NEW Open calls for CAPITOL

NEW Open calls for CAPITOL

Apeluri deschise pentru CAPITOL

[scroll for English]

Save or Cancel caută să reîncarce memoria colectivă cu noi instanțe din viața ansamblului de monumente CAPITOL și știm că voi puteți face mult mai mult!

 

2020 Hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL

Ansamblul prezintă, pentru publicul spectacolelor de cinema, teatru sau de revistă, dar și pentru cel al evenimentelor diverse culturale – un spațiu nou, re-descoperit, aflat în centrul capitalei, într-o zonă recunoscută pentru activități culturale și recreaționale, cu un potențial interesant ca spațiu de manifestare a culturii dar și de generare a acesteia. Spațiul poate fi investit cu o dublă menire.

Prima funcțiune conceptuală are un rol memorial – capacitatea de a integra și prezenta o parte din cultura existentă și funcțiunile aferente acesteia, aducându-le în contemporan, materializate. A doua menire este regenerarea urbană continuă prin “construcția socială a obiectului”, aflată la convergența artefactelor culturii existente cu momentul actual, mereu reînnoit.

În cazul de față, ansamblul Cinema / Teatrul de vară CAPITOL a ajuns în pragul distrugerii datorită avariilor provocate de cutremurul din 1977 dar și din cauza uitării. Acest spațiu a apărut dintr-o necesitate a orașului în dezvoltare, și a fost animat până la scoaterea lui din uz, și ocazional după acest moment.

În cazul particular al monumentelor istorice, dimensiunea timpului este un factor de o importanță aparte și orice intervenție, cum ar fi conversia, trebuie nu doar să evidențieze această dimensiune, ci și să o potențeze.

Analiza fenomenului de hub cultural, printr-o operație de conversie a patrimoniului construit, ne arată că arhitectura există în dimensiunea timpului și mișcării, despre care Jean Nouvel spune că ”One conceives and reads a building in terms of sequences.” Astfel configurarea spațială poate permite noi seturi de relații, dinamice, între spațiile existente și nevoi actuale, identificate alături de comunitate.

Află mai multe despre CAPITOL și proiectul de regenerare, aici.

Tema

Exerciții de memorie colectivă: cum interacționăm cu patrimoniul?

Inspirație

Cinema Calendar Of The Abstract Heart – 09 – by Tristan Tzara
the fibres give in to your starry warmth
a lamp is called green and sees
carefully stepping into a season of fever
the wind has swept the rivers’ magic
and i’ve perforated the nerve
by the clear frozen lake
has snapped the sabre
but the dance round terrace tables
shuts in the shock of the marble shudder
new sober

apel deschis 1: un semnal urban

Ce?
Lucrări realizate sau aproape gata, care investighează procesele memoriei colective. Intervenții la scara umană din domenii ca arhitectură, sculptură, instalație, video art, new media, artă digitală, performance art, bio art, artă interactivă și participativă, muzică și sound art, dans, teatru, obiecte, environmental art, procesiuni, etc.

Unde și când?
16 Septembrie 2017, pe strada Constantin Mille, în fața Teatrului de vară Capitol
*trebuie să participi la producția semnalului, între 13 și 15 Septembrie

Oferim
– 1 premiu de 1.188 lei net pentru artist, adică 1.300 lei brut; în cazul grupurilor, 2 artiști vor primi câte 642 lei net fiecare, adică câte 650 lei brut;
– 1.500 lei buget pentru producția semnalului urban
– documentare audio-video a evenimentului
– promovare în cadrul activităților proiectului

Fișiere necesare

 1. formularul de participare completat [descarcă .docx]
 2. o scurtă biografie
 3. imagini, schițe, simulări, filmări, texte, alte materiale relevante pentru propunerea ta.

 

apel deschis 2: o fotografie

Ce?
O fotografie neobișnuită a fațadei Cinema sau Teatrul de vară Capitol, realizată de tine în August 2017. Lasă-te inspirat/ă de trecutul remarcabil și viitorul posibil al ansamblului de monumente. Folosește decor sau iluzii optice, fotografiază color sau b/w, cu filtre sau fără –  creează o poveste într-o imagine.

