The Mysteries of Bucharest with Street Artist J.Ace / An expected incognito visit at CAPITOL

J.Ace - Constantin Mille Pan Nicolae Nenciulescu Teatrul de vară Capitol

[scroll for English]

Misterele Bucureștiului cu street artistul J.Ace / O vizită incognito mult așteptată la CAPITOL

Dacă sunteți foarte atenți la detalii când mergeți pe străzile din centrul Bucureștiului, puteți observa în anumite locuri, pe ziduri mai precis, niște mici figurine foarte interesante, intrigante chiar, care au o poveste în spate, secretă. Misterul e și mai mare, pentru că J.Ace, cel care care le creează, e un street artist din UK căruia îi place să facă vizite incognito peste tot în lume.

Până acum, J.Ace a lăsat urme în Bangkok, Copenhaga, Geneva, Teheran, Shanghai, Paris, Mumbai, Mexico City, Kiev, Washington, Tokyo și Londra, desigur, ca să numim doar câteva din orașele vizitate de el până acum. Aceste mici figurine atrag atenția asupra unor probleme cu care se confruntă societatea contemporană, cum ar fi violența față de femei, sau, în alte cazuri completează cu umor peisajul urban, fie că e un graffiti care umple un spațiu sau un zid pur și simplu gol și interesant pentru artist.

J.Ace e recunoscut printre street artists cu aceste figurine mici cât o palmă, cu trăsături sau culori specifice unor destinații foarte diverse de pe toate continentele. Și asta pentru că lui J.Ace îi place mult să călătorească și să descopere spiritul locului, pe care apoi îl modelează în lut, îl sculptează cu niște instrumente speciale din lemn, din toată această muncă rezultând celebrele figurine pe care le arde în cuptor. Uneori sunt simple, nevopsite și par că dorm, alteori culorile aprinse, forma și luciul atrag atenția, iar figurinele par să vorbească celor care le privesc. Fețe simpatice, fețe grotești, urși și iepuri, sikh cu turbane, fețe care dorm sau care zâmbesc, Frida Kahlo și femei cu văl musulman, femei cu nasul bandajat, elefanți, căței, purcei și Harry Potter, Nosferatu și vampiri, zei indieni și Dracula, regina Angliei și Yayoi Kusama, Vlad Țepeș și David Bowie. Toate sunt foarte plastice sau chiar provocatoare, te pun pe gânduri și au un mesaj de transmis, chiar dacă uneori mesajul este doar atât: zâmbește.

Poate că v-ați prins deja după temele abordate, J.Ace a fost și în România, de vreo 3-4 ori în ultimii ani. A ajuns la Bran, la Peleș și a vizitat și Bucureștiul, desigur. Dovada șederilor în capitală sunt figurinele pe care le-a lăsat cu generozitate pe strada Știrbei Vodă, la Cărturești Verona și la grădina Eden.

Și cum Teatrul de vară Capitol este un must-see când vii la București, a fost și la noi de câteva ori, însă figurinele lui J.Ace dedicate Capitolului au dispărut. Nu știm dacă asta e de bine sau de rău. Cert e că acum facem o a patra încercare, sperăm cu mai mult succes. J.Ace vine la noi într-o vizită secretă- cum altfel?- cândva săptămâna aceasta. De această dată vom colabora cu o serie de micro intervenții legate de povestea și istoricul Capitolului și a zonei aferente. J.Ace va reprezenta figurile unor personaje remarcabile, cum ar fi Constantin Mille, cel care dă numele străzii pe care se află grădina de vară Capitol, Nicolae Nenciulescu, arhitectul Teatrului de vară Capitol, Henriette Delavrancea, arhitecta cinematografului Capitol. Printre figurinele modelate de J.Ace acum se numără și zeul Pan, care este o figură centrală în decorul Teatrului de vară Capitol, precum și regina Elisabeta a României, cea al cărei nume îl poartă bulevardul pe care este construit cinematograful Capitol. Am văzut schițele și sunt grozave, așadar vă pregătim o surpriză foarte plăcută!

 

Ca de obicei, stay tuned.

https://www.instagram.com/j.ace_street

capitol.rehabAflă mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici.

