Apel deschis pentru proiecte transdisciplinare

București, 23 Iulie 2023

Save or Cancel / feeder.ro

Capitolul 1. Despre concurs

Art. 1. Apelul deschis pentru proiecte transdisciplinare este organizat de Save or Cancel Production SRL, cu susținere din partea AFCN și face parte din proiectul cultural “feeder.ro awards”.

Art. 2. Apelul deschis are ca scop identificarea și premierea celor mai relevante proiecte transdisciplinare, realizate de artiști în colaborare cu entități din afara scenei artistice, implementate cu succes în perioada 2018-2023, care vor fi evaluate și votate anonim de către public.

Capitolul 2. Eligibilitate: participanți și propuneri

Art. 1. Apelul este public, deschis către orice persoană fizică sau grup (echipă) de persoane fizice, manager, membru al echipei de implementare, artist-autor sau inițiator al proiectului înscris în apel.

Art. 2. Participanții pot înscrie maximum 3 (trei) propuneri în acest apel deschis, care are ca scop selecția celor mai relevante proiecte transdisciplinare, implementate în perioada 2018-2023.

Art. 3. Nu pot participa în concurs angajații Save or Cancel, AFCN, sau ai partenerilor proiectului, și nici rudele acestora de gradul I.

Art. 4. Proiectele înscrise respectă drepturile omului și nu pot conține elemente abuzive, obscene, defăimătoare, ilegale, sau care promovează discriminarea rasială, etnică, sexuală.

Art. 5. Organizatorul poate refuza proiecte înscrise în open call, dacă autorii nu respectă regulamentul de concurs.

Capitolul 3. Înscriere

Art. 1. Participanții/tele vor înscrie proiecte transdisciplinare realizate de ei/ele înșiși/însele, în colaborare cu entități care activează în alte domenii ale artei sau cu entități din afara scenei artistice, în perioadade înscriere, conform calendarului apelului deschis, prin intermediul formularului de participare publicat pe platforma proiectului

Art. 2. Pentru a participa la acest apel deschis, persoanele interesate vor citi și interpreta materialele publicate de organizator, răspunzând cerințelor apelului, inclusiv completând formularul de participare.

Art. 3. Participanții pot trimite întrebări despre acest apel deschis către adresa info@saveorcancel.tv. Întrebările și răspunsurile pot fi publicate pe platforma proiectului, dacă sunt apreciate ca fiind utile și pentru alți participanți.

Art. 4. Toate știrile și informațiile despre acest apel sunt publicate pe platforma proiectului.

Art. 5. Participarea la acest apel deschis nu implică nicio taxă.

Art. 6. Dacă există neclarități, organizatorul poate cere participanților date suplimentare despre înscrieri. Lipsa unui răspuns va descalifica aplicantul.

Capitolul 4. Calendarul apelului deschis, procesul de selecție și premii

Art. 1. Calendar apel deschis

23 Iulie 2023 – lansarea temei apelului deschis;

4 – 5 Septembrie 2023 – verificarea administrativă, organizarea și publicarea înscrierilor pe pagina dedicată apelului, pentru a putea fi votate de public;

9 – 16 Septembrie 2023 – selecția: vot online public anonim pe platforma feeder.ro awards pentru 3 premii ale publicului;

17 Septembrie 2023 – publicarea rezultatelor: anunțarea celor 3 premii;

18 Septembrie 2023 – publicarea unei galerii permanente virtuale, care expune proiectele premiate.

Art. 2. Proces de selecție:

1. Premiile publicului sunt selectate prin vot public anonim online, pe platforma proiectului.

Art. 3. Premii

1. Valoarea premiilor

Premiul publicului – 300 lei net

Premiul publicului – 300 lei net

Premiul publicului – 300 lei net

2. Premiile nu se cumulează.

Capitolul 5. Drepturi de proprietate intelectuală

Art. 1. Aplicanții își asumă toată răspunderea pentru propunerile înscrise în acest apel deschis, asigurându-se că răspund întocmai legilor privind drepturile de autor și proprietate intelectuală.

Art. 2. Câștigătorii își dau acordul, prin participarea la open call, să cedeze drepturi de proprietate intelectuală, neexclusive și neîngrădite teritorial, în ceea ce privește imaginile și textele care ilustrează proiectele transdisciplinare înscrise în acest apel deschis, ce au ca scop aducerea la cunoștința publică, publicarea, distribuția și promovarea acestor proiecte și a autorilor, și consimt că pot fi republicate ulterior, pentru promovarea proiectului.

Art. 3. Câștigătorii/arele pot folosi în portofoliu titlul “Câștigător/are al/a premiului publicului pentru proiecte transdisciplinare, feeder.ro awards, Septembrie 2023” în biografie și în portofoliu.

Capitolul 6. Alte mențiuni

Art. 1. Save or Cancel poate modifica sau schimba prezentul Regulament, informând publicul prin aceleași canale de comunicare folosite pentru lansarea apelului deschis.

Înregistrare și logare

Înregistrează-te pe platforma feeder.ro/awards aici: register, chiar dacă ai deja un cont pe feeder.ro

Odată înregistrat/ă, te rugăm să te conectezi la contul tău aici: login

Dacă întâmpini probleme la înregistrarea unui cont, la logare sau la trimiterea înscrierii, te rugăm să ne contactezi la feeder@feeder.ro

Title / Titlu

Introdu titlul proiectului, în următorul format: [artist/artiști] – [titlul proiectului], [locul], [anul].

Project website / Website-ul proiectului

Dacă este disponibil, se introduce URL-ul site-ului web al proiectului.

