Fundația Pro Patrimonio – Atelierele patrimoniului 2018

Fundația Pro Patrimonio - Atelierele patrimoniului 2018

Fundația Pro Patrimonio – Atelierele patrimoniului 2018

# A. 2018 – ANUL EUROPEAN AL PATRIMONIULUI CULTURAL.
Patru dintre proiectele Fundaţiei Pro Patrimonio – Educație pentru patrimoniu, Working Holiday, Observator de peisaj, Conservare arhitectură de lemn –  se derulează anul acesta sub umbrela European Year of Cultural Heritage – EYCH 2018.

Obiectivul general al Anului este acela de a încuraja împărtășirea și aprecierea patrimoniului cultural al Europei, de a crește gradul de conștientizare a istoriei și a valorilor comune și de a consolida sentimentul apartenenței în spațiul european comun. Rolul pozitiv al patrimoniului cultural european trebuie evidenţiat în toate aspecte sale în dezvoltarea economiei, în aspectele sociale, ale forţei de muncă şi a relaţiilor dintre ţări.

Ca valoare universală pentru indivizi, comunităţi şi societate, patrimoniul cultural îl regăsim în toate aspectele vieţii de zi cu zi: meşteşuguri, peisaj natural, literatură, artă, obiecte, poveşti, gastronomie, film etc. Este ceea Fundaţia Pro Patrimonio susţine consecvent în toate activităţile desfăşurate: patrimoniul este responsabilitatea fiecărui cetăţean şi constituie un element formator al identităţii sale.

Proiectele se vor desfăşura pe parcursul anului 2018 fiind înscrise într-un calendar unificat disponibil pe pagina de web dedicată https://europa.eu/cultural-heritage.

# A.1. DETALIEREA PROIECTELOR
Educație pentru patrimoniu:
 O serie de ateliere educative pentru patrimoniu pentru copii care se desfășoară în situri de patrimoniu din trei localități: conacul Neamțu din satul Olari, jud. Olt, conacul Perticari‐Davila din satul Izvoru, jud. Argeș, și vila Golescu din Câmpulung, jud. Argeș.

Atelierele se desfășoară de patru ori pe an (februarie, aprilie, iunie și noiembrie) ca o caravană itinerantă între cele trei localități, fiecare atelier avînd o temă specifică. Atelierele au ca scop promovarea siturilor de  patrimoniu și apropierea copiilor de loc. În urma atelierelor rezultă obiecte specifice care vor fi expuse în București și promovate online, anul acesta, în mod special echipa îşi propune să realizeze împreună cu copiii mici locuri de joacă la conace, un obiect Honest Goods mini şi o înţelegere mai profundă a naturii din preajma fiecărui conac.

Working Holiday:  Se organizează două ateliere practice pentru lucrări de întreținere și reparații la două situri de patrimoniu: Conacul Neamțu din satul Olari, jud. Olt și parcul Golescu din Cîmpulung Muscel, jud. Argeș. Atelierele sunt internaționale pentru schimb de experiență și promovare europeană. Temele atelierelor sunt complementare: conservarea peisajului, înțelegerea contextului local ‐ la vila Golescu și conservarea arhitecturii și înțelegerea tehnicilor tradiționale ‐ la conacul Neamțu.

Observator de peisaj: Promovarea unor case simple țărănești în mediul rural ‐ Casa Enescu din Mihăileni, Botoșani și Casa ElisabetaRizea din Nucșoara, Argeș , legate de mari personalități ale României prin activități practice ‐ intervenții de urgență și reparații ‐ și activități culturale ‐ concerte, expoziții, dezbateri. Promovarea caselor se va face atât în conextul valorii istorice, cât și al peisajului cultural în care se află.

Conservare arhitectură de lemn:Documentarea și promovarea bisericilor de lemn din nordul Olteniei și sudul Transilvaniei prin: campanie de relevee cu studenți la arhitectură, acțiuni de intervenție de urgență pentru cazuri grave, activități de conservare, activități de informare comunități și public larg.

