UN-hidden Bucharest

Un-hidden Bucharest

[scroll for EN]

UN-hidden Bucharest – 3 noi intervenții artistice și o călătorie ghidată prin arta din spațiul public

 

Un-hidden Bucharest este un proiect de regenerare urbană conceput ca o serie de 3 semnale urbane / intervenții artistice în spațiul public, co-create împreună cu comunitatea, care au ca scop umanizarea orașului București, și promovarea cunoașterii și explorării acestuia prin artă.

 

DE CE?

– în București există brownfields culturale – zone cu clădiri scoase din uz care scad calitatea spațiului public și implicit a vieții;
arta are capacitatea de a umaniza spațiul public, sporind dialogul și co-participarea;
– există deja o serie interesantă de inițiative culturale și intervenții artistice independente care sporesc calitatea spațiului public în București.

 

CUM?

Proiectul produce 3 instalații artistice și un traseu cultural alternativ al intervențiilor artistice recente din spațiul public bucureștean.

Apelul deschis are dublul caracter de a produce o intervenție artistică stradală, dar și de a identifica zone care prezintă interes pentru public.

Traseul cultural alternativ promovează explorarea urbană, accesează memoria colectivă și dezvăluie, strat cu strat, multi-culturalitatea și diversitatea istoriei locale, sporind sentimente de apartenență și de afecțiune pentru oraș.
un-hidden bucharest pisica patrata @ lente

SEMNAL URBAN I // INTERVENȚIE ARTISTICĂ
Pisica Pătrată TOTEM
Sâ 19 Aug // 11:00 – 19:00
Lente, Strada Dionisie Lupu 78

Semnal urban I este inaugurarea unui nou spațiu public dedicat artei super contemporane, gazda unui obiect misterios, creat de Pisica Pătrată. Spațiul alternativ de expunere se află într-un cadru liniștit și relaxat, în centrul orașului, în mica grădină Lente. Instalația va fi completă pe 9 Septembrie, când ilustrațiile Sorinei Vazelina vor extinde universul Lente, alăturându-se obiectului Pisica Pătrată. Intervențiile distincte ale celor doi artiști generează, prin dialogul cu trecătorii și mediul construit, un nou scenariu pentru spațiul public.
Atmosfera prietenoasă este completată de picturile murale realizate de Irlo, Pisica Pătrată, Praf de cretă, Saddo & Pren, Ada Mușat, Cutărică, Kitră, Aitch, în cadrul seriei ”Pictăm Pereți la Lente”, proiect demarat în 2016 de Lente împreună cu feeder.ro, încă în desfășurare.

 

SEMNAL URBAN II // INTERVENȚIE ARTISTICĂ // TUR GHIDAT
open call // Paul Dunca
Sâ 26 Aug // 11:00 – 21:00
CNDB Sala Omnia, str. Cristian Popișteanu 1
Artiști invitați: câștigător(i) Open call; Paul Dunca – storytelling și tur ghidat;

Save or Cancel invită artiștii, designeri și arhitecți să reinterpreteze într-un mod creativ fațada CNDB Sala Omnia din București, o viitoare casă a dansului contemporan.
Intervenția artistică este inaugurată Sâmbătă, 26 August, ca punct de plecare în turul alternativ ghidat de Paul Dunca, unul dintre cei mai creativi și prezenți makers & shakers pe scena artistică din București. Storytelling & insights, pe măsură ce participanții explorează orașul prin prisma intervențiilor artistice independente. Participarea la turul ghidat este gratuită iar înscrierile se trimit la adresa info@saveorcancel.tv, în limita a 20 de persoane.

 

SEMNAL URBAN III // INTERVENȚIE ARTISTICĂ
secret guest
Jo 31 Aug // 11:00 – 23:00
Cinema Marconi, Calea Griviței 137

Din 2015, Asociația ICULT susține demersuri pentru a conserva și reactiva fostul Cinema Marconi sub forma unui hub cultural.
Clădirea fostului cinematograf Dacia, redenumit Marconi, contribuie la redefinirea unui peisaj urban degradat, prin intervenția din 2016 a artistului Pisica Pătrată pe clădirea monument, în prag de colaps. În contextul recentelor demolări din zona Buzești Berzei, zona își pierde caracterul unitar al țesutului urban de secol XIX început de secol XX.
Instalația Un-hidden Bucharest – semnal urban III pune în lumină intervenția lui Pisica Pătrată și clădirea-monument, cu ajutorul unei intervenții efemere creată de un invitat secret și a două noi panouri informative care vor conecta trecătorii și participanții la turul ghidat cu istoria și viitorul Cinema Marconi.

 

SEMNAL URBAN I // INTERVENȚIE ARTISTICĂ
Sorina Vazelina MURAL
Sâ 9 Sep // 11:00 – 19:00
Lente, Strada Dionisie Lupu 78

Sorina Vazelina re-vizitează Lente pentru a ilustra un nou perete în cadrul instalației Un-hidden Bucharest, îmbinând desenul liber cu serigrafia. Trecătorii sunt invitați să ia cu ei o parte din acest moment efemer odată cu serigrafii create de Sorina.
Sorina este designer grafic freelance, ilustratoare și autoare de benzi desenate. Activitatea ei cuprinde multe colaborări interesante cu muzicieni, antreprenori, un brand de vin dar și comic-book-ul INTERZIS care detaliază viața foștilor dependenți de droguri din România, Aooleu – un ziar scris în totalitate de mână și proiectul Neobservat prin care putem vedea Bucureștiul prin ochii oamenilor simpli, invizibili.

 

Un-hidden Bucharest este un proiect cultural produs de Save or Cancel prin feeder.ro, co-finanțat de AFCN.

