feeder sound LIVE with Vlad Arapasu (dj set) & John Dot S (live painting) The feeder.ro/shop offers a unique selection of works and products created by local artists feeder sound LIVE with MISS I (dj set) & PASR (live painting) feeder sound upcoming past releases Un-hidden Street Art in Romania book Buy now

Un-hidden Street Art in Romania book

€8,38
+ shipping


CAPITOL Talks 2 @ Casa OAR București

Last updated on October 22nd, 2017 at 09:40 pm

[scroll for English]

CAPITOL Talks 2: Teatre și cinematografe scoase din circuitul public // Expoziție + lansare booklet CAPITOL 2017 @ HUB A, Casa OAR București
20 Octombrie 2017 // 19:00

Ne face plăcere să vă invităm la o discuție informală despre nevoile și oportunitățile actuale ale clădirilor de patrimoniu, realizată în parteneriat cu Calup și Teatrul Mic și găzduită de HUB A, Casa OAR București. Concomitent, are loc lansarea booklet-ului CAPITOL 2017, și o nouă ediție a expoziției itinerante Cinema / Teatrul de vară CAPITOL.

Invitații celui de-al doilea dialog din serie sunt persoane a căror activitate susținută îmbunătățește constant calitatea vieții și a spațiului, în orașul București. Inițiativele și proiectele lor se află în diferite stadii și au abordări distincte însă toate se referă la reactivarea adaptabilă a patrimoniului, racordată la nevoile societății actuale.

Mâine, începând cu ora 19:00, vă așteptăm la viitorul Hub A din Casa OAR București, împreună cu Ale Stoica și Mark Lorant Mihat, gazdele noastre simpatice și reprezentanții Calup, ale căror proiecte de reactivare urbană ne inspiră; cu Raluca Trifa, coordonator al proiectului Reabilitarea fondului construit, proiect de specialitate la alegere din cadrul departamentului Științe Tehnice, UAUIM; Ciprian Făcăeru, Augmented Space Agency, câștigătorii New Open call for Capitol și autorii instalației artistice AR Capitol Continuum (iOS // Android). Vom discuta, într-un cadru relaxat și informal, despre metode de promovare și reactivare participativă a patrimoniului istoric, în contextul închiderii unui număr mare de spații culturale bucureștene.

 

Anticipând discuțiile de vineri, am pregătit un chestionar despre București, timp liber, patrimoniu și Capitol, pe care vă invităm să-l completați, aici:  https://goo.gl/DrcNHV

Ne-am propus ca, prin această nouă întâlnire, să descoperim modele de bună practică și experiențe particulare, specifice fiecărui caz. Înțelegerea beneficiilor reabilitării este, în anumite cazuri, deficitară. Factorii de decizie – autorități naționale sau locale, proprietari, etc. – fără a avea o perspectivă amplă, sunt descurajați de aspectul precar, superficial, al clădirilor propuse pentru reabilitare. Utilizarea adaptabilă, racordată la nevoile actuale, poate răspunde acestor dificultăți într-un mod sustenabil. Integrarea activă a patrimoniului prin conversie este tratată ca oportunitate, nu doar de ordin funcțional, cât și de ordin cultural. Beneficiile spațiului construit, care își arată vârstele, au repercursiuni în toate aspectele vieții publice, dar și în trările interioare ale unei societăți.
Nevoia acută de spații dedicate culturii este accentuată de închiderea unui număr mare de spații culturale, în special cinematografe, teatre și galerii de artă, ca urmare a legii 282/2015.

Programul inițiat de Save or Cancel pentru promovarea patrimoniului, cu aplicație pe ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară Capitol, propune sensibilizarea artiștilor, promotorilor culturali și comunității pentru a identifica modele inovatoare de re-utilizare adaptabilă a patrimoniului, un exercițiu democratic, sustenabil.

Prima conferință s-a desfășurat în Mai 2017, la CNDB, ca discuție informală despre provocările și beneficiile reactivării patrimoniului, urmată de un performance experimental #FLUID.

