UPDATED Calendar: NEW OPEN CALL feeder workshops

open call feeder workshops

[scroll for EN]

OPEN CALL feeder workshops

Apel deschis pentru lucrări destinat tinerilor artiști, arhitecți, designeri, graficieni și muzicieni cu tema: „Harta emoțională a străzii mele”.

feeder workshops își propune să devină o platformă interactivă online de debut și self-publishing pentru tinerii artiști, designeri, arhitecți, ilustratori, graficieni și muzicieni continuând activitatea de descoperire, promovare și conectare a talentelor locale cu audiențe internaționale, întreprinsă de platforma online feeder.ro timp de 14 ani. Prin acest proiect se dorește creșterea aprecierii tinerilor pentru arta și designul românesc, dar și stabilirea de conexiuni reale prin investigarea interacțiunilor multidisciplinare posibile. Activitatea artistică stimulează inovația și noi modele de gândire. Adesea funcționând ca memorie colectivă pentru comunități, arta este un rezervor de idei creative pentru generațiile viitoare.

Declinându-se într-o serie atipică de produse culturale, feeder workshops are un dublu rol:

– un program educațional pentru tineri artiști care informează despre capacitatea internetului de a conecta autorii cu audiențe globale, cu ajutorul noilor metode de digitalizare a lucrărilor și self-publishing online, facilitând întâlnirea și producția artistică în mediul fizic.

– un program curatorial participativ care propune implicarea comunității online în procesul de selecție a lucrărilor și expunerea online într-un spațiu virtual remarcabil.

feeder workshops este concepută ca platformă online prin care publicul poate accesa imagini video hi-resolution și sunete ale artiștilor români și internaționali, expoziții interactive și informații contextuale. Proiectul cultural este co-finanțat de către Administrația Fondului Cultural Național.

Participă!

Trimite către info@saveorcancel.tv următoarele materiale:

  • formularul de înscriere completat: nume, adresă de e-mail, scurtă biografie a autorului sau descrierea echipei, link către portofoliu, descrierea lucrării; descarcă formularul.
  • propunerea: o lucrare vizuală – desen, video, randare, ilustrație, etc., sau audio – o piesă, field recordings, etc., care ilustrează sentimente pe care le asociezi cu locuri de pe strada ta

Pentru fișierele mai mari de 6mb, folosește wetransfer, dropbox sau google drive.
Poți participa cu o singură propunere la acest open call.
Selecția câștigătorilor va fi făcută de către public alături de juriul format din echipa Save or Cancel.

Citește termenii și condițiile apelului deschis.

Program Open Call feeder workshops

21 August – 21 Septembrie: Înscrieri
5 – 10 Octombrie : Jurizare și vot online anonim
11 Octombrie: Anunț câștigători
17 Octombrie: vernisaj expoziție online

PREMII: 3 premii în valoare de 600 lei net, fiecare; promovare în cadrul acțiunilor proiectului feeder workshops.

*Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

open call feeder workshops

[EN]

Open call feeder workshops

We introduce an open call for works for young artists, architects, designers, graphic artists and musicians with the theme “An emotional map of my street”.

The feeder workshops project aims to become an online debut and self-publishing online platform for young artists, designers, architects, illustrators, graphic artists, and musicians and to continue discovering, promoting and connecting local talent with international audiences, tended by the online feeder.ro platform for 14 years. This project intends to increase the appreciation of young people for Romanian art and design, as well as to establish real connections by investigating possible multidisciplinary interactions. Artistic activity stimulates innovation and new patterns of thinking. Often functioning as a collective memory for communities, art is a reservoir of creative ideas for future generations.

Declining toward an atypical series of cultural outputs, feeder workshops has a double role:

– an educational program for young artists who informs about the ability of the internet to connect authors with global audiences, using new digitization techniques and self-publishing online, facilitating artistic encounter and production in the physical environment.

– a participatory curatorial program that proposes to involve the online community in the process of selecting works and displaying online in a remarkable virtual space.

The feeder workshops project is designed as an online platform where the audience can access hi-resolution video and sounds of Romanian and international artists, interactive exhibitions and contextual information. The cultural project is co-funded by the National Cultural Fund Administration.

Participate!

Send the following materials to info@saveorcancel.tv:

  • Filled-in form: name, e-mail address, short author biography or team description, a link to your portfolio, artwork description; download the form.
  • The proposal: a visual or sound work depicting the feelings associated with places on your street

For files larger than 6mb, use wetransfer, dropbox or google drive.
You can participate with one proposal in this open call.
The selection of the winners will be made by the public alongside the jury composed of Save or Cancel team.

Read the terms and conditions of the open call.

Open Call feeder workshops schedule

21 August – 21 September: Registrations
5 – 10 October: selection and anonymous online voting
11 October: Winners announcement
17 October: online exhibition opening

PRIZES: 3 awards of 600 lei, each; promotion within the feeder workshops project activities.

*The cultural programme does not necessarily represent the views of the Administration of the National Cultural Fund. The ANCF / AFCN is not responsible for the content of the programme nor the ways in which the results can be used or interpreted. These are, solely, the responsibility of the grant beneficiary.

 

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

Leave a reply (we review all comments)