The NEW feeder insider e-book #04 is online

  • by
feeder insider ebook 04

[scroll for EN]

Proiectul editorial noile media feeder insider art & sound se extinde cu o nouă dimensiune în ediția din 2017

10 interviuri și 1 nou e-book sunt online: https://feeder.ro/e-book-4

CE?
feeder insider art & sound investighează universul exterior artei și muzicii. Proiectul editorial începe în 2014, inspirat de activitatea și comunicarea online susținută de feeder.ro de-a lungul a 13 ani, platforma media care îl găzduiește. Prin intermediul a 10 interviuri imersive, cititorii pot privi din perspectiva insiderului, persoana din interiorul acțiunii, scene și instanțe din procesul creativ și viața celor 10 artiști intervievați.
Declinându-se într-o serie atipică de produse culturale, feeder insider este un program multidisciplinar de identificare și promovare a persoanelor reper din domeniile creative din România și plasarea lor alături de personaje-cheie din domeniile creative din lume, conectând scena locală cu cea internațională și generând conținut nou. Prin coprezența textului, sunetului și imaginii, experiența care însoțește articolul online se adresează mai multor simțuri.

CUM?
Pentru documentarea abordării, echipa feeder se referă la produsul artistic, procesul creativ, relația artistului cu publicul său și, acolo unde este cazul, cu site-ul feeder.
Ca metode de intervievare, se alternează între interviul calitativ, realizat în persoană și interviul asincron online, în funcție de disponibilitatea artistului. Observând diferențele-cheie dintre cele două tehnici de intervievare se pot obține rezultate diferite, consistente, adaptabile. Interviul asincron online este metoda de cercetare care sporește gradul de intimitate și în același timp reduce “efectul intervievatorului” – problema dinamicii dintre intervievator și intervievat născută adesea din diferențe sau similitudini de gen, vârstă, localizare geografică, intonație, limbaj al corpului și fus orar, totodată reducând dramatic resursele necesare unei întâlniri în persoană. Acest tip de dialog are calitatea de a ameliora piedicile comunicării și de a prezenta artiștii locali și internaționali într-un context multicultural.
DE CE?
Era digitală și tehnologia, exponențial mai accesibilă și performantă în fiecare moment, facilitează expresii noi și reinterpretări ale artei și muzicii contemporane. Accesul relativ simplu la instrumentele digitale de producție și remixare și reinterpretare permite tot mai multor persoane să se exprime artistic în mediul online.
În contextul unui număr de artiști mai mare decât oricând în istoria umanității, feeder sesizează nevoia, atât local cât și global, de criterii de selecție bazate pe o cercetare empirică.

Promovarea accesului la cultură prin mijloace digitale și cititul în mediul digital sunt strategii dezvoltate pentru prioritățile culturale A2) ale Uniunii Europene, stabilite prin Planul de Lucru pentru Cultură 2015-2018.

UNDE?
ONLINE. Proiectul editorial feeder insider este inițiat în mediul online și se declină într-o serie de produse fizice și virtuale. Internetul a avut un impact seismic asupra artei și industriei muzicale, artiștii creându-și avatare interesante pentru a fi prezenți în rețeaua multiculturală extinsă din realitate în mediul virtual și pentru a intra în conversația asincronă cu publicul despre rezultatele demersurilor lor.

CINE?
Save or Cancel prin feeder.ro, “agenţia de ştiri a naţiunii alternative“, un site ce publică de peste 13 ani ştiri şi articole din zona urbană, evenimente alternative, artă contemporană, arhitectură, muzică, publicitate, design, tehnologie, internet, street art – activând ca o platformă de comunicare între o selecție de artiști locali și internaționali și publicul lor local. Calitatea selecției de evenimente și știri promovate au ajutat ca feeder să devină o referință atât pentru adolescenți și tineri în căutare de evenimente, cât și pentru publicul educat de vârstă medie, din mediul urban. Extinderea spectrului de activități este un pas firesc pentru a dezvolta conversația pe care feeder o întreține cu cititorii și partenerii săi.

[EN]

The feeder insider art & sound new media project expands with a new dimension in the 2017 edition.

10 interviews and 1 new e-book are now online!

