Apel deschis pentru compoziții de muzică electronică

București, 30 Iulie 2023

Save or Cancel / feeder.ro

Capitolul 1. Despre concurs

Art. 1. Apelul deschis pentru compoziții de muzică electronică este organizat de Save or Cancel Production SRL, cu susținere din partea AFCN și face parte din proiectul cultural “feeder.ro awards”.

Art. 2. Apelul deschis are ca scop identificarea și premierea celor mai relevante compoziții de muzică electronică, lansate în perioada 2019-2023, care vor fi evaluate și votate anonim de către public.

Capitolul 2. Eligibilitate: participanți și propuneri

Art. 1. Apelul este public, deschis către orice persoană fizică sau grup (echipă) de persoane fizice, autor/are al/a compoziției înscrise.

Art. 2. Participanții pot înscrie maximum 3 (trei) propuneri în acest apel deschis, care are ca scop selecția celor mai relevante compoziții de muzică electronică, lansate în perioada 2019-2023.

Art. 3. Nu pot participa în concurs angajații Save or Cancel, AFCN, sau ai partenerilor proiectului, și nici rudele acestora de gradul I.

Art. 4. Compozițiile înscrise respectă drepturile omului și nu pot conține elemente abuzive, obscene, defăimătoare, ilegale, sau care promovează discriminarea rasială, etnică, sexuală.

Art. 5. Organizatorul poate refuza proiecte înscrise în open call, dacă autorii nu respectă regulamentul de concurs.

Capitolul 3. Înscriere

Art. 1. Participanții/tele vor înscrie compoziții de muzică electronică realizate de ei/ele înșiși/însele, în perioadade înscriere, conform calendarului apelului deschis, prin intermediul formularului de participare publicat pe platforma proiectului.

Art. 2. Pentru a participa la acest apel deschis, persoanele interesate vor citi și interpreta materialele publicate de organizator, răspunzând cerințelor apelului, inclusiv completând formularul de participare.

Art. 3. Participanții pot trimite întrebări despre acest apel deschis către adresa info@saveorcancel.tv. Întrebările și răspunsurile pot fi publicate pe platforma proiectului, dacă sunt apreciate ca fiind utile și pentru alți participanți.

Art. 4. Toate știrile și informațiile despre acest apel sunt publicate pe platforma proiectului.

Art. 5. Participarea la acest apel deschis nu implică nicio taxă.

Art. 6. Dacă există neclarități, organizatorul poate cere participanților date suplimentare despre înscrieri. Lipsa unui răspuns va descalifica aplicantul.

Capitolul 4. Calendarul apelului deschis, procesul de selecție și premii

Art. 1. Calendar apel deschis

30 Iulie 2023 – lansarea temei apelului deschis;

30 Iulie – 25 28 August 2023, 23:59 – înscrieri pe website-ul proiectului;

29 – 31 August 2023 – verificarea administrativă, organizarea și publicarea înscrierilor pe pagina dedicată apelului, pentru a putea fi votate de public;

1 – 13 Septembrie 2023 – selecția: vot online public anonim pe platforma feeder.ro awards pentru 3 premii ale publicului;

14 Septembrie 2023 – publicarea rezultatelor: anunțarea celor 3 premii;

15 Septembrie 2023 – publicarea unei galerii permanente virtuale, care prezintă compozițiile premiate.

Art. 2. Proces de selecție:

1. Premiile publicului sunt selectate prin vot public anonim online, pe platforma proiectului.

Art. 3. Premii

1. Valoarea premiilor

Premiul publicului – 300 lei net

Premiul publicului – 300 lei net

Premiul publicului – 300 lei net

2. Premiile nu se cumulează.

Capitolul 5. Drepturi de proprietate intelectuală

Art. 1. Aplicanții își asumă toată răspunderea pentru propunerile înscrise în acest apel deschis, asigurându-se că răspund întocmai legilor privind drepturile de autor și proprietate intelectuală.

Art. 2. Câștigătorii își dau acordul, prin participarea la open call, să cedeze drepturi de proprietate intelectuală, neexclusive și neîngrădite teritorial, în ceea ce privește compozițiile, imaginile și textele care ilustrează propunerile înscrise în acest apel deschis, ce au ca scop aducerea la cunoștința publică, publicarea, distribuția și promovarea acestor proiecte și a autorilor, și consimt că pot fi republicate ulterior, pentru promovarea proiectului.

Art. 3. Câștigătorii/arele pot folosi în portofoliu titlul “Câștigător/are al/a premiului publicului pentru compoziții de muzică electronică, feeder.ro awards, Septembrie 2023” în biografie și în portofoliu.

Capitolul 6. Alte mențiuni

Art. 1. Save or Cancel poate modifica sau schimba prezentul Regulament, informând publicul prin aceleași canale de comunicare folosite pentru lansarea apelului deschis.

