Apel deschis pentru street art și intervenții în spațiul public

București, 13 Iulie 2023

Save or Cancel / feeder.ro

Capitolul 1. Despre concurs

Art. 1. Apelul deschis pentru lucrări originale de artă este organizat de Save or Cancel Production SRL, cu susținere din partea AFCN și face parte din proiectul cultural “feeder.ro awards”.

Art. 2. Apelul deschis are ca scop identificarea și premierea celor mai relevante lucrări de artă din spațiul public, realizate în perioada 2018-2023, care vor fi evaluate și votate anonim de către public.

Capitolul 2. Eligibilitate: participanți și propuneri

Art. 1. Apelul este public, deschis către orice persoană fizică sau grup (echipă) de persoane fizice.

Art. 2. Participanții pot înscrie maximum 3 (trei) propuneri în acest apel deschis, care are ca scop selecția celor mai relevante lucrări de artă în spațiul public, realizate în perioada 2018-2023.

Art. 3. Nu pot participa în concurs angajații Save or Cancel, AFCN, sau ai partenerilor proiectului, și nici rudele acestora de gradul I.

Art. 4. Lucrările înscrise respectă drepturile omului și nu pot conține elemente abuzive, obscene, defăimătoare, ilegale, sau care promovează discriminarea rasială, etnică, sexuală.

Art. 5. Organizatorul poate refuza lucrări înscrise în open call, dacă autorii nu respectă regulamentul de concurs.

Capitolul 3. Înscriere

Art. 1. Participanții/tele vor înscrie lucrări artistice originale, în perioadade înscriere, conform calendarului apelului deschis, prin intermediul formularului de participare publicat pe platforma proiectului

Art. 2. Pentru a participa la acest apel deschis, persoanele interesate vor citi și interpreta materialele publicate de organizator, răspunzând cerințelor apelului, inclusiv completând formularul de participare.

Art. 3. Participanții pot trimite întrebări despre acest apel deschis către adresa info@saveorcancel.tv. Întrebările și răspunsurile pot fi publicate pe platforma proiectului, dacă sunt apreciate ca fiind utile și pentru alți participanți.

Art. 4. Toate știrile și informațiile despre acest apel sunt publicate pe platforma proiectului.

Art. 5. Participarea la acest apel deschis nu implică nicio taxă.

Art. 6. Dacă există neclarități, organizatorul poate cere participanților date suplimentare despre înscrieri. Lipsa unui răspuns va descalifica aplicantul.

Capitolul 4. Calendarul apelului deschis, procesul de selecție și premii

Art. 1. Calendar apel deschis

13 Iulie 2023 –lansarea temei apelului deschis;

13 Iulie – 13 18 August 2023, 23:59 – înscrieri pe website-ul proiectului;

19 – 21 August 2023 – verificarea administrativă, organizarea și publicarea înscrierilor pe pagina dedicată apelului, pentru a putea fi votate de public;

22 August – 6 Septembrie 2023 – selecția: vot online public anonim pe platforma feeder.ro awards pentru 3 premii ale publicului;

9 Septembrie 2023 – publicarea rezultatelor: anunțarea celor 3 premii;

15 Septembrie 2023 – publicarea unei galerii permanente virtuale, care expune lucrările premiate.

Art. 2. Proces de selecție:

1. Premiile publicului sunt selectate prin vot public anonim online, pe platforma proiectului.

Art. 3. Premii

1. Valoarea premiilor

Premiul publicului – 300 lei net

Premiul publicului – 300 lei net

Premiul publicului – 300 lei net

2. Premiile nu se cumulează.

Capitolul 5. Drepturi de proprietate intelectuală

Art. 1. Aplicanții își asumă toată răspunderea pentru lucrările înscrise în acest apel deschis, asigurându-se că răspund întocmai legilor privind drepturile de autor și proprietate intelectuală.

Art. 2. Câștigătorii își dau acordul, prin participarea la open call, să cedeze drepturi de proprietate intelectuală, neexclusive și neîngrădite teritorial, în ceea ce privește fotografiile care ilustrează lucrările înscrise în acest apel deschis, ce au ca scop aducerea la cunoștința publică, publicarea, distribuția și promovarea acestor lucrări și a autorilor, și consimt că pot fi republicate ulterior, pentru promovarea proiectului.

Art. 3. Câștigătorii/arele pot folosi în portofoliu titlul “Câștigător/are al/a premiului publicului pentru street art și intervenții în spațiul public, feeder.ro awards, Septembrie 2023” în biografie și în portofoliu.

