Maria Bălan (instalație) & Adrian Drăguț (compoziție audio) intervenție artistică multidisciplinară la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, București

Maria Bălan (instalație) & Adrian Drăguț (compoziție audio) intervenție artistică multidisciplinară la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, București

[scroll or click here to read in English]

Lucrarea instalată în spațiul exterior al Facultății de Sociologie și Asistență Socială, realizată în co-producție de artista Maria Bălan și muzicianul Adrian Drăguț (Dragutesku), continuă traseul cultural al lucrărilor artistice stradale din București, pentru a oferi studenților, cadrelor didactice, locuitorilor și vizitatorilor un nou prilej de contemplare asupra rolului activismului, articulat de culorile vibrante utilizate de Maria Bălan pentru această pictură. Scanând codul QR inserat în desen, privitorii pot experimenta lucrarea ascultând fragmentul muzical compus de Adrian Drăguț (Dragutesku).

Inspirați de Sociona, super eroul FSAS, care este preocupată ca lucrurile să funcționeze bine în comunitatea ei și acționează pentru ca societatea să protejeze și să promoveze drepturile omului, cei doi artiști au lucrat în paralel cu scopul de a realiza o instalație și un fragment muzical, care pot fi descoperite în curtea sediului din Panduri.

Instalația pe care am realizat-o aici, în curtea Facultății de Sociologie și Asistență Socială, o reprezintă pe Sociona, un personaj-erou al facultății, o persoană care este activistă și luptă pentru diverse cauze sociale. Personajul m-a inspirat în a face un fel de autoportret, apropo de faptul că mă interesează problemele de mediu și arta pe care o fac are și zona asta activistă. Am încercat, în instalația asta, să transmit ideea unui personaj care luptă cu ceea ce are la îndemână. Tocmai de aceea personajul ține cărți și instrumente de desenat, pictat. Ideea e că, luptăm cu ceea ce avem noi la îndemână și cu ceea ce ne reprezintă. 

– Maria Bălan

Facultatea de Sociologie și Asistența Socială, UB mulțumește asociației culturale Save or Cancel, coordonată de către Cristina Popa și Andrei Racovițan, pentru includerea noastră în programul de regenerare urbană și de umanizare a spațiilor prin artă Un-hidden România. Astfel, spațiile exterioare ale FSAS au prins viață, oferind studenților noștri, dar și turiștilor ce vizitează Bucureștiul, o invitație la explorarea complexității vieții sociale, precum și la promovarea cunoașterii prin arta stradală. Pe lângă personajul Sociona, super eroul UB ce simbolizează puterile conferite de către specializările facultății noastre, în reinterpretarea artistei Maria Bălan, ne bucurăm și de muralul de mari dimensiuni realizat de către iZZY iZVNE și BBoy Vean, expus pe calcanul facultății, o creație vizionară ce exprimă șase lumi diferite, portaluri către lumină și întuneric, ce coexistă în echilibru. De asemenea, ne bucurăm și de KSELEQOQYNQYSHY (Casele cu Ochi Închiși), o lucrare de amploare ce umanizează întreaga curte a facultății, realizată de către naratorul vizual Lucian Niță, ce reprezintă o infinitate de universuri pline de culoare ce pot fi descoperite prin meditație.”

– Prof. dr. Doru Buzducea, Decan Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din București

Alătură-te programului și experimentează muzica și arta vizuală care modelează spațiile publice.

Urmărește programul Un-hidden Romania:
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Fotografii de Andrei Neamțu, Un-hidden Romania, Maria Bălan

Program realizat de Save or Cancel

Distribuit de feeder.ro

Parteneri: Biblioteca Metropolitană BucureștiMuzeul Național de Artă Contemporană (București)Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (București)Lente (București)Colegiul Național de Arte Regina Maria (Constanța)Asociația Artipic (Iași)

Parteneri media: IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista AtelierulLa pas prin BrașovLitera 9Romania PozitivăBook HubTeen PressRevista GolanModernismAgenția de CartePropagarta

Co-finanțat de AFCN

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Despre Save or Cancel

Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.

Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte culturale și editoriale.

