consultare publică începe în data de 11.08.2020 și se încheie în data de 24.08.2020.

În acest timp, persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi centralizate și la nivelul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.

Observațiile vor fi transmise la adresa de e-mail: secretariat.poc@mfe.gov.ro

N.r. Conținutul Ghidului Solicitantului aferent poate fi citit pe această pagină (mai jos, vezi primul .pdf), însă ar fi bine să verifici site-ul Ministerului Fondurilor Europene pentru posibile actualizări. Vei descărca o arhiva care conține Comunicarea AMPOC și Ghidul Solicitantului, format .doc.

Din comunicarea AMPOC.doc am extras câteva informații:

Tipuri de proiecte

a) MICROGRANT în sumă fixă pentru capital de lucru, sub formă de cost unitar (2.000 euro/beneficiar);

b) Granturi pentru capital de lucru, sub forma de cost unitar (15% din cifra de afaceri pe anul 2019);

c) Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor (50.000 euro – 200.000 euro)

 

Activități eligibile

Pt proiectele de tip a) și b):

 1. Achiziția de stocuri de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 2. Plata datoriilor curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 3. Plata chiriei pe bază de contract încheiat;
 4. achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 5. achiziția de echipamente de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS – CoV- 2;
 6. achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 7. achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
 8. plata datoriilor către bugetul statului.

 Pt proiectele de tip c):

 1. realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
 2. realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
 3. achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.

 

Solicitanți eligibili

Pt proiectele de tip a) 

 1. întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
 2. PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute la anexa nr. IMM1;
 3. PFA/CMI dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările și completările ulterioare. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular anexă la cererea de finanțare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/ direcția de sănătate publică județeană după caz, care va fi stabilită la nivelul ghidului solicitantului.

 

Pt proiectele de tip b)

IMM-uri din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiile de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS – CoV -2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în  anexa nr. IMM2.

 

Pt proiectele de tip c)

IMM-uri din domeniile de activitate:

 1. industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 2. industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 3. energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
 4. construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 5. servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 6. servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 7. servicii de reparații și întreținere;
 8. turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 9. confecții metalice/lemn/mobilier;
 10. confecții textile/pielărie;
 11. industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 12. industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
 13. servicii de educație: creșe și grădinițe, școli;
 14. servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 15. comerț.

Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. IMM3.

 

Grup țintă

Grupul țintă este reprezentat de IMM-urile afectate de pandemia de COVID-19.

 

Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului, rata de cofinanțare

Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului este de:

 1. microgrant – grant direct în valoare de 2.000 euro, echivalentul in lei acordat sub formă de sumă forfetată;
 2. grant pentru capital de lucru:
  • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
  • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

3. grant pentru investiții acordate IMM-urilor – valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro.

 

Rata de cofinanțare:

  • Microgrant – 0%;
  • Granturi pentru capital de lucru – minim 15% din valoarea grantului;
  • Granturile pentru investiții acordate IMM-urilor – minim 30% din valoarea grantului pentru regiunea București – Ilfov, minim 15% din valoarea grantului pentru restul regiunilor (beneficiarii se vor împărți astfel: pentru București-Ilfov 15%, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate 85%).

 

Durata de implementare a proiectelor

Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor şi depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 12 de luni şi se stabilește de solicitant în funcție de complexitatea proiectului. Perioada de implementare a proiectului se poate majora peste durata de 12 luni, în baza unei justificări temeinice a beneficiarului, rezultată din procesul de implementare.

 

Vezi mai jos cele 2 documente publicate de Ministerul Fondurilor Europene, și anume Ghidul Solicitantului, aflat în consultare publică, și comunicarea AMPOC.

„Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19”

Click to access Ghid-COVID-IMM-2020.pdf

Comunicarea AMPOC

Click to access Comunicarea-AMPOC-IMM-2020.pdf

 

 

Vezi și OUG 130 / 2020 – Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, publicată în Monitorul oficial din 6 August 2020, partea I.

Click to access OUG-130-2020-Monitorul-oficial-6-August-2020.pdf

Citește și Noi măsuri pentru sprijinirea economiei din fonduri europene, adoptate de Guvern (inclusiv microgranturi pentru domeniiile cultural-artistice și cinematografie)

Leave a reply (we review all comments)