Capitolul 6. Alte mențiuni

Art. 1. Save or Cancel poate modifica sau schimba prezentul Regulament, informând publicul prin aceleași canale de comunicare folosite pentru lansarea apelului deschis.


Open call for street art and interventions in public spaces

Bucharest, 13th of July 2023

Save or Cancel / feeder.ro

Chapter 1. About the competition

Art. 1. The open call for original works of art is organized by Save or Cancel Production SRL, with support from AFCN and is part of the cultural project “feeder.ro awards”.

Art. 2. The open call aims to identify and award the most relevant artworks created in the public space in the period 2018-2023, which will be evaluated and voted anonymously by the public.

Chapter 2. Eligibility: participants and proposals

Art. 1. The call is public, open to any natural person or group (team) of natural persons.

Art. 2. Participants may submit a maximum of 3 (three) proposals in this open call, which aims to select the most relevant artworks created in the public space between 2018 and 2023.

Art. 3. Employees of Save or Cancel, AFCN, or of the project partners, and their first-degree relatives are not allowed to participate in the competition.

Art. 4. Entries must respect human rights and may not contain abusive, obscene, defamatory, illegal elements, or promote racial, ethnic or sexual discrimination.

Art. 5. The organizer may refuse entries in the open call if the authors do not comply with the competition rules.

Chapter 3. Participation

Art. 1. Participants will submit original artistic works, during the registration period, according to the open call calendar, using the submission form published on the project platform

Art. 2. In order to participate in this open call, interested persons must read and interpret the materials published by the organiser, responding to the requirements of the call, including filling in the participation form.

Art. 3. Participants may send questions about this open call to info@saveorcancel.tv. Questions and answers may be published on the project platform if they are deemed useful to other participants.

Art. 4. All news and information about this call shall be published on the project platform.

Art. 5. There is no charge for participating in this open call.

Art. 6. If there are any uncertainties, the organiser may ask participants for additional information about their entries. Failure to reply will disqualify the applicant.

Chapter 4. Calendar of the open call, selection process and prizes

Art. 1. Open Call Calendar:

13 July 2023 – launch of the open call topic;

13 July – 13 18 August 2023, 23:59 – submissions on the project website;

19 – 20 August 2023 – administrative check, organisation and publication of entries on the dedicated call page for public voting;

22 August – 6 September 2023 – selection: anonymous public online voting on the feeder.ro awards platform for 3 public awards;

9 September 2023 – publication of results: announcement of the 3 awards;

15 September 2023 – publication of a permanent virtual gallery showcasing the winning entries.

Art. 2. Selection process:

  1. The public prizes are selected by anonymous online public vote on the project platform.

Art. 3. Prizes

1. Value of the prizes

Public prize – 300 lei net (approx. 60 euro)

Public prize – 300 lei net (approx. 60 euro)

Public prize – 300 lei net (approx. 60 euro)

2. Prizes are not cumulative.

Chapter 5. Intellectual property rights

Art. 1. Applicants assume full responsibility for the works entered in this open call, ensuring that they comply with copyright and intellectual property laws.

Art. 2. Winners agree, by participating in the open call, to assign non-exclusive and non-restricted territorial intellectual property rights with respect to the photographs illustrating the works entered in this open call, which are intended for public awareness, publication, distribution and promotion of these works and their authors, and agree that they may be republished at a later date for the promotion of the project.

Art. 3. Winners may use the title “Winner of the public prize for street art and interventions in public space, feeder.ro awards, September 2023” in their biography and portfolio.

Chapter 6. Other mentions

Art. 1. Save or Cancel may amend or change these Rules, informing the public through the same communication channels used for the launch of the open call.


The open call registration is closed.Perioada de votare s-a încheiat.

The voting period has ended.


Alexa Lincu - Utopic Reflections

Alexa Lincu – Utopic Reflections

Paspartu.croc - Șirul lui PASPARTU

Paspartu.croc – Șirul lui PASPARTU

Alex Baciu – Concrete Clouds

Thank you to all the artists who accepted the invitation and participated in the open call feeder.ro awards for street art and interventions in public space. A total of 34 artworks were entered by 23 artistsAeul și Cristiana, Alecsista și Letinu Filip, Alex Baciu, Alexa Lincu, Andrei Felea, Barto, Buruiana Teodor, Faces of mosaics, Gabi, Tag Drips, Harcea Pacea, Jabra22, Maria Ana, Mateo Sabatino, Ortaku, Pandele Radu, Paspartu.croc, SANDi, The Plant, Victor Toma, Visual Light Crew.

We are happy to introduce the winning works. Click their titles to learn more about each artwork.