DOMA & Истерика present: FLUID (Romania)

DOMA & Истерика present: FLUID (Romania)

DOMA & Истерика present: FLUID (Romania)

[ ENG below ]
“ИСТЕРИКА” и Арт Фондация “ДОМА” в партньорство с “One Gallery” и “Тел Ми” се обединяват, за да провокират сетивата ви чрез серия от визуални и звукови интервенции, предоставящи усещане за едно по-различно музикално и арт преживяване. За целта сме поканили едни от лидерите на румънската ъндърграунд сцена – провоктивното куиър дуо от Букурещ – “FLUID”, което ще представи пърформанс и концерт с авторската си музика в “ONE Gallery”. Нощта ще продължи в “Tell Me” бар с диджей селекция на живо от основателката на “ИСТЕРИКА” Анна-Мария, придружена от Пол Дънка / Паула Дънкър, едната от двете половинки в румънското дуо.
Повече информация за артистите в следващите редове:

[ FLUID, Румъния ]

FLUID (създаден 2016) – е музикално куиър дуо, базирано в Букурещ – сътрудничеството между Пол Дънка / Паула Дънкър (изпълнител, хореограф, драматург), Алекс Бале (музикант) и други изкривени същества. Използвайки звук, музика и микрофон като оръжие срещу гражданския неутралитет, FLUID стартира нео-жанра техно-фаготик. Живите изяви на дуото включват много разнообразни сцени и събития в Букурещ като: MACAZ – Bar Teatru Coop., POINT – театър, Sala Dalles за проект Eco Delta Dunării, Street Delivery 2016, Букурещ Прайд 2016, галерия Nicodim, Queer Night, Психиатрична болница Voila (за проект „Нормалност, такова брутално слово!” – MNAC), летен театър CAPITOL, Amural Festival 3 & 4/2017 + 2018 (Брашов) и две сватби.

Чуйте ги тук:
https://soundcloud.com/fluidbucharest

[ИСТЕРИКА]

ИСТЕРИКА е концептуална линия от културни събития, с фокус върху съвременна музика, пърформанс и визуални изкуства, oснована от Анна-Мария Хаджистоянова.

ИСТЕРИКА представя международни музиканти, пърформанс и визуални артисти да се присъединят към авангардните креативни изрази на новите градски процеси. Докато разчупва рационалните граници, ИСТЕРИКА кани неконвеционалната публика да остави всяка неестественост и пристрастие настрана и да се потопи във върховното музикално и визуално усещане.

Мисията на Арт Фондация ”ДОМА” е да реализира ценни проекти и да привлече вниманието на аудиторията към съвременната култура, изкуство, музика и градско развитие, да провокира културен обмен и взаимодействие между местни и чуждестранни институции, организации и артисти.

Кога: 16 Февруари 2019 г.
Концерт и пърформанс: 20:30 в ONE Gallery
Парти: 22:30 в Tell Me Bar
Вход за всичко: 10 лв.

Дизайн: Мартина Стефанова

[ ENG ]

”ИСТЕРИКА” and ”DOMA” Art Foundation merge powers with ”ONE Gallery” to provoke your sensations through sound and visual paths, giving the feeling of distinctive musical and art experience.
The evening will start with art performance and concert from the emerging Romanian duo “FLUID” in ”One Gallery”. We continue at ”TellMe” bar with a live DJ selection from ИСТЕРИКА founder Anna-Maria, accompanied by Paul Dunca / Paula Dunker.

[ FLUID, Romania ]

FLUID (born 2016) – a queer act based in Bucharest – is the collaboration between Paul Dunca/Paula Dunker (performer, choreographer, playwright), Alex Bălă (musician) and other warped creatures. Using sound, music and a microphone as weapons against civic neutrality, FLUID started the techno-faggothique neo-genre. The duo’s live appearances include very diverse scenes and events as : MACAZ – Bar Teatru Coop., POINT – Theatre, Sala Dalles for Eco Delta Dunării Project, Street Delivery 2016, Bucharest Pride 2016, Nicodim Gallery, Queer Night, Voila Psychiatric Hospital (for the project ”Normality, Such a Brutal Word !” – MNAC), CAPITOL Summer Theatre, Amural Festival 3&4/ 2017+2018 (Brașov) and two weddings.

Listen them here:
https://soundcloud.com/fluidbucharest

ИСТЕРИКА is a conceptual line of sensational cultural events, focused on contemporary music, performance and visual art, founded by Anna-Maria Hadzhistoyanova.

ИСТЕРИКА invites international musicians, performers and visual artists to join the epical creative expressions of the new urban blossoming. While crushing the rational boundaries, ИСТЕРИКА welcomes the unconventional audience to leave the bias aside and submerge into ultimate musical and visual art experience.

You hear echoes of bells, substances that erupts and flies in pieces, thunders of expression along the dance spasms of unreal. The spine is softened and the breathing is flexed.

The mission of DOMA Art foundation is to implement valuable projects and attract the attention of the audience to contemporary culture, art, music and urban development, provoke cultural exchange and interaction between local and foreign institutions, organizations and artists.

When: 16 February 2019
Concert and performance: 20:30 at ONE Gallery
Party: 22:30 at Tell Me Bar
Entrance for both parts: 10 BGN

Design: Martina Stefanova

[read our feeder insider interview with Paul Dunca]

Leave a reply (we review all comments)