WHAT?
feeder insider art & sound investigates the outer world of art and music. The editorial project begins in 2014, inspired by the online activity and communication maintained by feeder.ro over the course of 13 years, the news and event platform that hosts it. Through 10 immersive interviews, readers can see, from the insider’s perspective, the person inside the action, scenes and instances from the creative process, and the life of the 10 interviewed audio and visual artists.
Declining itself in an atypical series of cultural products, feeder insider is a multidisciplinary program for identifying and promoting the creative Romanians and placing them together with key personalities from the creative fields in the world, connecting the local scene to the international one while generating new content. Through the coexistence of text, sound, and image, the experience brought by the online article addresses more senses.
HOW?
To document the approach, the feeder team refers to the artistic product, the creative process, the artist’s relationship with their audience and, where relevant, the feeder site.
As interviewing methods, the conversations alternate between the in-person interview and the online asynchronous interview, depending on the artist’s availability. Observing the key differences between the two interviewing techniques, different, consistent, adaptable results can be obtained. The asynchronous online interview is the research method that increases privacy and at the same time reduces the “interviewer effect” – the question of the dynamics between the interviewer and the interviewee often born from differences or similarities of gender, age, geographical location, intonation, body language and timezone , while dramatically reducing the resources needed for a meeting in person. This type of dialogue has the capacity to improve communication hurdles and to present local and international artists in a multicultural context.
WHY?
The digital age and technology, exponentially more accessible and performing at all times, facilitates new expressions and reinterpretations of contemporary art and music. The relatively simple access to digital production, remixing and reinterpreting tools allows more and more people to express themselves artistically in the online environment.
In the context of a larger number of artists than ever in the history of humanity, feeder identifies the need, both locally and globally, for selection criteria based on empirical research.
Promoting access to digital culture and reading in the digital environment are strategies developed for the European Union’s A2 cultural priorities set out in the Work Plan for Culture 2015-2018.WHERE?
ONLINE. The feeder insider editorial project is initiated in the online environment and declines itself as a range of physical and virtual products. The internet has had a seismic impact on the art and the music industry. Artists create interesting avatars to be present in the multicultural virtual network and to enter the asynchronous conversation with the public.
WHO?
Save or Cancel via feeder.ro, the “Alternative Nation’s Agency“, a site that for over 13 years has been publishing news and articles from the urban area, alternative events, contemporary art, architecture, music, advertising, design, technology, street art – acting as a platform for communication between a selection of local and international artists and their local audience. The quality of the event selection and promoted news helped the feeder to become a reference for both teenagers and young people looking for events, as well as for the young educated adults living in the urban environment. The expansion of the spectrum of activities is a natural step to develop the conversation the feeder maintains with its readers and partners.

feeder insider art & sound 2017
THE INTERVIEWS

feeder insider w/ AEUL 

If the Romanian graffiti community would have a key-symbol, then surely it would be the piggy-dog created by AEUL. Present uptown and downtown, on the streets and on the main road, the piggy established itself a real reputation on the urban scene.

“The character was always there, in the subconscious, and one day it decided to break free, and like any other creature it felt the need to multiply, it wants to be all over, I am more or less an instrument, a decorator of the universe. The universe has the same destiny like ours, just more colored.” – AEUL

Read the full interview in [EN] / [RO]

 

 

feeder insider w/ Miss Kittin

Miss Kittin is Caroline Hervé, originally from Grenoble, France, one of the most appreciated electronic music DJs. Her powerful selections and recognizable voice create exceptional dance-floor moments. Multi-talented Caroline is expressing herself through her selections and productions, singing, painting and writing. She is now working on her 4th album, to be released on Nobody’s Bizzniss, the label she runs since 2004.
We are delighted to introduce this conversation with graceful Miss Kittin, ahead of her Mysteryland Festival performance.

“I always tell the story but when I went to my first rave, it blew my mind. A music I never heard before, a way to live music I never experienced before. I went back home, saw all the people in the street going to work and I knew I would have to work very very hard to write my own path, because I could never fit in a regular life.” – Miss Kittin

Read the full interview in [EN] / [RO]

 

feeder insider w/ Subb-an 

Born and bred in Birmingham, Subb-an is a refreshing sound in today’s dance music scene. With an atypical background of sound design, Subb-an impressed promoters when he was first booked as a live performance at Rainbow Courtyard. His live set impressed and he became a resident DJ at the time. Subsequently, he joined Rainbow founder and launched the long-running One Records focusing on house/techno. We had a chance to chat with Subb-an, after Sunwaves, and pick his brain regarding today’s dance music culture, One Records, playfulness in the music industry and the power and influence Fabric has had on the general public.

