Arhiva fotografică și istoria cu i mic

Arhiva fotografică și istoria cu i mic

Arhiva fotografică și istoria cu i mic

(please scroll down for English version)

„Arhiva fotografică și istoria cu i mic”

O expoziție de Alexandra Croitoru

Invitată: Cristina David

6 martie – 14 aprilie 2019

Vernisaj: miercuri, 6 martie, 19.00

Expoziția de față continuă suita de evenimente publice organizate în jurul Colecției de imagini Mihai Oroveanu, inițiativă demarată de Salonul de proiecte în 2018. De data aceasta, selecția se concentrează asupra unor aspecte ce țin de viața cotidiană și socială din perioada comunistă, cu accent pe anii ’70-’80, prezentând imagini care acoperă domenii precum design, publicitate, comerț, modă sau turism. Expoziția introduce în mod deliberat o tensiune între imaginile realizate pentru un tip de comunicare utilizată în registrul public-oficial și fotografii care captează situații, momente, personaje care reflectă mai degrabă viața reală. În fiecare dintre aceste cazuri, fotografia implică moduri diferite de înscenare, mobilizând coduri mai mult sau mai puțin rigide, iar combinarea abordărilor oficiale și neoficiale, formale și informale, îi permite privitorului să-și construiască o perspectivă nuanțată asupra epocii respective. O parte consistentă din imagini îi pot fi atribuite lui Mihai Oroveanu, care în anii ’80 a lucrat ca fotograf la Publiturism, el fiind interesat în acel context să documenteze și ceea ce se afla dincolo de filtrele și constrângerile unor reprezentări standard.

Deși epoca respectivă este judecată aspru de unii dintre cei care au trăit-o, în anii din urmă ea este redescoperită din perspectiva unui stil de viață care valorizează cultura „retro” a anilor ’70 și ’80. Expoziția încearcă să imprime un echilibru între aceste moduri de citire și percepere a trecutului. Însă investigarea trecutului este doar parțial revelată prin recursul la imaginea fotografică, o altă dimensiune în textura expoziției fiind adusă de o instalație concepută de Alexandra Croitoru, care transpune vizual fragmente de istorie orală. Sunt evidențiate astfel mecanisme ce țin de economia dorințelor, fetișizarea obiectelor provenite din „străinătate”, circuitul alternativ al mărfurilor, pe fondul penuriei și austerității ce au marcat socialismul târziu în România. Această fantasmă a bunăstării capătă alte dimensiuni în prezent, accesul la bunuri și experiențe dezirabile fiind acum limitat de privațiuni financiare, de inegalități sociale și economice. Într-o serie de intervenții performative care vor angaja participarea publicului pe durata expoziției, Cristina David reflectează asupra acestor limitări care apasă neîncetat asupra orizontului de așteptări pe care ni-l fabricăm fiecare dintre noi.

Imaginile din expoziție sunt prezentate cu acordul doamnei Anca Oroveanu, care este deținătoarea acestei colecții de fotografii. Autorii fotografiilor sunt menționați numai în cazurile în care a fost posibilă identificarea lor până în acest moment.

Literele volumetrice recuperate de pe fațada Magazinului Victoria din București provin din colecția lui Octav Avramescu.

Mulțumiri speciale: Octav Avramescu, Robert Băjenaru, Matei Bejenaru, Serioja Bocsok, Cosmina Chituc, Cristina Cojocaru, Cătălin Năstăsoiu, Anca Oroveanu, Andrei Pripasu, Eugen Vasile

Acest eveniment face parte din programul Arhiva fotografică și istoria în transformare / memorie și cercetare, având ca punct de pornire colecția fotografică a lui Mihai Oroveanu, program inițiat și organizat de Asociația Salonul de proiecte. Mai multe detalii la: www.imagoro.ro

Program finanțat de Primăria Sectorului 1, București, prin Centrul Cultural Sector 1 în cadrul programului „Centenar pentru toți – sesiunea 2017-2020”

Program multianual co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional
Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Cu sprijinul: Fundaţia Noua Europă București; Universitatea Națională de Arte București; CESI – Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii București; Asociația Centrul de Fotografie Contemporană Iaşi; Ciprian Mureșan și Galeria Plan B Cluj, Berlin

Parteneri media: Radio România; Revista ARTA

Sponsor: Corcova

Salonul de proiecte beneficiază de sprijinul pe termen lung al Fundației Art Encounters Timișoara.

