Descoperă apelurile deschise pentru artiști lansate de feeder.ro în acest an! [NEW OPEN CALLS]

open call feeder workshops

[scroll for EN]

Descoperă două apeluri deschise pentru artiști și muzicieni lansate de Save or Cancel prin feeder.ro în acest an! Poți să găsești detaliile și modalitățile de participare descrise mai jos pentru proiectul de street art Un-hidden Bucharest și feeder workshops. ☀️

open call feeder workshops

feeder workshops

Apel deschis pentru lucrări destinat tinerilor artiști, arhitecți, designeri, graficieni și muzicieni cu tema: „Harta emoțională a străzii tale”.

feeder workshops își propune să devină o platformă interactivă online de debut și self-publishing pentru tinerii artiști, designeri, arhitecți, ilustratori, graficieni și muzicieni continuând activitatea de descoperire, promovare și conectare a talentelor locale cu audiențe internaționale, întreprinsă de platforma online feeder.ro timp de 14 ani. Prin acest proiect se dorește creșterea aprecierii tinerilor pentru arta și designul românesc, dar și stabilirea de conexiuni reale prin investigarea interacțiunilor multidisciplinare posibile. Activitatea artistică stimulează inovația și noi modele de gândire. Adesea funcționând ca memorie colectivă pentru comunități, arta este un rezervor de idei creative pentru generațiile viitoare.

Declinându-se într-o serie atipică de produse culturale, feeder workshops are un dublu rol:

– un program educațional pentru tineri artiști care informează despre capacitatea internetului de a conecta autorii cu audiențe globale, cu ajutorul noilor metode de digitalizare a lucrărilor și self-publishing online, facilitând întâlnirea și producția artistică în mediul fizic.

– un program curatorial participativ care propune implicarea comunității online în procesul de selecție a lucrărilor și expunerea online într-un spațiu virtual remarcabil.

feeder workshops este concepută ca platformă online prin care publicul poate accesa imagini video hi-resolution și sunete ale artiștilor români și internaționali, expoziții interactive și informații contextuale. Proiectul cultural este co-finanțat de către Administrația Fondului Cultural Național.

Program Open Call feeder workshops

21 August – 21 Septembrie: Înscrieri
28 Septembrie – 3 Octombrie: Jurizare și vot online anonim
4 Octombrie: Anunț câștigători
14 Octombrie: Vernisaj expoziție online

PREMII: 3 premii în valoare de 600 lei net fiecare; promovare în cadrul acțiunilor proiectului feeder workshops.

Participă acum!

 

[EN]

feeder workshops

We introduce an open call for works for young artists, architects, designers, graphic artists and musicians with the theme “The emotional map of your street”, inspired by Emotional Cartography – Technologies of the Self, edited by Christian Nold, in 2009.

The feeder workshops project aims to become an online debut and self-publishing online platform for young artists, designers, architects, illustrators, graphic artists, and musicians and to continue discovering, promoting and connecting local talent with international audiences, tended by the online feeder.ro platform for 14 years. This project intends to increase the appreciation of young people for Romanian art and design, as well as to establish real connections by investigating possible multidisciplinary interactions. Artistic activity stimulates innovation and new patterns of thinking. Often functioning as a collective memory for communities, art is a reservoir of creative ideas for future generations.

Declining toward an atypical series of cultural outputs, feeder workshops has a double role:

– an educational program for young artists who informs about the ability of the internet to connect authors with global audiences, using new digitization techniques and self-publishing online, facilitating artistic encounter and production in the physical environment.

– a participatory curatorial program that proposes to involve the online community in the process of selecting works and displaying online in a remarkable virtual space.

The feeder workshops project is designed as an online platform where the audience can access hi-resolution video and sounds of Romanian and international artists, interactive exhibitions and contextual information. The cultural project is co-funded by the National Cultural Fund Administration.

Open Call feeder workshops schedule

21 August – 21 September: Registrations
28 September  – 3 October: selection and anonymous online voting
October 4: Winners announcement
14 October: Online exhibition opening

PRIZES: 3 awards of 600 lei each; promotion within the feeder workshops project activities.

