feeder.ro events calendarCALENDAR

Avid planner or spontaneous explorer? Whatever your philosophy, this is where your thoughts of spending a quiet day at home come to die. Search by date or popular category to find the perfect event for savouring urban life.

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Axis Syllabus workshop with Irina Hortin

Fri, 29 Nov 2019 ⏐6:00 pm - Sun, 1 Dec 2019 ⏐9:00 pm

Axis Syllabus workshop with Irina Hortin

Axis Syllabus workshop with Irina Hortin

 

[For english please scroll down]

Osculația – un sărut latin și o interacțiune sofisticată a coloanei vertebrale

Derivat din cuvântul latin „sărut”, știința folosește termenul osculaţie pentru a descrie o curbă care se apropie de o altă curbă sau de un cerc, metaforic „sărutând” sau „îmbrățișându-l”. În ASIRN adoptăm această idee pentru a denumi aplecarea laterală 3D a coloanei vertebrale umane – o mișcare homo sapiens moștenită din ondulația dintr-o parte în alta a strămoșilor noștri peşti. Așadar, dacă peștii sunt cei care îmbrățișează în mod constant apa pentru a se propulsa în față, noi suntem specia care sărută spațiul din jurul nostru în timp ce ne mișcăm. 🙂

În aceast workshop vom analiza curbele coloanei vertebrale, numeroasele articulații și mușchii ei minusculi pentru a simți interacțiunea sofisticată pe care aceştia o realizează cu întregul corp. Vom explora strategiile coloanei vertebrale de a ne manevra prin spațiu în contextul gravitației, strategii care ne informează în permanență sistemul nostru proprioceptiv despre cum să ne articulăm și cum să ne raportăm la pământ și la spațiu.

Cum poate coloana vertebrală să ajute corpul la încărcarea țesutul elastic cu puterea de recul pentru a avea o călătorie mai ușoară, fie în dans, în mers sau în mișcarea noastră din viaţa de zi cu zi?

În timpul acestei cercetări, vom apela la explorarea în pereche, la Contact Improvisation și la unele materiale setate pentru a ne juca cu informațiile și pentru a le invita în propria noastră experiență.

Axis Syllabus

Axis Syllabus este un lexicon al mișcării umane care leagă informațiile din anatomie, biomecanică și fizică cu principiile mișcării universale.

Consolidată inițial de Frey Faust, AS a devenit o platformă de mișcare și cercetare pentru ASIRN (Axis Syllabus International Research Network, www.axissyllabus.org). Având la bază diverse domenii de expertiză, membrii ASIRN explorează potențialul cinetic al corpului uman și dezvoltă modele funcționale de mișcare dincolo de criteriile estetice. Acestea aplică fizic, explorează și verifică datele culese în AS și introduc, de asemenea, noi date empirice / științifice grupului, fapt care menține AS-ul în continuă evoluție.

În clasele AS, cadrele didactice certificate promovează situații de învățare colaborativă și explorativă și propun modele pentru un mod vesel de mișcare în conformitate cu structura corpului nostru și cu contextul său fizic.

Ca referință pentru locomoție, Programul AS reflectă modul în care am putea să ne mișcăm și să dansăm într-o manieră respectuoasă și care promovează sănătatea- atât față de noi înșine, cât și de ceilalți cu care împărtășim mișcare, timp și spațiu.

Despre Irina Hortin

Irina Hortin (www.irinahortin.com) a studiat dansul contemporan, lingvistică și Axis Syllabus. Lucrează pe plan internațional ca dansatoare, coregraf și profesor. Născută în România, a crescut în Germania, a trăit și a învățat în Franța, Argentina, Senegal și Elveția. În Argentina a descoperit Tango-ul, care, de atunci, a devenit parte din calea ei. În prezent, cu sediul în Düsseldorf (Germania), interpretează și predă în Tanzhaus NRW, la International Contact (Tango) – și Festivaluri de improvizație și este implicată în conducerea proiectului 1001Tropfen (www.1001tropfen.de), creând spectacole de dans în contexte naturale și urbane. Irina este membru al ASIRN și profesor certificat Axis Syllabus. Intrigată de experiența heterogenității și de numeroasele fațete ale umanităţii, este interesată în mod viu de felul în care corpurile umane comunică dincolo de limbaj și de modul în care rezonează între ele și în contextul nostru mai larg – fie că este dans sau doar că este – și ce este ceea ce ne mișcă.