Partenerii proiectului: Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, Lente, Cinema MarconiCâtpece?
Parteneri media: Zeppelin, IQads, Smark, Art7, Dizainăr, Iqool, anyplace.ro
Design grafic: Ana Dămoc
Foto: Alex Iacob
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

 

/////////

 

[EN]

UN-hidden Bucharest – 3 new art interventions and a guided art journey into public space

WHAT?
Un-hidden Bucharest is an urban regeneration project conceived as a series of 3 urban signals / artistic interventions in the public space, co-created with the community, aiming at humanizing Bucharest and promoting its understanding and exploration through art.

 

WHY?
– there are cultural brownfields in Bucharest – areas with abandoned buildings which decrease the quality of public space and implicitly of life;
– art has the ability to humanize public space, enhancing dialogue and co-participation;
– there is already an interesting series of cultural initiatives and independent artistic interventions that enhance the quality of public space in Bucharest.

 

HOW?
The project produces 3 urban installations / signals and an alternative cultural tour of recent artistic interventions throughout the public space in Bucharest. The open call has the dual character of producing street artistic interventions, as well as identifying areas of interest to the public.

The alternative cultural tour promotes urban exploration, access to collective memory and reveals, layer-by-layer, multi-cultural and diversity of local history, enhancing feelings of belonging and affection for the city.

 

URBAN SIGNAL I // ARTISTIC INTERVENTION
Pisica Pătrată TOTEM
Sa 19 Aug // 11:00 – 19:00
Lente, 78 Dionisie Lupu

Urban Signal I is the inauguration of a new public space dedicated to super-contemporary art, the host of a mysterious object created by Pisica Pătrată. The alternative exhibition area is in a quiet and relaxed setting in the city centre, in the small garden at Lente. The installation will be complete on September 9, when Sorina Vazelina’s illustrations will extend Lente universe, joining the object by Pisica Pătrată. The distinct interventions of the two artists generate, through dialogue with the passersby and the built environment, a new scenario for the public space.

The friendly atmosphere is complemented by artworks by Irlo, Pisica Pătrată, Praf de Cretă, Saddo & Pren, Ada Muşat, Cutărică, Kitra and Aitch in the “Pictăm pereți la Lente” series, launched in 2016 by Lente together with feeder.ro, and still in progress.

 

URBAN SIGNAL II // ARTISTIC INTERVENTION // GUIDED TOUR
open call // Paul Dunca
Sa 26 Aug // 11:00 – 21:00
CNDB Sala Omnia, 1 Cristian Popișteanu
Invited artists: Open call winner(s); Paul Dunca – storytelling & guided tour;

Save or Cancel invites artists, designers and architects to reinterpret in a creative way the CNDB Omnia Hall in Bucharest, a future home of contemporary dance.
The artistic intervention is inaugurated on Saturday, August 26, as a starting point for the alternative tour guided by Paul Dunca, one of the most creative and present makers & shakers on the arts scene in Bucharest. Storytelling & insights, as participants explore the city through independent artistic interventions. Participation in the guided tour is free of charge and entries should be sent to info@saveorcancel.tv, within the limit of 20 people.

 

URBAN SIGNAL III // ARTISTIC INTERVENTION
secret guest
Th 31 Aug // 11:00 – 23:00
Cinema Marconi, 137 Calea Griviței

Since 2015, the ICULT Association has taken steps to preserve and reactivate the former Cinema Marconi as a cultural hub. The building of the past Dacia cinema, renamed Marconi, is helping to redefine a degraded urban landscape through the 2016 intervention by Pisica Pătrată on the monument building, which is on the verge of collapse. In the context of recent demolitions in the Buzeşti Berzei area, the area is losing the unitary character of the 19th-century – beginning in the 20th-century urban fabric.

Un-hidden Bucharest – Urban Signal III illuminates the intervention by Pisica Pătrată and the monument building with the help of an ephemeral installation created by a secret guest and two new information panels that will connect the passersby and the guided tour participants with the history and the future of Cinema Marconi.

 

URBAN SIGNAL I // ARTISTIC INTERVENTION
Sorina Vazelina MURAL
Sa 9 Sep // 11:00 – 19:00
Lente, 78 Dionisie Lupu

Sorina Vazelina re-visits Lente to illustrate a new wall in the Un-hidden Bucharest installation, combining free-hand drawing and screen-printing. Passersby are invited to take with them some of this fleeting moment with serigraphs created by Sorina.

Sorina is a freelance graphic designer, illustrator and comic book author. Her work includes many interesting collaborations with musicians, entrepreneurs, a brand of wine, the comic book INTERZIS detailing the life of the former drug addicts in Romania, Aooleu – a handwritten newspaper and the Neobservat project by which we can see Bucharest through the eyes of simple, invisible people.

 

Un-hidden Bucharest is a cultural project produced by Save or Cancel via feeder.ro, co-financed by AFCN.

Project partners: Lente, CNDB, Cinema MarconiCâtpece?
Media partners: Zeppelin, IQads, Smark, Art7, Dizainăr, Iqoolanyplace.ro
Graphic design: Ana Dămoc
Photos: Alex Iacob
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

 

 

Other articles about the Un-hidden Bucharest project:

UPDATE: Deadline extended until 5 August

VOTE: Open Call Un-hidden Bucharest @ CNDB, Omnia Hall

Winner of Open Call Un-hidden Bucharest @ CNDB, Omnia Hall

Un-hidden Bucharest – Pisica Pătrată totem @ Lente

Un-hidden Bucharest: Pisica Pătrată totem @ LENTE

 

Un-hidden Bucharest

parteneri un-hidden bucharest

Leave a reply (we review all comments)