The Web of Fabric | group show

The Web of Fabric | group show

The Web of Fabric | group show

<< scroll down for the English version >>

“The Web of Fabric”
Cristina David & Ana-Maria Machedon, Simona Runcan, Iulia Toma, Mădălina Zaharia
31 ianuarie – 16 martie 2019

Avem plăcerea să vă invităm joi 31 ianuarie începând cu 6 pm la vernisajul expoziției de grup „The Web of Fabric”.

Expoziția aduce împreună lucrări realizate de artiste din portofoliul galeriei în conexiune cu materialul textil, conceput ca mediu de lucru, materie primă, volum și suprafață reticulare, temă sau subiect. Selecția de lucrări nu se subordonează limitărilor inerente criteriului suportului tehnic, ci prezintă abordări caracteristice practicii fiecărei artiste, într-o rețea de mijloace și medii diverse împletite în jurul și în extensia rețelei țesăturii ca principiu generator de structuri, texturi și imagini.

Cristina David (n. 1979) și arhitecta Ana-Maria Machedon (n. 1979) colaborează încă din 2012 în proiecte artistice cu o pregnantă dimensiune interdisciplinară. În 2017, Ana-Maria Machedon a proiectat pentru Cristina David un ambient destinat locuirii, o instalație site-specific din pânze de policloropren roz integrată organic în spațiul expoziției de grup „Stopover: Ways of Temporary Exchange” de la Frei_raum Q21, Viena. Cristina David a locuit în interiorul acestui veritabil „apartament” pe toată durata expoziției, într-un act orientat către mutarea atenției și spațiului alocat unui obiect artistic pe persoana și existența artistei înseși.

În cazul Simonei Runcan (n. 1942 – d. 2007), lucrul cu reprezentarea materialului textil în tehnici bidimensionale, prin redarea în desen, gravură sau pictură a texturii țesăturii, a luminii, volumetriei și a relațiilor de echilibru dintre obiecte textile construite de ea însăși, se poate urmări de-a lungul creației sale în serii precum „Despre podoabe”, „Legile echilibrului”, „Conviețuiri silențioase”, „Interioare”. Interesul său durabil pentru acest mediu poate fi conectat cu activitatea sa de creație vestimentară de la „Fondul plastic” al Uniunii Artiștilor Plastici din anii ’70-‘80, cu experiență sa profesională în interiorul a două case de modă pariziene între 1981-1983 și cu activitatea didactică din cadrul secției de modă a Universității Naționale de Arte București din anii ’90.

Pentru Iulia Toma (n. 1974) materialul textil este atât mediu predilect de lucru în practica sa artistică și în activitatea didactică din cadrul Departamentului Arte și Design Textil al Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, cât și prim studiu în proiecte mixed-media, instalație, video sau performance, într-o abordare ce transgresează concepția tradițională a mediului în sine. În lucrările Iuliei Toma, acest suport flexibil, maleabil, aparent fragil, susține și întrețese în urzeala sa subiecte sensibile ale realității geo-politice, teme feministe, chestiuni problematice ale contextului social contemporan. Colajele sale textile lucrate în ultimii doi ani, cu desene brodate manual pe pânză second-hand sau pânză țesută de ea însăși, prezintă iconografii hieratice ale femeilor anonime sau necunoscute care au luptat pentru drepturile lor sau pentru cauze diverse din istoria recentă.
Lucrările Mădălinei Zaharia (n. 1985) se desfășoară în spațiu precum reprezentații dramatice, cu scenografii abstracte în care se înscriu vizibil procesele artistice din spatele lor. Ele interpretează un scenariu conceptual prin care rezultatul final se situează la întretăierea dintre artă, design și discurs. În practica sa artistică, investigația vizuală a transformărilor virtuale ale materiei pornește din planul digital și acumulează straturi materiale succesive în lucrări ce combină medii și tehnici diverse, de la fotografie, imagine digitală, diferite tipuri de gravură, la obiecte din metal, plastic și instalații mixed-media.

Expoziția poate fi vizitată până pe 16 martie 2019, miercuri-sâmbătă între orele 12-18, iar în restul săptămânii pe bază de programare.

…………………………………………………………………………………………………

“The Web of Fabric”
Cristina David & Ana-Maria Machedon, Simona Runcan, Iulia Toma, Mădălina Zaharia
31 January – 16 March 2019

We are delighted to invite you on Thursday, 31st of January, starting 6 pm, to the opening of the group show “The Web of Fabric”.

The exhibition brings together works created by artists from the gallery’s portfolio in connection to the textile material, conceived as medium, raw matter, reticular volume and surface, topic or subject. The selection of works is not bound by the limitations inherent to the technical criterion, but presents approaches that are characteristic to each of the artists’ practice, in a net of various means and media interlaced around and in extension to the web of the fabric as a generative principle for structures, textures and images.

Cristina David (b. 1979) and the architect Ana-Maria Machedon (b. 1979) have been collaborating in artistic projects with a significant interdisciplinary side since 2012. In 2017, Ana-Maria Machedon has designed for Cristina David a living environment, a site-specific installation of pink polychloroprene cloth, organically integrated inside the space of the group show “Stopover: Ways of Temporary Exchange” at Frei_raum Q21, Vienna. Cristina David lived inside this genuine “apartment” throughout the entire duration of the exhibition, as an act orientated towards switching the focus and the space received by an artistic object to that of the artist’s own person and existence.

In Simona Runcan’s (b. 1942 – d. 2007) case, the work of representing the textile material in two dimensional techniques, by rendering in drawing, engraving or painting the texture of the fabric, the light, volumes and balance between textile objects built by herself, can be traced to her artistic practice in series such as “On Adornments”, “The Principles of Equilibrium”, “Silent Cohabitations”, “Interiors”. Her enduring interest in this medium can be linked to her fashion design creations in the U.A.P. (Romanian Artists’ Union)’s “Fondul plastic” in the ‘70s and ‘80s, to her professional experience inside two Parisian fashion houses between 1981-1983 and to her didactic activity in the Fashion Department of the National University of Arts Bucharest from the ‘90s.
For Iulia Toma (b. 1974) the fabric is the main medium employed both in her artistic practice and in her teaching activity inside the Arts and Textile Design Department of the National University of Arts Bucharest, as well as a primary study in mixed media projects, installations, videos or performance, inside an approach that transgresses the traditional apprehension of the textile medium in itself. In Iulia Toma’s works, this flexible, soft, apparently frail surface supports and interweaves in its fabric sensitive issues of the geo-political realities, feminist topics, problematic matters of the contemporary social context. The textile collages created in the past two years, with drawings embroidered by hand on second-hand cloth or cloth woven by her, present hieratic iconographies of the anonymous or unknown women that have fought for their rights or for other various causes in recent history.

Mădălina Zaharia’s (b. 1985) works unfold in space like theatrical performances, with an abstract scenography onto which the artistic processes from the backstage are visibly inscribed. They interpret a conceptual script which leads to a final outcome at the encounter of art, design and discourse. In her artistic practice, the visual investigation of the virtual transformation of matter starts from the digital plan and gradually amasses material layers in works that combine various means and media, from photography, digital images, different types of engraving, to metal or plastic objects and mixed-media installations.

The exhibition can be visited until 16 March 2019, Wednesday to Saturday, 12-18, or by appointment outside the visiting hours.

www.ivangallery.com

Leave a reply (we review all comments)