Program :
(12 ore)
Vineri 29.11 –> 19:00 – 22:00
Sâmbătă 30.11 –> 09:00 -12:00
Duminică 01.12 –> 14:00 – 17:00 & 18:00 – 21:00

Preţ:
Preț redus (până la 10.11.2019) –> 300 RON
Preţ întreg –> 350 RON

Înscrieri:
Persoană de contact: Simona Baciu
Telefon: +40 745 289 064
Email : simonacontactimprovisation@gmail.com

Eveniment organizat de Shift-Platforma educațională de dans contemporan și Petec de Cultura în parteneriat cu Linotip – Centru Independent Coregrafic și Contact Bucharest Festival.

[ENGLISH]

Osculation – a latin kiss and sophisticated spinal interplay

Linguistically deriving from the latin word for `kiss`, science uses the term osculation to describe a curve that comes close to another curve or a circle, metaphorically `kissing`or `hugging` it. In the ASIRN we adopt this idea to name the 3D lateral bending of a human spine – a movement homo sapiens inherited from our fish ancestor`s ondulation from side to side. So if fish are constantly hugging the water to propell themselves forward, we would be the species kissing the space around us while we move…

In this class we will take some glimpses into the spinal curves, the many joints and tiny muscles of the spine to sense into the sophisticated interplay they perform with our body as a whole. We will explore our spine`s strategies to manoeuvre us through space in the context of gravity – which is constantly informing our proprioceptive system about how to articulate and relate ourselves towards the ground and into space.

How can the spine assist our body to load it’s elastic tissue with recoil power to have an easier journey, be it dancing, walking or moving in our daily life?

During this research we will use hands-on assistance, (contact)improvisation and some set material to play with the information and to invite it into our own experience.

Axis Syllabus

The Axis Syllabus is a human movement lexicon that interrelates information from anatomy, biomechanics and physics to universal movement principles.

Originally consolidated by Frey Faust, the AS has become a movement and research platform for the ASIRN (Axis Syllabus International Research Network, www.axissyllabus.org). Hailing from diverse areas of expertise, ASIRN members are exploring the kinetic potential of the human body and developing functional movement patterns beyond esthetic criteria. They are physically applying, exploring and counterchecking the data gathered in the AS and also introducing new empirical/scientific data to the group, which keeps the AS evolving constantly.

In AS classes certified teachers are fostering collaborative and explorative learning situations and propose models for a joyful way of moving in accordance with our body structure and it`s physical context.

As a reference for locomotion, The Axis Syllabus reflects on how we might move and dance in a health-promoting and respectful manner – both towards ourselves and others with whom we are sharing movement, time and space.

IRINIA HORTIN

Irina Hortin (www.irinahortin.com) studied contemporary dance, linguistics/literature and the Axis Syllabus. She works internationally as a freelance dancer, choreographer and teacher. Born in Rumania, she grew up in Germany, lived and learned in France, Argentina, Senegal and Switzerland. In Argentina she got in touch and involved with Tango, that is part of her path ever since. Currently based in Düsseldorf (Germany) she performs and teaches in Tanzhaus NRW, at International Contact (Tango) – and Improvisation Festivals and co-directs the project 1001Tropfen (www.1001tropfen.de), creating dance performances in nature and urban contexts. Irina is a member of the ASIRN and a certified Axis Syllabus teacher. Intrigued by the experience of heterogenity and the many facets of what humanity is, she is vividly interested in how human bodies communicate beyond language and how they resonate in each other and in our wider context – be it dancing or just being – and what it is that moves us.

Schedule:
(12 hrs)
Friday 29.11 —> 19:00 – 22:00
Saturday 30.11 —> 09:00 -12:00
Sunday 01.12 –> 14:00 – 17:00 & 18:00 – 21:00

Price :
Early Bird (until 10.11.2019) for 3 days —> 300 RON
Full Price for 3 days —> 350 RON

Registration:
Contact Person: Simona Baciu
Phone: +40 745 289 064
Email: simonacontactimprovisation@gmail.com

This event is organized by Shift-Platforma educațională de dans contemporan and Petec de Cultura in partnership with Linotip – Centru Independent Coregrafic and Contact Bucharest Festival

See you on the dance floor !

Venue

Centrul Independent Coregrafic Linotip
Actor Ion Brezoianu 24
București, București 030167 Romania
+ Google Map
Website:
https://www.facebook.com/linotipdance
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2004 - 2020 feeder.ro

CONTACT US

Send us an email and we'll get back to you, asap. Thank you! ⭐️

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account