 

Noua producție a expoziției itinerante prezintă acțiunile și produsele din cadrul campaniei pentru reactivarea Cinema / Teatrul de vară CAPITOL, fotografii și lucrări realizate împreună cu artiștii implicați și publicul proiectul, alături de materiale de arhivă.

 

Booklet-ul CAPITOL 2017 este o publicație-manifest care se desfășoară în trei planuri: trecut, prezent și viitor, și lucrează cu procese ca nostalgia și imaginația. Publicația nu își propune să fie o incursiune exhaustivă în istoria ansamblului sau demersurile Save or Cancel, ci o selecție editorială de informații și resurse menite să activeze memoria colectivă și să inspire.

 

 

Contactează info@saveorcancel.tv pentru înscrieri și mai multe detalii.

 

Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici.

 

Expoziția și lansarea booklet-ului Capitol 2017 fac parte din proiectul cultural co-finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB.

Această conferință este organizată de Save or Cancel, prin feeder.ro, și face parte din programul cultural multianual “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, co-finanțat de AFCN. Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

 

Organizator: Save or Cancel
Parteneri: AFCN, ArCub, PMB, CNDBTeatrul MicCinema Marconi, RADEFCarol 53, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ
Parteneri media: ZeppelinIQadsSmark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro, anyplace.roArt7Arte și meserii, Plaja de Carte, Someș Delivery, Dizainăr

Design: Acme Industries
Foto: VJ VLC, Alex Iacob
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

CAPITOL Talks 2 @ Casa OAR București

[EN]

CAPITOL Talks 2, exhibition & booklet launch @ HUB A, Casa OAR București

20 October 2017 // 19:00

 

We are pleased to invite you to an informal discussion about the current needs and opportunities of heritage buildings, developed in partnership with Calup and Teatrul Mic and hosted by HUB A, Casa OAR Bucureşti. At the same time, the CAPITOL 2017 booklet is launched, joined by a new edition of the Cinema / Summer Theatre CAPITOL traveling exhibition.

The guests of the first CAPITOL dialogues series are people whose activity constantly improves the quality of life and space in Bucharest. Their initiatives and projects are at different stages and have distinct approaches, but all relate to the adaptable reactivation of heritage, connected to the needs of today’s society.

Tomorrow, starting at 19:00, we are looking forward to meeting you at the future Hub A at Casa OAR Bucharest, together with Ale Stoica and Mark Lorant Mihat, our friendly hosts and representatives of Calup, whose urban reactivation projects inspire us; with Raluca Trifa, coordinator of the Rehabilitation of the Built Environment project, specialty project of the Technical Sciences Department, UAUIM; Ciprian Făcăeru, Augmented Space Agency, New Open call for Capitol winners and authors of the AR Capitol Continuum (iOS // Android) artistic installation. In a relaxed and informal setting, we will discuss methods for participatory reporting and reactivation of the historical heritage, in the context of a large number of closed cultural spaces in Bucharest.

 

Anticipating Friday’s discussions, we have prepared a questionnaire on Bucharest, free time, heritage and Capitol, which we invite you to fill out here: https://goo.gl/DrcNHV [only in RO]

We set out to discover, through this meeting, models of good practice and distinct experiences, specific to each case. Understanding the benefits of rehabilitation is, in some cases, deficient. Decision-makers – national or local authorities, owners, etc. – without a broad perspective, they are discouraged by the precarious, superficial aspect of the buildings proposed for rehabilitation. Adaptive use, linked to current needs, can address these challenges in a sustainable way. The active integration of the heritage through conversion is treated as an opportunity, not only functional and cultural. The benefits of built-in space, showing all ages, have repercussions in all aspects of public life, but also in the inner workings of a society.

The acute need for spaces dedicated to culture is accentuated by the closure of a large number of cultural spaces, especially cinemas, theaters and art galleries, as a result of the 282/2015 law.