Atenție: doar fotografii ale exteriorului clădirii sunt eligibile, mai exact fațada Cinema Capitol – bd. Elisabeta 36, și Teatrul de vară Capitol, str. Constantin Mille 13, București.

Cine poate participa?

Orice fotograf amator sau profesionist, fără restricții de vârstă sau naționalitate.

Oferim
– 1 premiu de 1.188 lei net, adică 1.300 lei brut
– promovare în cadrul activităților proiectului

Fișiere

 1. formularul de participare completat [descarcă .docx]
 2. o scurtă biografie
 3. o imagine min. 3500 px @ 150 dpi + titlu + descriere 160 caractere

Criterii de evaluare

Juriul și publicul vor lua în considerare racordarea la tema istorică, compoziția și creativitatea.

Expunere
Fotografiile vor fi expuse în cadrul activităților și evenimentelor din cadrul proiectului hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL, pot fi incluse în expoziția itinerară și / sau utilizate pentru realizarea materialelor pentru promovarea proiectului sau publicate online.

Termen limită: înscrie toate propunerile până pe 28 August 2017.

 

Descarcă regulamentul de participare.
Poți participa cu maximum 3 propuneri în fiecare secțiune de apel deschis – semnal urban și/sau fotografie.
Așteptăm materialele, într-o arhivă, la adresa info [ @ ] saveorcancel.tv
Trimite fișierele mai mari de 6mb cu ajutorul wetransfer, dropbox sau gdrive.
Apelul conține o selecție de imagini, video și texte despre Cinema / Teatrul de vară Capitol. Folosește-o pentru a te inspira și informa.
Organizatorii pot refuza propuneri care conțin elemente inexacte, defăimătoare, obscene, inadecvate în alt mod sau care reflectă doleanţe sau dispute personale.
Adresează orice întrebare despre acest apel, prin e-mail sau printr-un mesaj către pagina facebook Teatrul de vară CAPITOL; să ai în vedere, putem publica întrebări frecvente, dacă răspunsurile sunt utile pentru mai mulți participanți.

 

Ideile câștigătoare vor fi alese de un juriu și prin vot online deschis publicului, între 29 August și 4 Septembrie, pe feeder.ro

1/3 public online vote

2/3 juriu, din partea Save or Cancel, reprezentată de Cristina Popa, designer social și Andrei Racovițan, arhitect.

Câștigătorii celor două secțiuni ale apelului deschis vor fi anunțați online, în data de 5 Septembrie, pe feeder.ro/capitol

 

Acest apel deschis este organizat de Save or Cancel, prin feeder.ro, și face parte din proiectul cultural multianual “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, co-finanțat de AFCN, și produs cu suportul ArCub, în cadrul programului cultural “București – Oraș Participativ 2017”.

 

Organizator: Save or Cancel
Parteneri: AFCN, ArCub, PMB, CNDBTeatrul MicCinema Marconi, RADEFCarol 53, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ
Parteneri media: ZeppelinIQadsSmark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro,  anyplace.ro, Art7Arte și meserii

Design: Acme Industries
Foto: VJ VLC, Alex Iacob
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

 

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

Open calls CAPITOL

Save or Cancel is looking to recharge the collective memory with new instances from the life of the CAPITOL ensemble of monuments and we know you can do so much more!

 

2020 Cultural Hub CAPITOL Cinema / Summer Theatre

The ensemble offers, for the audience of cinema, theater or variety shows, as well as of various cultural events – a new, re-discovered space located in the center of the capital, in an area recognized for cultural and recreational activities, with an interesting potential as a space for exhibition of culture but also helping to generate it. Space can be invested with a dual purpose.

The first conceptual function has a memorial role – the ability to integrate and display a part of the existing culture and its associated functions, delivering them into the present, materialized. The second role is continuous urban regeneration through the “social construction of the object“, found at the convergence of existing culture artefacts with the present, always a renewed moment.

In this particular case, the CAPITOL Cinema / Summer Theatre has reached the brink of destruction due to the damage caused by the earthquake in 1977 but also owing to forgetfulness. This space emerged from a necessity of the developing city, and was animated until it was out of use, and occasionally after that moment.

In the particular case of historical monuments, the time dimension is a factor of particular importance and any intervention, such as conversion, must not only emphasize this dimension but also enhance it.

