Instalația Cinema / Teatrul de vară CAPITOL @ Amural [A4]

  • by
Instalația Cinema / Teatrul de vară CAPITOL @ Amural [A4]
[scroll for English]

Cinema / Teatrul de vară CAPITOL @ Amural [A4] Festival Vizual

Amural ne așteaptă în Brașov cu porțile orașului deschise pentru cea mai mare sărbătoare a artelor vizuale contemporane. Campania Cinema / Teatrul de vară Capitol călătorește și se conectează cu oameni cu viziuni apropiate și proiecte care ne inspiră. Prezența Capitol în cadrul celei de-a patra ediții a festivalului vizual Amural produce o instalație cu trei acțiuni distincte: expoziția Capitol, Capitol Talks, Live performance #FLUID.

Expoziția Capitol
23 – 26 August, Cinema Popular

Expoziția Capitol prezintă acțiunile și produsele din cadrul campaniei pentru reactivarea Cinema / Teatrul de vară CAPITOL, fotografii și lucrări realizate împreună cu artiștii implicați și publicul proiectului, alături de materiale de arhivă.

Capitol Talks
26 August, 20:30 – 21:00, Cinema Popular

Ne face plăcere să vă invităm la Capitol Talks, o discuție informală despre nevoile și oportunitățile actuale ale clădirilor de patrimoniu. Anticipând întâlnirea de Duminică, am pregătit un chestionar despre Brașov, timp liber, patrimoniu, Cinema Popular și Capitol, pe care vă invităm să-l completați, aici.
Ne-am propus ca, prin această nouă întâlnire, să descoperim modele de bună practică și experiențe particulare, specifice fiecărui caz. Înțelegerea beneficiilor reabilitării este, în anumite cazuri, deficitară. Factorii de decizie – autorități naționale sau locale, proprietari, etc., fără a avea o perspectivă amplă, sunt descurajați de aspectul precar, superficial, al clădirilor propuse pentru reabilitare. Utilizarea adaptabilă, racordată la nevoile actuale, poate răspunde acestor dificultăți într-un mod sustenabil. Integrarea activă a patrimoniului prin conversie este tratată ca oportunitate, nu doar de ordin funcțional, cât și de ordin cultural, cu repercursiuni în toate aspectele vieții publice, dar și în trările interioare ale unei societăți.
Nevoia acută de spații dedicate culturii este accentuată de închiderea unui număr mare de spații culturale, în special cinematografe, teatre și galerii de artă, ca urmare a legii 282/2015.

Live performance #FLUID (Paul Dunca și Alex Bălă)
26 August, 21:00 – 22:00, Scena Popular

Te invităm la un traseu muzical și performativ, creat și interpretat de #FLUID. Vom asculta producții noi și vom experimenta energia efervescentă a celor doi artiști pe scena Popular.

#FLUID este colaborarea dintre Paul Dunca (performer, coregraf, dramaturg) și Alex Bălă (muzician), autorii performance-ului The Stage is Yours, o incursiune în istoria spațiului scenic bucureștean, vizând în special povestea Teatrului de vară și Cinematografului Capitol, interpretat în 2016 și 2017, pe strada Constantin Mille, în fața Teatrului de vară. Piesa care a dat numele performance-ului, The Stage is Yours, poate fi ascultată exclusiv pe electronicbeats.ro, chiar aici.

 

Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici.

Această campanie este organizată de Save or Cancel, prin feeder.ro, și face parte din programul cultural multianual “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, co-finanțat de AFCN. Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.
Organizator: Save or Cancel
Parteneri: AmuralCNDB, Teatrul Mic, Cinema Marconi, RADEF, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ, Calup, Mellow Drinks, Plaja de Carte, Someș Delivery, Augmented Space Agency, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, Anuala de Arhitectură
Parteneri media: Zeppelin, IQads, Smark, Assamblage, Dizainăr, Iqool, anyplace.ro feeder.ro, the Institute, designist
Design: Acme Industries
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)
Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

Instalația Cinema / Teatrul de vară CAPITOL @ Amural [A4]

[EN]

CAPITOL Cinema / Summer Theatre @ Amural [A4] Visual Festival

Amural is waiting for us with Brașov’s doors wide open for the greatest celebration of contemporary visual arts. The Capitol Cinema / Summer Theatre Campaign travels and connects with like-minded people and projects that inspire us. The Capitol presence at the fourth edition of the Amural visual festival produces an installation with three distinct actions:

Capitol Exhibition
23rd – 26th of August, Cinema Popular

The Capitol Exhibition displays the actions and products of the CAPITOL Cinema / Summer Theatre reactivation campaign, photos and artworks made by the artists involved and the public, along with archive materials.

Capitol Talks
26th of August, 20:30 – 21:00, Cinema Popular

We are pleased to invite you to Capitol Talks, an informal discussion about the current needs and opportunities of heritage buildings. Anticipating Sunday’s talks, we have prepared a questionnaire on Brașov, free time, heritage, Cinema Popular and Capitol, which we invite you to fill out here: goo.gl/forms/PLgEnq1Hexnxd0kf2
We set out to discover, through this meeting, models of good practice and distinct experiences, specific to each case. Understanding the benefits of rehabilitation is, in some cases, deficient. Decision-makers – national or local authorities, owners, etc. – without a broad perspective, they are discouraged by the precarious, superficial aspect of the buildings proposed for rehabilitation. Adaptive use, linked to current needs, can address these challenges in a sustainable way. The active integration of the heritage through conversion is treated as an opportunity, not only functional and cultural. The benefits of built-in space, showing all ages, have repercussions in all aspects of public life, but also in the inner workings of a society.
The acute need for spaces dedicated to culture is accentuated by the closure of a large number of cultural spaces, especially cinemas, theatres and art galleries, as a result of the 282/2015 law.

#FLUID live performance  (Paul Dunca & Alex Bălă)
26th of August, 21:00 – 22:00, Popular Stage

We invite you to a musical and performative journey created and played by #FLUID. We will listen to new productions and experience the effervescent energy of the two artists on the Popular stage.
#FLUID is the collaboration between Paul Dunca (performer, choreographer, playwright) and Alex Bălă (musician), the authors of The Stage is Yours, an exploration into the history of Bucharest’s scenic space, focusing in particular on the story of the Capitol Cinema and Summer Theatre, performed in 2016 and 2017, on Constantin Mille Street, in front of the Summer Theatre. The track that gave the performance its name, The Stage is Yours, can be listened exclusively to electronicbeats.ro, right here.

 

Learn more about the CAPITOL Cinema / Summer Theatre and the awareness campaign here.

cinema/ teatru de vara CAPITOL

The multi-annual cultural program “cultural hub Cinema / Summer Theatre CAPITOL” is co-funded by AFCN. The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.
Organizer: Save or Cancel
Partners:AmuralCNDBTeatrul MicCinema Marconi, RADEFMonumente Uitate/ Asociația ARCHÉCalup, Mellow Drinks, Plaja de Carte, Someș Delivery, Augmented Space Agency, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, Anuala de Arhitectură
Media partners: ZeppelinIQadsSmark, AssamblageDizainărIqool, anyplace.ro,  feeder.rothe Institute, designist
Graphic design: Acme Industries
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)
About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorization of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

parteneri capitol 2017-2018

Leave a reply (we review all comments)