TAG YOUR Ideas: Cătălin Burcea X Free Now @ Control Club

  • by
TAG YOUR IDEAS: CĂTĂLIN BURCEA X FREE NOW

[for English please scroll down]

TAG YOUR Ideas: Cătălin Burcea X Free Now

22 ianuarie – 20 februarie 2020
Curator: Eugen Rădescu
Vernisaj: 22 ianuarie 2020, ora 20:00
Control Club
str. Constantin Mille 4 Intrarea liberă
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/tagyourideas/

INNER STREET

Luna aceasta, proiectul TAG YOUR IDEAS facilitează întâlnirea cu artistul Cătălin Burcea, care pe scena alternativă a Control-ului, deschisă zilnic și aproape non-stop, propune o contradicție a două realități distincte, pornind de la ideea străzii principale dintr-un oraș.

““Matrixul“ social și relația de acomodare la un oraș devine un latimotiv al zilelor noastre. Relația dintre locuitor şi spaţiul public ca spaţiu de co-locuire, spatiu de facilitare, de inițiere,
evoluție, determinare și conservare a unei culturi specifice comunităţii urbane căreia ii aparține arată posibilitatea participării la (re)amenajarea spatiului public,” descrie curatorul Eugen Rădescu lucrarea lui Cătălin pentru TAG YOUR IDEAS.

TAG YOUR IDEAS este o nouă platformă de comunicare vizuală a orașului, ce completează nevoiade susținere a unui manifest artistic care ne înfrumusețează existența. Zilnic, sute de oameni vin la Control Club pentru promisiunea pe care o respectăm: THE ALTERNATIVE. De aceea, în fiecare lună, un nou artist va reinterpreta peretele-panou din curtea interioară a clubului Control, susținând un discurs început deja de alți artiști despre modul în care poate fi exploatat spațiul public în cadrul orașului, la intersecția dintre public și privat. Melajul eclectic pe care îl creăm cu acest proiect complează un dialog cultural urban pe care l-am început acum 11 ani.

TAG YOUR IDEAS: CĂTĂLIN BURCEA X FREE NOW

În 1990, artistul american Ed Ruscha realizează lucrarea intitulată “Main Street” care face parte din iconografia vieții americane. Main Street-ul lui Ruscha, antagonizează doua realități distincte.

Pe de o parte nostalgia unui Main Street care aparține trecutului, locul plin de farmec unde toate evenimentele importante se întâmplă, unde oamenii sunt fericiți împreună și pun la cale lucruri de tot felul. Pe de altă parte, timpurile moderne în care Main Street se întâlnește și flirtează cu Wall Street, simbol al intereselor marilor corporații naționale, unde inocența și valorile americane sunt umbrite de lăcomie și tehnologie.

Ed Ruscha juxtapune aceste două entități. Înainte de a fi în stradă efectiv, omul își creează traseele lui importante. Le imaginează și chiar le accesează uneori cu ajutorul noilor tehnologii care par să-l satisfacă din ce în ce mai mult. Lumea virtuală devine din ce în ce mai prezentă și ceea ce imaginăm devine mai concret decât realitatea însăși.

INNER STREET identifică înca un layer vis-a-vis de observațiile lui Ruscha, acela că stradaconcretă devine din ce în ce mai puțin frecventabilă în timp ce strada ideală, cea imaginată de individ, mai importantă ca niciodată.

Cătălin Burcea este artist. A expus printre altele la New York Foundation for the Arts (NYFA); Bienala JCE (6) – Beffroi de Montrouge, Paris; AltroQuale, Jesi, Ancona; National Contemporary Art Museum, Bucharest; Victoria Art Center, Bucharest; Galeria Calina, Timișoara; ARCUB Gabroveni, București; Alert Studio, București; VIENNAFAIR, Viena; Contemporary Art Ruhr, Centrul de Artă Contemporană Castel Ujazdowski, Varșovia; Galeria Spațiu Intact, Cluj-Napoca; Knoll Gallery, Viena. Este co-fondator și Coordonator de Proiect la ALERT Studio (White Code), București. În 2018 a fost selectat să reprezinte România în expoziția “How We See Things”,
organizată cu prilejul Președinției Austriei la Uniunea Europeană. Trăiește și lucrează la București.

Eugen Rădescu este manager cultural și curator, specializat în relativism moral. A scris pentru diferite reviste și publicații naționale și internaționale. A fost, printre altele, curatorul Bucharest Biennale 1 (2005), al expozițiilor “How Innocent Is That?”, “Common Nostalgia”; “Hidden Shadows/Roma stories” Mobius Gallery, București. Este co-editorul PAVILION – journal for politics and culture, co-directorul Bucharest Biennale și președinte al board-ului organizațional BUCHAREST BIENNALE. Este membru al board-ului de selecție apexart New York (SUA). inut numeroase prelegeri și conferințe la diverse instituții, printre care apex, New York; Badisher Kunstverein, Karlshrue; Casa Encedida, Madrid; Paris Photo, Paris, Gulbenkian Centre, Lisabona, Kunsthalle, Viena. A publicat cartea “How innocent is that?” la Revolver Book, Berlin și “QUEER. Istorii ilustrate” la Black Button Books, București. Este lector la
Universitatea București și profesor asociat Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Locuiește și lucrează în București.