The program initiated by Save or Cancel for the promotion of heritage, with an application on the Cinema / Summer Capitol monument, proposes raising awareness among artists, cultural promoters and the community to identify innovative models for adaptable heritage re-use, a democratic, sustainable exercise.

The first conference was held in May 2017 at the CNDB as an informal discussion about the challenges and benefits of heritage reactivation, followed by a #FLUID experimental performance.

 

The new production of the itinerant exhibition presents the actions and products of the campaign to reactivate the CAPITOL Cinema / Summer Theatre, photos, and works made with the artists and the public involved in the project, along with archive materials.

 

The Capitol booklet 2017 is a manifesto publication in three dimensions: past, present, and future, and works with processes like nostalgia and imagination. The publication does not intend to be an exhaustive journey into the history of the ensemble or Save or Cancel’s endeavors, but an editorial selection of information and resources designed to activate collective memory and inspire.

 

Contact info@saveorcancel.tv for registration and more details.

 

Learn more about the CAPITOL Cinema / Summer Theatre and the awareness campaign here.

 

The booklet launch and itinerant exhibition are produced as part of the cultural project co-financed under the Bucharest Cultural Program Participatory City by the Bucharest City Hall through the ARCUB Cultural Center of Bucharest.

The conference is organized by Save or Cancel, via feeder.ro and is part of the multi-annual cultural programme “hub cultural Cinema / Summer Theatre CAPITOL”, co-funded by AFCN. The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

 

Organizer: Save or Cancel
Partners: AFCN, ArCub, PMB, CNDBTeatrul MicCinema Marconi, RADEFCarol 53, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ
Media partners: ZeppelinIQadsSmark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro, anyplace.ro, Art7Arte și meserii, Plaja de Carte, Someș Delivery, Dizainăr

 

Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

Graphic design: Acme Industries
Photos: VJ VLC, Alex Iacob

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

cinema/ teatru de vara CAPITOL

Other articles in the awareness campaign:
Paint-a-monument / Atelier pentru copii / Serebe (desen) + Octav (serigrafie) @ MNAC
TOP: Open call POEM CAPITOL
Open call POEM CAPITOL
BTLT: #FLUID / The Stage is Yours performance // OPEN CALL Winner: Augmented Space Agency / CAPITOL Continuum @ Teatrul de vară CAPITOL
BTLT: Pisica Pătrată semnal urban @ Teatrul de vară CAPITOL
VOTE: open calls for CAPITOL
NEW Open calls for CAPITOL
Cinema CAPITOL at the beach @ Plaja de Carte, Vama Veche
BTLT: Cum a fost la Someș Delivery 2017, Cluj?
CAPITOL Grădina Cinema la Someș Delivery 2017
BTLT: Reactivarea patrimoniului: provocări și beneficii @ CNDB
OPEN CALL CAPITOL DESIGN Winner: Acme Industries – Y
OPEN CALL DESIGN – Shape the future of CAPITOL
despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel
Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018
Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020
41 de foste și actuale cinematografe în București
38 de teatre din București
22 de clădiri reabilitate care pun în valoare patrimoniul din România

parteneri capitol 2017-2018

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

3 Comments
  1. […] Lucrările au fost expuse Vineri, 20 Octombrie, în cadrul conferinței Capitol Talks 2 / Expoziție / lansare booklet Capitol la Hub A, Casa OAR București. […]

  2. […] Lucrările au fost expuse Vineri, 20 Octombrie, în cadrul conferinței Capitol Talks 2 / Expoziție / lansare booklet Capitol la Hub A, Casa OAR București. […]

  3. […] Lucrările au fost expuse Vineri, 20 Octombrie, în cadrul conferinței Capitol Talks 2 / Expoziție / lansare booklet Capitol la Hub A, Casa OAR București. […]

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2004 - 2020 feeder.ro, powered by Save or Cancel

CONTACT US

Send us an email using this contact form and we will get back to you as soon as possible, usually in 1-2 working days. Thank you! 😊

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account