Înregistrare și logare

Înregistrează-te pe platforma feeder.ro/awards aici: register, chiar dacă ai deja un cont pe feeder.ro

Odată înregistrat/ă, te rugăm să te conectezi la contul tău aici: login

Dacă întâmpini probleme la înregistrarea unui cont, la logare sau la trimiterea înscrierii, te rugăm să ne contactezi la feeder@feeder.ro

Title / Titlu

Folosește următorul format: [numele artistului/grupului] – [titlul piesei].

Composition URL / URL-ul compoziției

Încarcă melodia pe o platformă pentru partajarea audio online, cum ar fi soundcloud, bandcamp, youtube etc., sub forma unui fișier public și inserează aici link-ul compoziției tale. Dacă, din orice motiv, nu poți să încarci piesa pe o platformă publică, încarc-o pe un serviciu de partajare de fișiere și inserează link-ul aici – în acest caz, o vom încărca pe pagina noastră de soundcloud pentru a o include în înscrierea ta. Compoziția ta trebuie să fie accesibilă publicului pe întreaga durată a concursului deschis.

Cover art / Copertă

Încarcă coperta pentru compoziția ta. Aceasta este prima imagine care va apărea în aplicația ta, înainte de descriere. Este, de asemenea, imaginea care reprezintă lucrarea ta pe pagina de votare publică. Dacă vrei să inserezi și alte imagini, folosește opțiunea “insert photo” din zona de conținut.

Text

Te rugăm să folosești această zonă de text pentru a furniza o descriere a compoziției și biografia artistului/grupului. Aceste informații vor fi publice.

Artist(s) website URL / URL-ul site-ului web al artistului (artiștilor)

Acesta poate fi site-ul tău de artist, URL-ul soundcloud, pagina de social media sau orice alt link unde publicul poate asculta exemple din lucrările tale anterioare.


Open call for electronic music compositions

Bucharest, 30th of July 2023

Save or Cancel / feeder.ro

Chapter 1. About the competition

Art. 1. The open call for electronic music compositions is organized by Save or Cancel Production SRL, with support from AFCN and is part of the cultural project “feeder.ro awards”.

Art. 2. The open call aims to identify and award the most relevant electronic music compositions, released in the period 2019-2023, which will be evaluated and voted anonymously by the public.

Chapter 2. Eligibility: participants and proposals

Art. 1. The call is public, open to any natural person or group (team) of natural persons, author(s) of the submitted composition(s).

Art. 2. Participants may submit a maximum of 3 (three) proposals in this open call, which aims to select the most relevant electronic music compositions released in the period 2019-2023.

Art. 3. Employees of Save or Cancel, AFCN, or of the project partners, and their first-degree relatives are not allowed to participate in the competition.

Art. 4. Entries must respect human rights and may not contain abusive, obscene, defamatory, illegal elements, or promote racial, ethnic or sexual discrimination.

Art. 5. The organizer may refuse entries in the open call if the authors do not comply with the competition rules.

Chapter 3. Participation

Art. 1. Participants will submit electronic music compositions made by themselves, during the registration period, according to the open call calendar, using the participation form published on the project platform.

Art. 2. In order to participate in this open call, interested persons must read and interpret the materials published by the organiser, responding to the requirements of the call, including filling in the participation form.

Art. 3. Participants may send questions about this open call to info@saveorcancel.tv. Questions and answers may be published on the project platform if they are deemed useful to other participants.

Art. 4. All news and information about this call shall be published on the project platform.

Art. 5. There is no charge for participating in this open call.

Art. 6. If there are any uncertainties, the organiser may ask participants for additional information about their entries. Failure to reply will disqualify the applicant.

Chapter 4. Calendar of the open call, selection process and prizes

Art. 1. Open Call Calendar:

30 July 2023 – launch of the open call;

30 July – 25 28 August 2023, 23:59 – submissions on the project website;

29 – 31 August 2023 – administrative check, organisation and publication of entries on the dedicated call page for public voting;

1 – 13 September 2023 – selection: anonymous public online voting on the feeder.ro awards platform for 3 public awards;

14 September 2023 – publication of results: announcement of the 3 awards;

15 September 2023 – publication of a permanent virtual gallery showcasing the winning compositions.

Art. 2. Selection process:

  1. The public prizes are selected by anonymous online public vote on the project platform.

Art. 3. Prizes

1. Value of the prizes

Public prize – 300 lei net (approx. 60 euro)

Public prize – 300 lei net (approx. 60 euro)

Public prize – 300 lei net (approx. 60 euro)

2. The prizes are not cumulative.

Chapter 5. Intellectual property rights

Art. 1. Applicants assume full responsibility for the proposals entered in this open call, ensuring that they comply with copyright and intellectual property laws.

