Noile intervenții artistice din cadrul programului Un-hidden Romania

Noile intervenții artistice din cadrul programului Un-hidden Romania, Sc. Gimn. Spec. Nr. 9 - Alexa Lincu, Romexpo - Mister Thoms, MNAC - Andrei Felea

[scroll or click here to read in English]

Programul multianual Un-hidden Romania anunță următoarele intervenții artistice, create de artiștii Mr. Thoms (Italia), Andrei Felea și Alexa Lincu, în parteneriat cu Romexpo, Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC) și Școala Gimnazială Specială Nr. 9.

Lucrările, programate pentru lunile Martie și Aprilie, sunt propunerile câștigătoare ale apelului deschis organizat în luna Decembrie 2022, jurizat de reprezentanții partenerului ROMEXPO, reprezentanții partenerului MNAC, și anume Călin Dan (Director General MNAC), Sandra Demetrescu (Director Programe MNAC), Alexandru Oberländer-Târnoveanu (Muzeograf / Curatoriat MNAC), Mădălina Tichie (Muzeograf / Mediere culturală MNAC), reprezentanții partenerului Școala Gimnazială Specială Nr. 9, și anume Cana Cristina (Director Școala Gimnazială Specială Nr. 9) și Alina Hirit, alături de artiștii MSERPisica Pătrată și reprezentanții organizatorului.

Despre lucrări și artiști

Sc. Gimn. Spec. Nr. 9 - Alexa Lincu x Un-hidden Romania

INTERVENȚIE ARTISTICĂ MULTIDISCIPLINARĂ
Artiști: Alexa Lincu, câștigătoare Apel deschis (artă murală) + TBA (compoziție de muzică electronică
Școala Gimnazială Specială Nr. 9, București
19 – 27 Martie

Descrierea lucrării
Dar ar putea tinerețea să dureze și viața să se mai înmulțească? Prin intermediul cărților nu se poate să nu fie așa. Ca o experiență care îți schimbă viața, ca o invitație de a descoperi lumea, de a te descoperi pe tine însuți, ca un dar. O enciclopedie a stării de a fi, a sufletului. Fie ca aceasta să ne facă pe toți să creștem.

Biografie Alexa Lincu
Eu sunt Alexa. Desenez de când mă știu, deși până în ultimul an de liceu nu mi-a trecut prin cap că aș putea alege să fac o carieră din asta. Absolventă a secției de Artă Murală din cadrul Universității Naționale de Arte din București, sunt curioasă să experimentez atât cu mediile tradiționale, cât și cu cele digitale, așteptând cu nerăbdare să pot reflecta asupra unei mai bune înțelegeri a practicii artistice în materie de artă contemporană. Lucrările mele reflectă călătoria mea de introspecție profundă, folosind ca sursă de inspirație sentimente care își au rădăcinile în evenimente actuale sau amintiri din copilărie, dezvoltând contextul vizual al unei noi lumi de posibilități.

MNAC - Andrei Felea - Focal Point x Un-hidden Romania

INTERVENȚIE ARTISTICĂ
Artist: Andrei Felea
Anexa MNAC (Muzeul Național de Artă Contemporană), București
7 – 9 Aprilie

Descrierea lucrării
Focal Point
Lucrarea “Focal Point” pornește de la reliefarea importanței artei stradale față de mediu urban. Având în vedere dorința ridicată de curiozitate pe care o poate genera un oraș precum Bucureștiul, datoria oamenilor în secolul XXI este de a se revanșa față de oraș. Cu respect pentru toate categoriile artă, avem oportunitatea de a ne bucura de tot ce ne este oferit. Deși ne aflăm în mijlocul orașului pictat în tonuri de gri, totuși amprenta artiștilor rămâne aproape imposibil de șters sau uitat. 

Biografie Andrei Felea
Salutare, sunt Andrei Felea, am 27 de ani, sunt artist vizual și absolvent al Universității Naționale de Arte din București. Am universul propriu și plin de imaginație iar lucrările mele te pun pe gânduri, mesajul acestora având diverse interpretări, în funcție de cine privește. Sunt mereu în căutare de cunoaștere și ceva nou. Apreciez abordările istorice, sociale și culturale. Îmi doresc mereu să opresc clipa și să o surprind.