Featured image / Imagine de prezentare

Încarcă imaginea principală. Aceasta este prima imagine care va apărea în propunerea ta pentru concurs, înainte de descriere. Este, de asemenea, imaginea care apare pe pagina de vot public. Dacă dorești să inserezi și alte imagini, folosește opțiunea “insert photo” din zona de conținut.

Text

Te rugăm să folosești această zonă de text pentru a furniza o descriere a proiectului, inclusiv numele membrilor echipei și rolurile acestora, datele și locurile și biografia artiștilor/grupului. Aceste informații vor fi publice.

Artist(s) website URL / URL-ul site-ului web al artistului (artiștilor)

Acesta poate fi site-ul tău de portofoliu, pagina de socializare sau orice alt link unde publicul poate vedea exemple de lucrări anterioare.


Open call for transdisciplinary projects

Bucharest, 23rd of July 2023

Save or Cancel / feeder.ro

Chapter 1. About the competition

Art. 1. The open call for transdisciplinary projects is organized by Save or Cancel Production SRL, with support from AFCN and is part of the cultural project “feeder.ro awards”.

Art. 2. The open call aims to identify and award the most relevant transdisciplinary projects, realised by artists in collaboration with entities outside the art scene, successfully implemented in the period 2018-2023, which will be evaluated and voted anonymously by the public.

Chapter 2. Eligibility: participants and proposals

Art. 1. The call is public, open to any natural person or group (team) of natural persons, manager, team member, artist-author or initiator of the project entered in the call.

Art. 2. Participants may submit a maximum of 3 (three) proposals in this open call, which aims to select the most relevant transdisciplinary projects implemented in the period 2018-2023.

Art. 3. Employees of Save or Cancel, AFCN, or of the project partners, and their first-degree relatives are not allowed to participate in the competition.

Art. 4. Entries must respect human rights and may not contain abusive, obscene, defamatory, illegal elements, or promote racial, ethnic or sexual discrimination.

Art. 5. The organizer may refuse entries in the open call if the authors do not comply with the competition rules.

Chapter 3. Participation

Art. 1. Participants will submit transdisciplinary projects created by themselves, in collaboration with entities working in other fields of art or with entities outside the art scene, during the registration period, according to the open call calendar, using the participation form published on the project platform.

Art. 2. In order to participate in this open call, interested persons must read and interpret the materials published by the organiser, responding to the requirements of the call, including filling in the participation form.

Art. 3. Participants may send questions about this open call to info@saveorcancel.tv. Questions and answers may be published on the project platform if they are deemed useful to other participants.

Art. 4. All news and information about this call shall be published on the project platform.

Art. 5. There is no charge for participating in this open call.

Art. 6. If there are any uncertainties, the organiser may ask participants for additional information about their entries. Failure to reply will disqualify the applicant.

Chapter 4. Calendar of the open call, selection process and prizes

Art. 1. Open Call Calendar:

23 July 2023 – launch of the open call;

4 – 5 September 2023 – administrative check, organisation and publication of entries on the dedicated call page for public voting;

9 – 16 September 2023 – selection: anonymous public online voting on the feeder.ro awards platform for 3 public awards;

17 September 2023 – publication of results: announcement of the 3 awards;

18 September 2023 – publication of a permanent virtual gallery showcasing the winning entries.

Art. 2. Selection process:

  1. The public prizes are selected by anonymous online public vote on the project platform.

Art. 3. Prizes

1. Value of the prizes

Public prize – 300 lei net (approx. 60 euro)

Public prize – 300 lei net (approx. 60 euro)

Public prize – 300 lei net (approx. 60 euro)

2. Prizes are not cumulative.

Chapter 5. Intellectual property rights

Art. 1. Applicants assume full responsibility for the proposals entered in this open call, ensuring that they comply with copyright and intellectual property laws.

Art. 2. Winners agree, by participating in the open call, to assign non-exclusive and non-territorially restricted intellectual property rights in relation to the images and texts illustrating the transdisciplinary projects entered in this open call, which are intended for public awareness, publication, distribution and promotion of these projects and their authors, and agree that they may be republished at a later date for the promotion of the project.

Art. 3. Winners may use the title “Winner of the transdisciplinary projects public prize, feeder.ro awards, September 2023” in their biography and portfolio.

Chapter 6. Other mentions

Art. 1. Save or Cancel may amend or change these Rules, informing the public through the same communication channels used for the launch of the open call.

Register and log in

Register for a feeder.ro/awards account here: register, even if you already have a feeder.ro account

After registering, please log in here: login

If you encounter any issues registering an account, logging in or submitting your entry, please contact us at feeder@feeder.ro

Title

Enter the title of the project in the following format: [artist(s)] – [title of the project], [place], [year].

Project website

If available, enter the URL of the project website.

Featured image

Upload the featured image. This is the first image that will appear in your competition entry, before the description. It is also the image that appears on the public voting page. If you want to insert other images, use the “insert photo” option in the content area.

Text

Please use this text area to provide a description of the project, including the names of team members and their roles, dates and places, and artist/group bios. This information will be made public.

Artist(s) website URL

This can be your portfolio website, social media page or any other link where the audience can see examples of previous work.


The open call registration is closed.Perioada de votare s-a încheiat. Voting is closed.


Rezultate / Results

First of all, we would like to thank the participants for their wonderful entries, and all the readers who were involved in the process of selecting the winning entries.

Mike Savuica – Kcezyow(Woyzeck) (143 votes) Public prize – 300 lei net

ORIGINI de Cristiana Bucureci, celebrează Ziua Universală a Iei (6 votes) Public prize – 300 lei net

Post-Digital Intersections (4 votes) Public prize – 300 lei net