The analysis of the cultural hub phenomenon, through a conversion of the built heritage, shows that architecture exists in the dimension of time and movement, about which Jean Nouvel states that “One conceives and reads a building in terms of sequences.” Thus, spatial configuration allows new sets of dynamic relationships between existing spaces and current needs identified with the community.

Find out more about CAPITOL and the re-generation project, here.

 

 

Theme

Collective memory exercises: how do we interact with heritage?

Inspiration

Cinema Calendar Of The Abstract Heart – 09 – by Tristan Tzara
the fibres give in to your starry warmth
a lamp is called green and sees
carefully stepping into a season of fever
the wind has swept the rivers’ magic
and i’ve perforated the nerve
by the clear frozen lake
has snapped the sabre
but the dance round terrace tables
shuts in the shock of the marble shudder
new sober

open call 1: an urban signal

What?
Finished or nearly finished works that investigate the various processes of collective memory. Human-scale, on street, interventions in the fields of architecture, sculpture, installation, video art, performance art, bio art, interactive and participatory art, new media, digital art, music and sound art, dance, theatre, objects, environmental art, processions, etc.

Where & when?
16th of September 2017, on Constantin Mille street, in front of the Capitol Summer Theatre
*you must be in Bucharest between 13th and 15th of September in order to produce the urban signal

We provide
– artist prize, in the net amount of 1.188 lei or 1.300 lei gross; teams of 2 artists will receive 642 lei net each, which means 650 lei gross;
– production budget of 1.500 lei
– audio-video documentation of the event
– promotion of your work throughout the project’s activities

Required files

 1. the filled-in participation form [download .docx]
 2. a short bio
 3. images, simulations, videos, texts or any other materials to support your proposal.

 

open call 2: a photograph 

What?
An unusual photograph of the Capitol Cinema / Summer Theater façade, made by you in August 2017. Get inspired by the remarkable past and possible future of the monuments. Use decor or optical illusions, photograph in colour or b / w, with or without filters – create a story in a picture.

Caution: Only photographs of the exterior of the building are eligible, more specifically the Cinema Capitol Façade – bd. Elisabeta 36, and Capitol Summer Theater, 13, Constantin Mille Street, Bucharest.

Who can participate?
Any amateur or professional photographer, no age or nationality restrictions.

We provide
– artist prize, in the net amount of 1.188 lei or 1.300 lei gross
– promotion of your work throughout the project’s activities

Required files

 1. the filled-in participation form [download .docx]
 2. a short bio
 3. a photograph, min. 3500 px @ 150 dpi + title + 160 characters description

Evaluation criteria
Jury and audience will consider the connection to the historical theme, composition, and creativity.

Display
Photographs will be displayed throughout the CAPITOL Cinema / Summer Theatre cultural hub project activities and events, may be included in the itinerary exhibition and / or used in the design of future project materials or published online.

Deadline: Send proposals for both calls by 28 August 2017.

Download the open call guidelines.
You can participate with a maximum of 3 proposals in each section of the open call – “an urban signal & “a photograph”
Use wetransfer, dropbox or gdrive to send files larger than 6mb.
Send the required files, as a single archive, to info [ @ ] saveorcancel.tv
This call contains a gallery of selected images, videos, and texts about CAPITOL Cinema / Summer Theatre. Use it to get inspired and informed.
Organizers may refuse to publish images containing inaccurate, defamatory, obscene, otherwise inappropriate or reflective personal or personal disputes.
Ask any question about this call, via e-mail or Teatrul de vară CAPITOL facebook page; be advised, we may publish FAQ, if the answers show useful for more participants.

The winning ideas will be selected by a jury and public online voting, between 29 August and 4 September, on feeder.ro

1/3 public online vote

2/3 a panel, on behalf of Save or Cancel, represented by Cristina Popa, social designer and Andrei Racovițan, architect.

 

The winners for both calls will be announced online, on the 5th of September on feeder.ro/capitol

 

The open call is organized by Save or Cancel, via feeder.ro, and is a part of the “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL” multiannual cultural project, co-financed by AFCN, produced with the support of ArCub, as part of the “București – Oraș Participativ 2017” cultural programme.