Începând din luna noiembrie 2019, Clever devine FREE NOW, consolidându-și poziția de cea mai folosită aplicație de mobilitate urbană ce integrează serviciile de e-hailling și ridesharing, din România. Misiunea companiei este să eficientizeze transportul și traficul din orașe pentru a spori
calitatea vieții.

Un proiect susținut de FREE NOW
Manager de proiect: Alexandru Manda
Graphic design: Filip Cocoș
Parteneri: IQads, Igloo media, FEEDER.ro

English

TAG YOUR IDEAS: CĂTĂLIN BURCEA X FREE NOW

January 22 – February 20 2020
Curator: Eugen Rădescu
Opening: January 22, 8 p.m.
Control Club
Constantin Mille 4 St. Free entrance
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/tagyourideas/

INNER STREET

This month, TAG YOUR IDEAS project facilitates the meeting with the artist Cătălin Burcea, who, on the alternative scene of Control, open daily and almost non-stop, proposes a contradiction of two distinctive realities, having in common the idea of a city’s main street.

“The social “matrix” and the relation of accommodation in a city becomes the reason of our time. The relation between resident and public sphere, as a co-habitation, ease, initiation and conservation of a culture of a very determined community show the possibility to interfere and re-improvement of a public sphere/space,” describes curator Eugen Rădescu Cătălin’s installation for TAG YOUR IDEAS.

TAG YOUR IDEAS is a new visual communication platform for the city, completing the need to support an artistic manifestation that embraces our existence. Every day, hundreds of people come to Control Club for the promise we all respect: THE ALTERNATIVE. This is why, every month, a new artist will redesign the space of Control Club’s inner courtyard, sustaining a speech which has been already reflected by other artists about how public space can be exploited within the city, at the intersection between public and private. The eclectic conversation we create with this project completes an urban cultural dialogue that Control Club has started 11 years ago.

TAG YOUR IDEAS: CĂTĂLIN BURCEA X FREE NOW

In 1990, American artist Ed Ruscha performed the work entitled Main Street; which is part of the iconography of American life. Ruscha’s Main Street antagonises two distinct realities. On the one hand, the nostalgia of a Main Street that belongs to the past, the glamorous place where all the important events happen, where people are happy together and they are doing things of all kinds. On the other hand, the modern times when Main Street meets and flirts with Wall Street, a symbol of the interests of large national corporations, where American innocence and values ​​are overshadowed by greed and technology.

Ed Ruscha juxtaposes these two entities. Ruscha has an ideal representation of the street, but the present and the future especially seem to depart from this formula. Before actually being on the street, the man creates his important routes. He imagines them and sometimes even accesses them with the help of new technologies that seem to satisfy him more and more. The virtual world is becoming more present and what we imagine becomes more concrete than reality itself.

INNER STREET still identifies a layer vis-à-vis Ruscha’s observations, that the real street is becoming less frequented while the ideal street, the one imagined by the individual, is more important than ever.

Cătălin Burcea is an artist. He has exhibited among others at New York Foundation for the Arts (NYFA); JCE Biennale (6) – Beffroi de Montrouge, Paris; AltroQuale, Jesi, Ancona; National
Contemporary Art Museum, Bucharest; Victoria Art Center, Bucharest; Calina Gallery, Timisoara; ARCUB Gabroveni, Bucharest; ALERT Studio, Bucharest; VIENNAFAIR, Vienna; Contemporary Art Ruhr, Essen; Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw; Spatiu Intact Gallery; Cluj-Napoca; Knoll Gallery, Vienna. He is Co-founder and Project Coordinator at ALERT studio (White Code), Bucharest. In 2018 he was selected to represent Romania in the exhibition “How We See Things” organized by the Presidency of Austria to the European Union. He lives and works in Bucharest.

Eugen Rădescu is cultural manager, curator with background in moral relativism and political ethics. He wrote for various magazines and newspapers. He curated, among others, Bucharest Biennale 1 (2005) with the theme “How Innocent Is That?”, Common Nostalgia; la Pavilion, “Hidden Shadows/Roma stories” Mobius Gallery, Bucharest. He is co-editor of PAVILION – journal for politics and culture and co-director of Bucharest Biennale and the chairman of the organisational board of PAVILION and BUCHAREST BIENNALE. He is member of the selection board at apexart NYC. He held different lectures at several institutions such as apex, New York, Badisher Kunstverein, Karlshrue, Casa Encedida, Madrid, Paris Photo, Paris, Gulbenkian Centre, Lisbon, Kunsthalle, Wien. He published the book “How Innocent Is That?” at Revolver Book Berlin and “QUEER. Istorii ilustrate” la Black Button Books, Bucharest. He is professor at Bucharest University and Babeș-Bolyai University, Cluj. Lives and works in Bucharest.

Starting November 2019, Clever becomes FREE NOW, consolidating its position as the most used urban mobility application integrating e-hailling and ridesharing services in Romania. The mission of the company is to make city transport and traffic more efficient in order to increase the quality of life.

A project supported by FREE NOW
Project manager: Alexandru Manda
Graphic design: Filip Cocoș
Partners: IQADS, IGLOO, FEEDER.RO

Music by Iulian Morar

Get your free ride to the event! Downloadezi app-ul FREE NOW de la acest link: https://mytaxi.onelink.me/HySP/f9a902f7 și introduci codul control.club – primul ride e gratuit 🙂

Leave a reply (we review all comments)