Romexpo - Mister Thoms NEXT STOP - FUTURE x Un-hidden Romania

INTERVENȚIE ARTISTICĂ
Artist: Mister Thoms [IT]
Clădirea Atelierele Romexpo, București
9 – 16 Aprilie

Descrierea lucrării 
NEXT STOP: FUTURE
Este o cursă, oamenii sunt într-o cursă.
În fruntea competiției se află un robot care reprezintă “tehnologia”
Fiecare în felul său, prin profesia sa (știință, artă, educație) încearcă să țină pasul cu Robotul care reprezintă “evoluția tehnologică” din ce în ce mai rapidă în epoca noastră.

Biografie Mister Thoms
Născut în 1979 la Roma, Mister Thoms a început să facă graffiti în 1996 și este în prezent unul dintre cei mai cunoscuți artiști stradali italieni.
Însuși numele său evocă un sunet onomatopeic care sugerează elasticitatea artei sale: Mister Thoms. Diego della Posta, este de fapt un artist cu multiple fațete care se exprimă nu numai prin Street Art, ci și prin pictură, ilustrație și design grafic, într-o căutare constantă a echilibrului între umorul ironic și conceptul expresiv.

Mr.Thoms se joacă cu culori vii și forme geometrice pentru a crea mișcare. Pereții pe care lucrează au o influență directă asupra subiectului său. Excelenta sa înțelegere a arhitecturii și a limbajului corpului îi permite să capteze esența personajelor sale.

Aceasta este ceea ce definește abilitățile lui Mr.Thoms, abilitatea sa de a reprezenta mișcarea pe pereți, dar în același timp de a exprima un concept, trimițând un mesaj asupra căruia să reflecteze într-un mod ironic.

Activ pe scena artei stradale, participă la evenimente și festivaluri de artă urbană din întreaga lume, în Italia, Anglia, New York, Danemarca, Hong Kong, Germania, Rusia, California, Mexic, Portugalia și Spania, răspândind stilul său ironic și tăios. Talentul său este de a transforma locurile obișnuite în locuri extraordinare.

Alătură-te programului și experimentează muzica și arta vizuală care modelează spațiile publice.

Urmărește programul Un-hidden Romania:
Website: https://un-hidden.ro
Hartă: http://bit.ly/Un-hiddenRomania
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Program realizat de Save or Cancel

Distribuit de feeder.ro

Parteneri: Muzeul Național de Artă Contemporană (București)Școala Gimnazială Specială Nr. 9RomexpoBiblioteca Metropolitană București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (București)Lente (București), Colegiul Național de Arte Regina Maria (Constanța)Asociația Artipic (Iași)

Parteneri media: IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista Atelierul, Zile și NopțiLa pas prin BrașovLitera 9Romania PozitivăBook HubTeen PressRevista Golan, Propagarta

Co-finanțat de AFCN
Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Despre Save or Cancel
Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.

Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte culturale și editoriale.

Noile intervenții artistice din cadrul programului Un-hidden Romania, Sc. Gimn. Spec. Nr. 9 - Alexa Lincu, Romexpo - Mister Thoms, MNAC - Andrei Felea

New art interventions in the Un-hidden Romania programme

The Un-hidden Romania multiannual programme announces the upcoming art interventions, created by the artists Mr Thoms (Italy), Andrei Felea and Alexa Lincu, in partnership with Romexpo, Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC) and Special Secondary School No. 9 (Școala Gimnazială Specială Nr. 9).

The artworks, scheduled for March and April, are the proposals that have won the Open call help in December 2022, evaluated by representatives of the partner ROMEXPO, representatives of the partner MNAC, namely Călin Dan (MNAC General Director), Sandra Demetrescu (MNAC Programmes Director), Alexandru Oberländer-Târnoveanu (MNAC Museographer / Curator), Mădălina Tichie(MNAC Museographer / Cultural Mediation); representatives of the partner Special Secondary School No. 9, namely Cana Cristina (Director of Special Secondary School No. 9) și Alina Hirit, alongside the artists MSERPisica Pătrată and representatives of Save or Cancel.