Art. 2. The winners agree, by participating in the open call, to assign non-exclusive and non-territorially restricted intellectual property rights in the compositions, images and texts illustrating the proposals entered in this open call, which are intended for public awareness, publication, distribution and promotion of these projects and their authors, and agree that they may be republished at a later date for the promotion of the project.

Art. 3. Winners may use the title “Winner of the electronic music compositions public prize, feeder.ro awards, September 2023” in their biography and portfolio.

Chapter 6. Other mentions

Art. 1. Save or Cancel may amend or change these Rules, informing the public through the same communication channels used for the launch of the open call.

Register and log in

Register for a feeder.ro/awards account here: register, even if you already have a feeder.ro account

After registering, please log in here: login

If you encounter any issues registering an account, logging in or submitting your entry, please contact us at feeder@feeder.ro

Title

Enter the title of the project in the following format: [artist(s)/group name] – [track title].

Composition URL

Upload the song to an online audio sharing platform such as soundcloud, bandcamp, youtube etc. as a public file and insert your composition link here. If, for whatever reason, you are unable to upload your song to a public platform, upload it to a file sharing service and insert the link here – in this case, we will upload it to our soundcloud page for inclusion in your submission. Your composition must be publicly accessible for the duration of the open competition.

Cover art

Upload the cover art for your composition. This is the first image that will appear in your application, before the description. It is also the image that represents your work on the public voting page. If you want to insert other images, use the “insert photo” option in the content area.

Text

Please use this text area to provide a description of the composition and artist/group biography. This information will be public.

Artist(s) website URL

This can be your artist website, soundcloud URL, social media page or any other link where the audience can listen to examples of your previous work.


The open call registration is closed.Voting is closed.


Rezultate

First of all, we would like to thank the participants for their wonderful entries, and all the readers who were involved in the process of selecting the winning entries.

In response to the submissions we received, we have carefully checked all the votes received and removed the false ones. Therefore, out of a total of 1,963 votes, only 1,239 were considered, resulting in the following ranking.

Mihai Cojanu – Feathers (195 votes) Public prize – 300 lei net

Gals – Brain Dance (112 votes) Public prize – 300 lei net

Deelighter – groovin rollercoaster (110 votes) Public prize – 300 lei net

Kadjavsi – Almost Always (93 votes)

Quantifiq – Side to Side [ADVR006] (77 votes)

Quantifiq – Prin Cartier [Resonance Seventy] (75 votes)

Quantifiq & Danishop – Crossover [ADVR004] (74 votes)

Dobijas – Diplomatico (47 votes)

Drinkwater – 3K (47 votes)

Phoq & Petit Batou – En Douceur (41 votes)

P.I.X.E.L. – What is the Meaning (34 votes)

P.I.X.E.L. – Reality isn’t Real (33 votes)

P.I.X.E.L. – Pain of Realization (30 votes)

Vern – Floating (28 votes)

Drinkwater – Forest Walk (25 votes)

Drinkwater – 3K (22 votes)

Schiller – I feel you (anddie edit) (21 votes)

Primarie, Souledit – Ceaifacut (17 votes)

Boske – Finalmente (15 votes)

CL-ljud – Ascolta la Mente (14 votes)

Steffen Lengler – Loose it Fast (11 votes)

Empat – Be yourself (9 votes)

Neica – Nimeni (Original Mix) (9 votes)

Osvit – RTB45 (9 votes)

Manuel Guzman – They (8 votes)

Mihai Popescu – dreaming balloons (7 votes)

Francesco Nikolai – La Timpul Potrivit (6 votes)

Manuel Guzman – Vanity (6 votes)

Cr15tina – Pisi The Queen (5 votes)

Jay Tripwire & Iain Howie – SW closer [Curtea Veche] (5 votes)

Manuel Guzman – Pilot (5 votes)

Peshka – Roundtrip (5 votes)

Cr15tina – Pisi Toarce (4 votes)

Havvoc – Green vapor (4 votes)

Havvoc – Mystical Rain (4 votes)

Matheiu – Beautiful Mind (Original Mix) [Rockets Audio] (4 votes)

Oxytocin – Microbionic (4 votes)

Oxytocin – Voice from beyond (4 votes)

bungalowa sound system – Working in Ibiza en la temporada (3 votes)

Cr15tina – Pisi Miau (3 votes)

Mihai Popescu – AL IDEA4 (3 votes)

Peshka – Nevozvrat (3 votes)

Crowd Control, Rodion G.A, Lil Obeah, Petru Birladeanu – Paradox (2 votes)

Havvoc – Mental Anesthesia (2 votes)

Peshka – Averuna (2 votes)

Fardin Ameri & Boba – Green (1 vote)

mir.ON – Wisteria (1 vote)