Această campanie este organizată de Save or Cancel, prin feeder.ro, și face parte din programul cultural multianual “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, co-finanțat de AFCN. Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.
Organizator: Save or Cancel
Parteneri: AmuralCNDB, Teatrul Mic, Cinema Marconi, RADEF, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ, Calup, Mellow Drinks, Plaja de Carte, Someș Delivery, Augmented Space Agency, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, Anuala de Arhitectură
Parteneri media: Zeppelin, IQads, Smark, Assamblage, Dizainăr, Iqool, anyplace.ro feeder.ro, the Institute, designist
Design: Acme Industries
Text: Hildegard Ignătescu
Coordonatori proiect: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)
Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

 

[En]

The Mysteries of Bucharest with Street Artist J.Ace / An Expected Incognito Visit at CAPITOL

If you pay close attention to the details when you stroll down the streets of the central Bucharest, you can see in certain places, on the concrete walls, some very interesting and even intriguing little figurines that have a secret story behind. The mystery is even greater, because J.Ace, the guy who creates them, is a UK street artist who likes to make incognito visits all over the world.

Until now, J.Ace has left tracks in Bangkok, Copenhagen, Geneva, Tehran, Shanghai, Paris, Mumbai, Mexico City, Kiev, Washington, Tokyo and London, of course, to name just a few of the cities he visited so far. These little figurines draw attention to issues facing contemporary society, such as violence against women, or, in other cases, humorously complements the urban landscape, whether it is a graffiti that fills a space or simply an empty wall that appears interesting for the artist.

J.Ace is recognized among street artists with these figurines as little as a palm, with features or colours specific to very diverse destinations on all continents. This is because J.Ace likes to travel and discover the spirit of the place, which he then moulds in clay, carving them with some special wooden tools, all of which result in the famous figurines he then burns in the oven. Sometimes they are simple, colourless and seem to sleep, sometimes their vivid colours, the shape and the gloss draw attention, and the figurines seem to speak to those who look at them. Sympathetic faces, grotesque faces, bears and rabbits, sikh with turbans, sleeping or smiling faces, Frida Kahlo and women wearing Muslim veils, women with bandaged noses, elephants, puppies, piglets and Harry Potter, Nosferatu and vampires, Indian gods and Dracula, Queen of England and Yayoi Kusama, Vlad Țepeș and David Bowie. They are all very plastic or even challenging, they make you think and have a message to send, even if sometimes the message is just that: smile.

Perhaps you have already grasped it by the themes approached, J.Ace has also been in Romania, about 3-4 times in recent years. He visited Bran, Peleș and also Bucharest, of course. The proof of his stay in the capital are the figurines he left generously on Ştirbei Vodă Street, Cărtureşti Verona and the Eden Garden.

J.Ace - Nicolae N Henriette D Pan Constantin Mille Elisabeta Teatrul de vară CapitolAnd as Cinema Teatrul de vară Capitol is a must-see when you come to Bucharest, he has been here several times, but J.Ace’s figurines dedicated to the Capitol have disappeared. We do not know if that’s good or bad.

Fact is that we are now making a fourth attempt, hopefully, more successful this time. J.Ace comes to us on a secret visit – how else? – sometime this week. This time we will collaborate with a series of micro-interventions related to the story and history of the Capitol and the surrounding area. J.Ace will represent the figures of remarkable characters such as Constantin Mille, who gives the name of the street where the Capitol Summer Garden is located, Nicolae Nenciulescu, the architect of the Summer Capitol Theatre, Henriette Delavrancea, the architect of the Capitol cinema. Among the figurines modelled by J.Ace now is also the god Pan, who is a central figure in the decor of the Capitol Summer Theatre, as well as Queen Elizabeth of Romania, whose name is borne by the boulevard on which the Capitol cinema is built. We saw the sketches and they are great, so we are preparing a very pleasant surprise!

As usual, stay tuned ☺

https://www.instagram.com/j.ace_street

cinema/ teatru de vara CAPITOL

Learn more about the CAPITOL Cinema / Summer Theatre and the awareness campaign here

cultural program “cultural hub Cinema / Summer Theatre CAPITOL” is co-funded by AFCN. The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.
Organizer: Save or Cancel
Partners:AmuralCNDBTeatrul MicCinema Marconi, RADEFMonumente Uitate/ Asociația ARCHÉCalup, Mellow Drinks, Plaja de Carte, Someș Delivery, Augmented Space Agency, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, Anuala de Arhitectură
Media partners: ZeppelinIQadsSmark, AssamblageDizainărIqool, anyplace.ro,  feeder.rothe Institute, designist
Graphic design: Acme Industries
Text: Hildegard Ignătescu
Project coordinators: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)
About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorization of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

parteneri capitol 2017-2018

Leave a reply (we review all comments)