About the works and artists

Sc. Gimn. Spec. Nr. 9 - Alexa Lincu x Un-hidden Romania

MULTIDISCIPLINARY ART INTERVENTION 
Artists: Alexa Lincu, open call winner (mural art) + TBA (electronic music composition
Special Secondary School No. 9, Bucharest
19 – 27 March

Description
But could youth last and life still breed? Through books, there’s no way it wouldn’t. As a life-changing experience, an invitation to discover the world, to discover yourself, a bequest. An encyclopedia of the state of being, of the soul. Shall it make us all grow.

Artist biography
I’m Alexa. I’ve been drawing for as long as I can remember, although it never occurred to me until my senior year of high school that I’d choose to make a career out of it. After graduating from the Mural Art department of the National University of Arts in Bucharest, I’m curious to experiment with both traditional and digital mediums, looking forward to reflecting upon a better understanding of the artistic practice in the matter of contemporary art. My works reflect my journey of profound introspection, using as a source of inspiration feelings that are rooted in current events or childhood memories, developing the visual context of a new world of possibilities.

MNAC - Andrei Felea - Focal Point x Un-hidden Romania

ART INTERVENTION 
Artist: Andrei Felea
MNAC Annex (National Museum of Contemporary Art), Bucharest
7 – 9 April

Description
Focal Point
The work “Focal Point” is based on highlighting the importance of street art in relation to the urban environment. Given the high desire for curiosity that a city like Bucharest can generate, people’s duty in the 21st century is to give back to the city. With respect to all categories of art, we have the opportunity to enjoy all that is on offer. Although we are in the midst of a city painted in shades of grey, yet the imprint of artists remains almost impossible to erase or forget. 

Artist biography
Hi, I’m Andrei Felea, I’m 27 years old, I’m a visual artist and I graduate of the National University of Arts in Bucharest. I have my own imaginative universe and my works make you think, their message having different interpretations, depending on who is watching. I am always in search of knowledge and something new. I appreciate historical, social and cultural approaches. I always want to stop the moment and capture it.

Romexpo - Mister Thoms NEXT STOP - FUTURE x Un-hidden Romania

ART INTERVENTION 
Artist: Mister Thoms [IT]
Romexpo Workshops building, Bucharest
9 – 16 April

Description 
NEXT STOP: FUTURE
It’s a race, people are in a race.
At the head of the competition is a robot that represents “technology”
Each in his own way through his own profession (Science, Art, Teaching) tries to keep up with the Robot that represents the ever faster “technological evolution” in our age.

Artist biography
Born in Rome, born in 1979, Mister Thoms began to paint Graffiti in 1996 and is currently one of the best-known Italian street artists.

His very name evokes an onomatopoeic sound that suggests the elasticity of his art: Mr.Thoms. Diego della Posta is actually a multifaceted artist who expresses himself not only through Street Art, but also through painting, illustration and graphic design, in a constant search for balance between the ironic mood and the expressive concept.

Mr.Thoms plays with bright colours and geometric shapes to create movement. The walls where he works have a direct influence on his subject. His great understanding of architecture and body language allows him to capture the essence of his characters.

This is what defines Mr.Thoms skills, his ability to represent movement on the walls, but at the same time express a concept, sending a message on which to reflect in an ironic way.

Active in the street art scene, he participates in urban art events and festivals all over the world, Italy, England, New York Denmark, Hong Kong, Germany, Russia, California, Mexico, Portugal and Spain, spreading his ironic and cutting style. His talent is to transform ordinary places into extraordinary places.

Join the programme and experience music and visual art shaping public spaces.

Follow the Un-hidden Romania programme:
Website: https://un-hidden.ro/en/
Map: http://bit.ly/Un-hiddenRomania
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Programme produced by Save or Cancel

Distributed by feeder.ro

Partners: Muzeul Național de Artă Contemporană (București)Școala Gimnazială Specială Nr. 9RomexpoBiblioteca Metropolitană București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (București)Lente (București), Colegiul Național de Arte Regina Maria (Constanța)Asociația Artipic (Iași)

Media Partners: IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista Atelierul, Zile și NopțiLa pas prin BrașovLitera 9Romania PozitivăBook HubTeen PressRevista Golan

Co-financed by AFCN

The programme does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the application or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

About Save or Cancel
Since 2009, Save or Cancel has been a medium for the communication and propagation of arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.

Save or Cancel’s self-initiated multidisciplinary programs aim to identify sustainable and adaptable opportunities to (re)enhance the existing through architectural, cultural and publishing projects.

Leave a reply (we review all comments)