“A regular night in any city is paramount to educating people in music and offering a place for people to release themselves from whatever it is they need to have a release from.” – Subb-an

Read the full interview in [EN] / [RO]
 

feeder insider w/ SAINT MACHINE

Marilena Oprescu Singer, known as The Reverend Mother or SAINT MACHINE, is a multimedia artist and author of immersive and participatory installations that investigate biological processes, our relationships with technology or public space. We are pleased to talk to Mari about FEED ME, ACUM [NOW], and the latest installation Hybrid Sensorium, on display at Ars Electronica 2017.

“Hybrid Sensorium tests the visitors’ willingness to abandon their biological needs in exchange for digital content. At Ars Electronica I played with the interruption of the breathing pace. The idea is very simple, to interact with the installation, you must first put your head completely into the capsule. Inside, a membrane is breathing with you in real time. The intimate sound of your breathing is amplified outside the installation, on public display.” – SAINT MACHINE

Read the full interview in [EN] / [RO]
 

feeder insider w/ Denis Kaznacheev

Russian producer Denis Kaznacheev has succeeded in keeping us engaged with his imprint Nervmusic since 2009, through a steady catalogue that shares a refined and minimalistic approach to dance music, releasing remarkable sounds like Visual Triangulation EP on abartik, Humelene EP on GROW, soon a remix for Bauch, Sobriquet Recordings, a remix for BeleeJean (David Delgado & Maik Yells) on DreamsAreNotInside, an ep on Curtea Veche next year, Sintesi EP onOnly300Family, with remixes form Giammarco Orsini and Melchior Productions, EPs on Meraki records, on Volks and on La Clap Records, while not forgetting your work with Alka Rex, as SED Trax, out soon on What.If. Recently, Rotate devised an interesting experiment, inviting Denis Kaznacheev and Anestie Gomez to collaborate on The Wieferich Pair in a novel way, using each other’s sounds to create new compositions. Denis has received a healthy level of acclaim and attention as one-half of Easy Changes, joining forces with Kirill Silantyev.
Besides releasing music, Denis Kaznacheev is playing vinyl records at Club Der Visionaere, Hoppetosse, Chalet (Berlin), Fuse (Brussels), Sunwaves Festival (Mamaia), BLCK Market (New York), Outline Festival (Moscow), Opium Party (Italy) and Mioritmic Festival (Cluj).

“Our friendship with Kirill is almost on the same level like it was back in the days, we still perform as a DJ project but don’t produce that much because we live in different cities. Probably this or the next year we will make an EP.” – Denis Kaznacheev

Read the full interview in [EN] / [RO]


feeder insider w/ Mona Nicoară 

Mona Nicoara is the artistic director of fARAD, a documentary film festival that electrified Arad in recent years. Having made multiple award-winning documentary films, including “Our School” (selected at over 60 festivals around the world and screened in the USA, Switzerland, and Romania), Mona Nicoara has been working and living in New York since 1995, from where she has also responded to this interview.

“[…] I’m going to reduce my recommendation to one: start in the cinema. Not in front of the computer or in front of the TV, no matter how ridiculously big the device is – but in the theatre, in front of a large screen, in the dark, next to strangers who go through the same emotions as you for an hour and a half or two. It’s something totally different.
Unfortunately, documentaries not very accessible in this way in regular cinema programming. But we have more and more festivals, many exceptionally curated, where documentaries can be experienced in the cinema: fARAD this week, Astra the next, One World in March and TIFF in June…” – Mona Nicoară

Read the full interview in [EN] / [RO]

 

feeder insider w/ Alexandra

The first thing you can say when listening to Alexandra‘s DJ sets, regardless of the location, crowd or sound system, is that you cannot place her style under some specific electronic genre. She’s part of that rare breed of DJs who are first and foremost record selectors. With a presence in the house & techno underground for quite a few years now, you definitely crossed paths with her on some well-known dance floor, as she travelled to Berlin, Tokyo, New York, London, Moscow, Paris, Lima, Miami. From 2016, she teamed with her good friend Vera to start her own imprint: Melliflow Records, the label that breathes Alexandra’s warm & joyful personality through its releases, signed by the likes of Spacetravel, AK41 or VRAC.