 

Organizer: Save or Cancel
Partners: AFCN, ArCub, PMB, CNDBTeatrul MicCinema Marconi, RADEFCarol 53, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ
Media partners: ZeppelinIQadsSmark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro,  anyplace.ro, Art7Arte și meserii

 

Graphic design: Acme Industries
Photos: various archives, VJ VLC, Alex Iacob
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

cinema/ teatru de vara CAPITOLOther articles in the awareness campaign:
Cinema CAPITOL at the beach @ Plaja de Carte, Vama Veche
BTLT: Cum a fost la Someș Delivery 2017, Cluj?
CAPITOL Grădina Cinema la Someș Delivery 2017
BTLT: Reactivarea patrimoniului: provocări și beneficii @ CNDB
OPEN CALL CAPITOL DESIGN Winner: Acme Industries – Y
OPEN CALL DESIGN – Shape the future of CAPITOL
despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel
Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018
Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020
41 de foste și actuale cinematografe în București
38 de teatre din București
22 de clădiri reabilitate care pun în valoare patrimoniul din România

parteneri hub cultural Cinema / Teatrul de vară Capitol 2017-2018

27 thoughts on “NEW Open calls for CAPITOL”

 1. Pingback: Paint-a-monument / Workshop for children • Capitol

 2. Pingback: VOTE: Open calls for CAPITOL • feeder.ro

 3. Pingback: The astonishing CAPITOL can reopen with your help – Capitol

 4. Pingback: “Bucharest is no longer a nasty city”, says photographer Ștefan Tuchilă – Capitol

 5. Pingback: CAPITOL Talks 2 @ HUB A, Casa OAR București - Save or Cancel

 6. Pingback: Cinema Capitol at the beach - Save or Cancel

 7. Pingback: Participare Save or Cancel x feeder.ro x Lente la Noaptea Albă a Galeriilor 2017 - Save or Cancel

 8. Pingback: OPEN CALL CAPITOL Arhitectură + Design – Save or Cancel

 9. Pingback: VOTE: OPEN CALL ARCHITECTURE & DESIGN - Shape the future of CAPITOL • Feeder.ro

 10. Pingback: OPEN CALL ARCHITECTURE & DESIGN – Shape the future of CAPITOL – Capitol

 11. Pingback: Descarcă aplicația CAPITOL CONTINUUM  pentru a vedea cum arată Teatrul de vară Capitol, dincolo de fațadă • Feeder.ro

 12. Pingback: "Bucureştiul nu mai este un oraş urât." Fotografii de Ștefan Tuchilă. | | Feeder.ro

 13. Pingback: „Bucureştiul nu mai este un oraş urât”. Fotografii de Ștefan Tuchilă. – Capitol

 14. Pingback: "Bucharest is no longer a nasty city", says photographer Ștefan Tuchilă | | Feeder.ro

 15. Pingback: Bucureştiul nu mai este un oraş urât. Fotografii de Ștefan Tuchilă. | | Feeder.ro

 16. Pingback: Uimitorul CAPITOL se redeschide cu ajutorul tău | | Feeder.ro

 17. Pingback: BTLT: evenimente și activități CAPITOL în 2017 – Capitol

 18. Pingback: Sondaj – Despre tine, Bucureşti şi CAPITOL | | Feeder.ro

 19. Pingback: Save or Cancel lansează site-ul capitol.rehab | | Feeder.ro

 20. Pingback: Paint-a-monument / Atelier pentru copii / Serebe (desen) + Octav (serigrafie) @ MNAC – Capitol

 21. Pingback: CAPITOL Talks 2 @ HUB A, Casa OAR București | | Feeder.ro

 22. Pingback: Instalația câștigătoare a Open call pentru CAPITOL – Capitol

 23. Pingback: feeder.ro BTLT: #FLUID / The Stage is Yours performance & OPEN CALL Winner @ CAPITOL – Capitol

 24. Pingback: BTLT: #FLUID / The Stage is Yours performance & OPEN CALL Winner @ CAPITOL | | Feeder.ro

 25. Pingback: Winner of Open call for CAPITOL | | Feeder.ro

 26. Pingback: VOTE: Open calls for CAPITOL | | Feeder.ro

 27. Pingback: Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018 | | Feeder.ro

Leave a reply (we review all comments)