Salonul de proiecte este un program axat pe cercetare și producție, promovând arta contemporană din România prin realizarea de expoziții, publicații, prezentări și dezbateri care o plasează în dialog cu contextul regional și internațional. Salonul de proiecte a fost fondat în 2011 în cadrul MNAC Anexa, iar din 2016 funcționează ca centru independent de artă contemporană în Palatul Universul, București.
Echipa: Alexandra Croitoru, Magda Radu, Ștefan Sava

Salonul de proiecte
Palatul Universul, Corp B, Etaj 1
Ion Brezoianu 23-25, București, România
Joi – Duminică / 15.00 – 19.00
www.salonuldeproiecte.ro
http://www.facebook.com/SdeProiecte

_____________________________________________________________________

“The Photographic Archive and history with a small h”

An exhibition by Alexandra Croitoru

Special guest: Cristina David

March 6 – April 14, 2019

Opening: Wednesday, March 6, 19.00

This exhibition continues the series of public events connected to the Mihai Oroveanu Image Collection that Salonul de proiecte launched in 2018. The selection focuses this time on aspects of the everyday and social life in the communist period, with an emphasis on the 1970s and 80s, and features images drawn from areas such as design, advertising, commerce, fashion, and tourism. The exhibition aims to create a deliberate tension between official images produced for public communication and photographs that capture situations, moments, characters that sooner reflect real life. In both the one case and the other, the photograph entails different manners of staging, harnessing codes of greater or lesser rigidity, and the combination of official and unofficial, formal and informal, approaches allows the viewer to construct her own nuanced perspective on the epoch in question. A substantial proportion of the images can be attributed to Mihai Oroveanu, who in the 1980s worked as a photographer for Publiturism, a context in which he was also interested in documenting what lay beyond the filters and constraints of standard representations.

Although the epoch in question is judged harshly by some of those who lived through it, in recent years it has been rediscovered from the perspective of a lifestyle that values the “retro” culture of the 1970s and 80s. The exhibition tries to strike a balance between these ways of reading and understanding the past. However, the past is only partly revealed through investigation of photographic images, and the exhibition gains an added dimension thanks to an installation conceived by Alexandra Croitoru, which transposes visual fragments of oral history. What is highlighted thereby are mechanisms that bring back to light the economy of desires, the fetishization of objects from abroad, and the alternative circulation of goods, against the backdrop of the poverty and austerity that marked late socialism in Romania. This phantasm of prosperity acquires different dimensions in the present, since access to desirable goods and experiences is today limited by financial privations and social and economic inequalities. Throughout the exhibition, in a series of performances that will enlist the participation of the public, Cristina David will reflect on these limitations, which constantly loom over the horizon of expectations that each of us constructs for ourselves.

The images in the exhibition are presented with the permission of Anca Oroveanu, the owner of the photographic collection. The authors of the photographs have been named wherever it has been possible to identify them.

The volumetric letters retrieved from the front of Bucharest’s Victoria Department Store are from the collection of Octav Avramescu.

Special thanks to: Octav Avramescu, Robert Băjenaru, Matei Bejenaru, Serioja Bocsok, Cosmina Chituc, Cristina Cojocaru, Cătălin Năstăsoiu, Anca Oroveanu, Andrei Pripasu, Eugen Vasile

This event is part of the program The Photographic Archive: Transformation of History / Memory and Research, which takes as its starting point the Mihai Oroveanu Image Collection, program initiated by the Salonul de proiecte Association. Further details at: www.imagoro.ro

A program funded by the Sector 1 Bucharest City Hall through Sector 1 Cultural Center, within the program „Centenar pentru toți – sesiunea 2017-2020”

A multiannual program co-funded by the Administration of the National Cultural Fund, Romania
The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or the manner in which the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient.

With the support of: New Europe Foundation Bucharest; The National University of Arts Bucharest; CESI – The Center of Excellence in Image Studies Bucharest; The Center of Contemporary Photography Association Iași

Media partners: Radio Romania; ARTA Magazine

Sponsor: Corcova

Salonul de proiecte functions with the long-term support of the Art Encounters Foundation, Timișoara.

Salonul de proiecte is a program focused on research and production, which promotes Romanian contemporary art through exhibitions, publications, presentations and debates, while positioning it in dialogue with the regional and international context. Salonul de proiecte was founded in 2011 in the framework of MNAC Anexa and since 2016 it functions as an independent art space located in Palatul Universul, Bucharest.
Team: Alexandra Croitoru, Magda Radu, Ștefan Sava

Salonul de proiecte
Universul Palace
Building B, 1st floor
23-25 Actor Ion Brezoianu
Bucharest, Romania
Thursday – Sunday / 15:00 – 19:00
www.salonuldeproiecte.ro
http://www.facebook.com/SdeProiecte

Leave a reply (we review all comments)