#EuropeForCulture, #EYCH2018

# A.2. CALENDARUL PROIECTELOR FUNDAŢIEI PRO PATRIMONIO ÎN 2018
# A.2.1. Educație pentru patrimoniu / Ateliere la Conace: Conacul Neamțu, Vila Golescu (16-17 februarie 2018).
Profităm de ocazia mărțișorului și pornim caravana atelierelor de creație adresate copiilor, cu popas pe 16 februarie la Conacul Neamțu, din Olari și pe 17 februarie la Vila Golescu, din Câmpulung Muscel. Atelierele sunt conduse de arhitecta Andreea Machidon, specializată în lucru grassroots cu copiii iar tematica aleasă pentru acest an este cea a MĂȘTILOR  și are ca provocări:
– incursiunea prin lumea istoriei și descoperirea persoanjelor ce-au locuit în trecut în casele de patrimoniu gazdă
– crearea unor personaje-mărțișor fantastice, din materiale naturale, inspirate de vechiile gazde ale casei și lumea creativ-ludică a măștilor populare românești
– realizarea unor cadre fotografice inedite cu autorii mărțișoarelor sub propria mască la scară umană, realizată din materiale vegetale și textile adunate și reciclate din împrejurimi
– însoțirea momentului cinematografic, specific atelierelor de la conace, cu o serie de gustări „asamblate” creativ sub forma unor personaje….de mâncat.

„MĂșTIȘOARELE” realizate de copii vor fi expuse și vândute sub formă de donație în cadrul Librăriei Cărturești Verona București. Banii adunați se vor întoarce în comunitate sub forma unor noi ateliere găzduite de casele de patrimoniu.

# A.2.2. Educație pentru patrimoniu / Ateliere la Conace:  Conacul Perticari-Davila, Conacul Neamțu, Vila Golescu (aprilie 2018).
Înainte de vacanţa de Paşte vom organiza un treasure hunt axat pe specii locale de plante și copaci, hârtie manuală cu inserţii de plante, desen de detaliu şi abstractizat al catorva plante,toate adunate la sfârşitu concursului într-un caiet legat de către copii. Proiecţii de filme şi documentare cu tematică legată de plante.

# A.2.3. Working Holiday: Vila Golescu (13–20 mai 2018).
Tema acestui an este “Peisajul creat de apă – grădina istorică”. Vila Golescu este amplasată într-un parc terasat iar grădina cuprinde multe specii istorice aduse de peste hotare de către proprietar la începutul secolului trecut. Un izvor vechi va fi reintegrat în parc, diverse alte activităţi de reparare a zidurilor de piatră ale teraselor precum şi curăţiri de vegetaţie.

Atelierul dă participanţilor ocazia să descopere patrimoniul bogat al oraşului Câmpulung Muscel, care datează din sec XIV, să se bucure de pădurile şi peisajul muntos al zonei.

# A.2.4. Educație pentru patrimoniu / Ateliere la Conace:  Conacul Perticari-Davila, Conacul Neamțu, Vila Golescu (iunie 2018).
Înainte de vacanţa de vară ne propunem să pornim un concept Honest Goods seria mini  şi să construim un loc de joacă din nuiele în curtea conacelor.

# A.2.5. Working Holiday: Conacul Neamţu din Olari (16–22 iulie şi  23–29 iulie 2018).
Tema acestor două serii de ateliere este dată de specificul nevoii de restaurare a conacului, respectiv de tehnicile pentru tencuielile tradiţionale la pereţii interiori şi exteriori.

# A.2.6. Educație pentru patrimoniu / Ateliere la Conace: Conacul Perticari-Davila, Conacul Neamțu, Vila Golescu (noiembrie 2018).
Atelierul de Crăciun va produce ca şi anul anterior obiecte cu tematică de iarnă care vor fi expuse spre vânzare în cadrul Librăriei Cărturești Verona București iar din banii obţinuţi vom lua materiale de bricolaj pentru anul următor.

 

[EN]

# A. EUROPEAN YEAR OF CULTURAL HERITAGE – EYCH 2018.
Four of Pro Patrimonio Foundation projects –Education for Heritage, Working Holiday, Landscape Observatory, Wooden Architecture Conservation – are being held this year under the umbrella of the European Year of Cultural Heritage – EYCH 2018.

The overall objective of the Year is to encourage sharing, appreciation and raised awareness in the common history and values of European cultural heritage, as well as an enriched feeling of belonging to the common European space. The positive role of European cultural heritage must be highlighted in all its aspects in the development of the economy, in its social, labor and inter-country relations.

As universal value shared by all individuals, communities, and society at large, cultural heritage can be found in every aspect of everyday life: crafts, natural landscape, literature, art, objects, stories, gastronomy, film, etc. It is what Pro Patrimonio Foundation consistently supports in all its activities: heritage is the responsibility of every citizen and is a constituent element of his identity.

The projects will be run throughout 2018 and are listed in a unified calendar available on the dedicated webpage https://europa.eu/cultural-heritage.

# A.1. THE PROJECTS
Education for Heritage: A series of educational heritage workshops for children taking place on heritage sites in three different places: the Neamţu Manor in Olari village, Olt County, the Perticari-Davila Manor in Izvoru village, Arges County, and Golescu Villa in Câmpulung, Arges county.