Participate!

 

OPEN CALL Un-hidden Bucharest II

OPEN CALL Un-hidden Bucharest II

Noul apel deschis pornește în căutarea unui obiect sau personaj urban remarcabil. Nu există o temă, un loc recomandat sau un format obligatoriu, nu există nicio regulă, cu excepția câtorva limitări pe care orice om rațional le cunoaște deja și a bugetului, descris mai jos. Ți-ai imaginat deja cum ar arăta lucrarea ta?

Apelul deschis produce o intervenție artistică stradală și identifică zone care prezintă interes pentru participanți.
Lasă-te inspirat/ă de trecutul ascuns, obscur al Bucureștiului, sau imaginează-ți viitorul!

Proiectul cultural Un-hidden Bucharest II continuă în 2018 cartarea lucrărilor street art bucureștene și produce 3 noi intervenții artistice, 2 ateliere pentru copii, 1 apel deschis, 1 concurs IG și 2 tururi ghidate. Un-hidden Bucharest este un proiect de regenerare urbană conceput ca o serie de intervenții artistice în spațiul public care au ca scop umanizarea orașului București și promovarea cunoașterii și explorării acestuia prin artăUn-hidden Bucharest este un proiect cultural produs de Save or Cancel prin feeder.ro, co-finanțat de AFCN.*

Participă acum!

Program Open Call Un-hidden Bucharest 2018

20 Iulie – 14 August: Înscrieri
15 – 24 August: Jurizare și vot public online, anonim
25 August: Anunț intervenție câștigătoare
24 – 30 Septembrie 2018: producția lucrării SEMNAL URBAN VI // INTERVENȚIE ARTISTICĂ

PREMIU: 1.500 lei net, adică 1.557 lei brut; buget pentru producție, în valoare de 1.200 lei; promovare în cadrul acțiunilor proiectului Un-hidden Bucharest.

Partenerii proiectului: CNDB, LenteCâtpece?DizainărUrban Collectors
*Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.
Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

 

 

[EN]

Open Call Un-hidden Bucharest II

WHAT?

The new Open Call is searching for a remarkable urban object or character. There is no theme, recommended place or mandatory format, there is no rule, except for some limitations that any rational person already knows and the budget described below. Did you already imagine your work?

The open call produces a public intervention and identifies areas of interest to the participants.
Let yourself be inspired by the hidden, obscure history of Bucharest, or envision the future!

The Un-hidden Bucharest cultural project continues in 2018 to map the city’s street artworks and produces 3 new artistic interventions, 2 children’s workshops, 1 open call for artists, 1 IG contest and, 2 guided tours. Un-hidden Bucharest is an urban regeneration project conceived as a series of artistic interventions designed for the public space, co-created with the community, aiming at humanizing Bucharest and promoting its understanding and exploration through art. Un-hidden Bucharest is a cultural project produced by Save or Cancel through feeder.ro, co-financed by AFCN.*

Participate!

Open Call Un-hidden Bucharest 2018 schedule

20 July – 14 August: Registrations
15 – 24 August: Selection and anonymous online voting
25 August: Winner announcement
24 – 30 September: Production of the artwork URBAN SIGNAL VI // ARTISTIC INTERVENTION

PRIZE: 1.500 lei net, ie 1.557 lei gross; production budget for the urban signal, worth 1.200 lei; promotion within the Un-hidden Bucharest project activities.

Project partners: CNDB, Lente, Câtpece?, Dizainăr, Urban Collectors
*The cultural programme does not necessarily represent the views of the Administration of the National Cultural Fund. The ANCF / AFCN is not responsible for the content of the programme nor the ways in which the results can be used or interpreted. These are, solely, the responsibility of the grant beneficiary.
About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

Un-hidden Bucharest

În Aprilie 2018, feeder.ro a găzduit OPEN CALL CAPITOL Architecture & Design.

Sperăm că te vei bucura de toate oportunitățile oferite de feeder.ro artiștilor, designerilor, arhitecților, muzicienilor și creativilor multidisciplinari.

Leave a reply (we review all comments)