Maria Balan Un-hidden Romania FSAS 2022

Maria Bălan (installation) & Adrian Drăguț (audio composition) multidisciplinary artistic intervention at the Faculty of Sociology and Social Work, Bucharest

The work installed outside the Faculty of Sociology and Social Work (FSAS), co-produced by artist Maria Bălan and musician Adrian Drăguț (Dragutesku), continues the cultural route of street art in Bucharest, offering students, professors, residents and visitors a new opportunity to contemplate the role of activism, articulated by the vibrant colours used by Maria Bălan for this painting. By scanning the QR code inserted in the drawing, viewers can experience the work while listening to the musical fragment composed by Adrian Drăguț (Dragutesku).

Inspired by Sociona, the FSAS superhero, who is concerned that things work well in her community and works to ensure that society protects and promotes human rights, the two artists worked in parallel to create an installation and a musical fragment, which can be discovered in the courtyard of the Panduri premises.

The installation I created here, in the courtyard of the Faculty of Sociology and Social Work, represents Sociona, a hero-character of the faculty, a person who is an activist and fights for various social causes. The character inspired me to make a kind of self-portrait, because I am interested in environmental issues and the art I make has an activist side. I tried, in this installation, to convey the idea of a character who fights with what is at hand. That’s why the character is holding books and drawing and painting tools. The idea is that we fight with what we have at hand and what represents us. 

– Maria Bălan

“The Faculty of Sociology and Social Work, UB thanks the cultural association Save or Cancel, coordinated by Cristina Popa and Andrei Racovițan, for including us in the program of urban regeneration and humanisation of spaces through art Un-hidden Romania. Thus, the outdoor spaces of FSAS have come to life, offering our students, but also tourists visiting Bucharest, an invitation to explore the complexity of social life, as well as to promote knowledge through street art. In addition to the character Sociona, the UB superhero symbolising the powers conferred by our faculty’s specialisations, as reinterpreted by artist Maria Bălan, we also enjoy the large-scale mural by iZZY iZVNE and BBoy Vean, displayed on the faculty’s calcaneum, a visionary creation expressing six different worlds, portals to light and darkness, coexisting in balance. We also enjoy KSELEQOQYNQYSHY (“Houses with Closed Eyes”), a large-scale work that humanises the entire faculty courtyard by visual storyteller Lucian Niță, representing an infinity of colourful universes that can be discovered through meditation.”

Prof. Dr. Doru Buzducea, Dean, Faculty of Sociology and Social Work, University of Bucharest

Join the programme and experience music and visual art shaping public spaces.

Follow the Un-hidden Romania programme:
Website: https://un-hidden.ro
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Photography by Andrei Neamțu, Un-hidden Romania, Maria Bălan

Programme produced by Save or Cancel

Distributed by feeder.ro

Partners: Bucharest Metropolitan LibraryNational Museum of Contemporary Art (Bucharest)Faculty of Sociology and Social Work (Bucharest)Lente (Bucharest)National Highschool of Arts Queen Mary (Constanța)Artipic Association (Iași)

Media Partners: IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista AtelierulLa pas prin BrașovLitera 9Romania PozitivăBook HubTeen PressRevista GolanModernismAgenția de CartePropagarta

Co-financed by AFCN

The programme does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the application or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

About Save or Cancel
Since 2009, Save or Cancel has been a medium for the communication and propagation of arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.

Save or Cancel’s self-initiated multidisciplinary programs aim to identify sustainable and adaptable opportunities to (re)enhance the existing through architectural, cultural and publishing projects.

4 thoughts on “Maria Bălan (instalație) & Adrian Drăguț (compoziție audio) intervenție artistică multidisciplinară la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, București”

  1. Pingback: Vizitează expoziția “Explorări artistice ale spațiului public” • feeder.ro

  2. Pingback: Adrian Drăguț - soundtrack for an art installation by Maria Bălan in Bucharest • feeder.ro

  3. Pingback: Vlad Arapasu - 2 exclusive tracks for EASP • feeder.ro

  4. Pingback: Bucurie - soundtrack for a mural painted by Bea Hopes in Iași • feeder.ro

Leave a reply (we review all comments)