The workshops are held four times a year (in February, April, June, and November) as a traveling caravan between the three localities, each workshop having its own theme. The workshops aim to promote heritage sites and to bring children closer together. Several specific objects are the outcome of the workshops and will be exhibited in Bucharest and promoted online this year. The team – together with the participating children – is especially concerned with creating small playgrounds, an Honest Goods mini object and encouraging a deeper understanding of the natural setting bordering each manor.

Working Holiday: There are two hands-on workshops for maintenance and repair works at two heritage sites: Neamţu Mansion in Olari village, Olt County and Golescu Park in Cîmpulung Muscel, Argeş County. The workshops are international for the exchange of European experience and promotion. The workshop themes are complementary: landscape, understanding the local context – at Villa Golescu and preservation of architecture and understanding traditional techniques – at Neamţu manor.

Landscape Observatory: Promoting simple rural peasant houses – Enescu House in Mihăileni, Botoşani and Casa ElisabetaRizea from Nucşoara, Argeş, that are related to great Romanian personalities through practical activities – emergency interventions and repairs – and cultural activities – concerts, exhibitions, debates. Promotion campaign for these houses will include their historical value in context as well as their cultural landscape value.

Wooden Architecture Conservation: Documentation and promoting of wooden churches in northern Oltenia and southern Transylvania through survey campaign with students from architecture, emergency response actions for serious cases, conservation activities, activities for the information of the community and the public at large.

#EuropeForCulture, #EYCH2018

# A.2. A CALENDAR OF PRO PATRIMONIO FOUNDATION PROJECTS IN 2018
# A.2.1. Education for Heritage / Workshops at: Neamţu Manor, Golescu Villa (16-17 February 2018).
We are going to use the occasion of Mărțișor celebration to get the creative workshop caravan for children on route, with a stop on February 16 at Neamţu Manor, Olari and on February 17 at Vila Golescu, Câmpulung Muscel. The workshops are led by architect Andreea Machidon, specialized in grassroots approaches with children; the chosen theme for this year, MASKS, sets out the following challenges:
– voyage through world history and the discovery of the people who inhabited the host heritage houses in the past
– creating fantastic Mărțișor characters from natural materials, inspired by the old hosts of the house and the creative-ludic world of the Romanian folk masks
– making some unusual photographic frames with the authors of the mărțișoare under their own mask on a human scale, made of vegetal and textile materials gathered and recycled from the surrounding area
– accompany the cinematic moment, specific to the manor workshops, with a series of creatively “assembled” snacks in the form of characters … to be eaten.

The ”MĂșTIȘOARE” made by the children will be exhibited and sold as a donation in Cărturești Verona Bookshop, Bucharest. The money gathered will return to the community as new workshops hosted by the heritage houses.

# A.2.2. Education for Heritage / Manor Workshops: Perticari-Davila Manor, Neamţu Manor, Golescu Villa (April 2018).
Before the Easter holiday, we will organize a treasure hunt focused on local plant species and trees, handmade paper with plant inserts, abstract and detail drawing of some plants, all gathered at the end of the contest in a notebook sown together by the children. Film screenings and documentaries on plant themes.

# A.2.3. Working Holiday: Golescu Villa (13–20 May 2018).
This year’s theme is “A Water-Created Landscape – The Historic Garden”. Golescu Villa is set in a terraced park and the garden includes many historical species brought abroad by the owner at the beginning of the last century. An old spring will be reintegrated into the park, various other activities to repair the stone walls of the terraces will be undertaken, as well as vegetation clean-up.

The workshop offers the participants the chance to discover the rich heritage of Câmpulung Muscel, a city dating back to the 14th century, to enjoy the forests and mountain scenery in the area.

# A.2.4. Education for heritage / Manor Workshops:  Perticari-Davila Manor, Neamțu Manor, Golescu Villa (June 2018).
Before the summer break, we plan to start a concept of the Honest Goods mini-series and build a wattle playground in the mansion yard.

# A.2.5. Working Holiday: Neamţu Manor in Olari (16-22 July and 23-29 July 2018).
The theme of these two workshop series is given by the specifics of the restoration need of the manor and the techniques for traditional plasters on the interior and exterior walls.

# A.2.6. Education for heritage / Manor Workshops: Perticari-Davila Manor, Neamţu Manor, Golescu Villa (November 2018).
Just as the previous year, the Christmas workshop will produce the winter-themed objects to be displayed for sale at Cărturești Verona Bookstore, Bucharest, and the money raised will be used for DIY materials for the following year.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ads