“For a podcast I take time to choose the tracks, I am designing a compilation, I have more time to search for ideas and inspiration and to arrange and rearrange the tracks. At the club it’s all in a blink of an eye, no time to think, only time to react and to spontaneously choose the next track, I never know which direction I will go and where the situation will take me musically, it’s all improvisation and experiment.” – Alexandra

Read the full interview in [EN] / [RO]

 

feeder insider w/ Butch

The mysterious Bülent Gürler aka Butch lives and works in Mainz, Germany, but his music is travel all around the world and has been released by a lot of well-known labels including Moon Harbour, Visionquest, Hot Creations, Desolat, Watergate and Rekids. Last year, Butch has added to that list a release on Seth Troxler’s Tuskegee imprint titled Jack Your Body. His own label, Otherside, launches next year an EP featuring himself and Ricardo Villalobos, which we’ve already reviewed.
Despite the extensive discography, however, he regards himself outwardly at least as more of a DJ than a producer. In tandem, Butch is running a residency series titled Down The Rabbit Hole at Watergate Berlin.

Let’s dive into Butch’s creative universe!

“Music always talks about stuff that we don’t know because if we knew it, we could put it into words. I think that’s why people love music because it helps us grow and get to know more nuanced understanding of reality and ourselves. I share that love for music so I think that you can tell that listening to my songs and that connects the listeners and me.” – Butch


Read the full interview in [EN] / [RO]

 

 

feeder insider w/ Erwin Olaf

Multidisciplinary Dutch artist Erwin Olaf works in the field of art photography, video installation, and sculpture. He addresses social issues, societal taboos and gender politics through highly stylised, polished depictions, with a meaningful subtext. Olaf has exhibited his works in scores of group shows and has had solo exhibitions at many major museums including the Bilbao Art Centre in Spain, the Modern Art Gallery of Bologna in Italy, the Museum of Modern Art in Moscow, The Hague Museum of Photography and the Rijksmuseum. He also designed the Dutch euro coins that have been in circulation since 2014, both featuring a portrait of King Willem-Alexander of the Netherlands. His recent exhibition, Erwin Olaf et Indochine, at Galerie Rabouan Moussion in Paris, celebrates the 13th album of the band, whose cover he designed, inspired by the work of American artist Henry Darger, featuring thirteen outlandish characters.
In the midst of preparing for the film he is soon directing, A Shinning Flaw, and producing a new project shot in Shanghai, Erwin was kind to answer our questions.

“I am very much into incorporating all the different media. For my latest work Shanghai I have moving images, still photography. The combination of different mediums makes it possible to create a complete Erwin Olaf experience, you can get across the idea of an artist by making use of all the senses.” – Erwin Olaf

Read the full interview in [EN] / [RO]

 
 
 

feeder insider w/ Hedof

Multidisciplinary Dutch designer Hedof, based in Breda, works in the field of illustration and printmaking. Through a vibrant mix of strong shapes, weird characters and bold colours, Rick undertakes commercial and personal projects, creating artworks which are striking, yet casual and clever. Among his most recent endeavours is the Hedof x LCX installation and 15th-anniversary campaign for LCX mall, Hong Kong, for which he produced a universe of fascinating characters. Hedof creates amazing murals which enhance the qualities of public space or workplaces in cities like Copenhagen, Bucharest, Lisbon, and his home city, Breda. His clients include successful brands like The New York Times, Anorak magazine, Computer Arts Magazine, Nickelodeon, Kangaroos, Sony PlayStation, Lipton Tea, The Hoxton Hotel, KLM Airlines, Native Shoes, Appelsap Festival, Google, Red Bull, Red Cross, Zwijsen, Green Man Festival, Arte, Booking.com, LCX, S7 Airlines and Facebook.
While working on new projects, Hedof was kind to talk to us about his work process, his Bucharest experience, analogue printmaking and what inspires him.

“When I was approached by the Visual Playgrounds Organisation, I didn’t know too much about Bucharest and Romania, in general, to begin with. But once I got there I was so amazed by how beautiful and cool everything was, and how ridiculously kind and smart all the local people are. It was by far the best experience with a festival I ever had. Everybody was just super excited, so amazingly talented themselves and everybody wanted to help me paint the mural, this resulted in finishing the piece twice as fast! Also, the festival was amazing and the food everywhere was super nice!” – Hedof

Read the full interview in [EN] / [RO]

Echipa
Text: Cristina Popa (random), Andrei Racovițan (uBIc), Vixi Pixi
Design: Ana Dămoc
Fotografie: Alex Iacob
Artwork: Tokyotoys

parteneri feeder insider art & sound

SaveSaveSaveSave

SaveSave

Leave a reply (we review all comments)