UPDATE: Deadline extended until 5 August

open-call-un-hidden-bucharest-extended

UPDATE: Deadline extended until 5 August
Good luck

[scroll for EN]

OPEN CALL Un-hidden Bucharest

INTERVENȚIE ARTISTICĂ // SEMNAL URBAN // CNDB, sala Omnia

Save or Cancel te invită să reinterpretezi într-un mod creativ fațada Sălii Omnia din București.

open call un hidden bucharest sala omniaPoți desena pe geamuri, să amplasezi panouri/obiecte pe fațadă, de pasarela dintre cele 2 clădiri, pe platforma din fața intrării sau chiar pe acoperișul de deasupra acesteia.

open call un hidden bucharest sala omnia

Un-hidden Bucharest este un proiect de regenerare urbană imaginat ca serie de 3 semnale urbane care au ca scop umanizarea orașului, și promovarea explorării acestuia prin artă, într-un traseu cultural alternativ, care recomandă cele mai remarcabile intervenții artistice în spațiul public.

Cele trei semnale urbane sunt produse în colaborarea cu partenerii proiectului – CNDB, Cinema Marconi, Lente, activând prin artă spațiile publice pe care aceștia le împart cu localnici și turiști.

Traseul va fi disponibil ca performance cu participanți, web & print.

De ce?

– pentru a spori sentimentul de apartenență și identitate prin (re)descoperirea afectivă a orașului prin artă;
– în București există brownfields culturale – zone cu clădiri scoase din uz; acestea scad calitatea spațiului public și implicit a vieții;
– arta are capacitatea de a umaniza spațiul public, sporind dialogul și co-participarea;
– există deja o serie interesantă de inițiative culturale și intervenții artistice independente care sporesc calitatea spațiului public în București.

Cum?

Apelul deschis produce o intervenție artistică stradală și identifică zone care prezintă interes pentru participanți.

Lasă-te inspirat/ă de trecutul ascuns, obscur al acestei zone, sau imaginează-ți viitorul, deoarece această clădire va intra în circuitul public cultural ca loc dedicat dansului contemporan.

Intervenția artistică poate fi temporară sau permanentă, separată de clădire, asamblată, pictată, scrisă sau interpretată.

Participă!

Trimite către info@saveorcancel.tv următoarele materiale:

 • scurtă biografie a autorului sau descrierea echipei
 • link către portofoliu
 • propunerea – o intervenție artistică pentru spațiul public din fața Sălii Omnia, Strada Cristian Popișteanu 1, București 030167
 • un deviz de materiale necesare și costuri
 • o listă cu 5 spații publice pe care ți-ar plăcea să le includem în noi open calls, în viitor.

Pentru fișierele mai mari de 6mb, folosește wetransfer, dropbox sau google drive.

Poți participa cu o singură propunere la acest open call.

Selecția câștigătorilor va fi făcută de către public alături de juriul format din echipa Save or Cancel și reprezentanți ai echipei Centrului Național al Dansului București.

Descarcă termeni și condiții ai apelului deschis.

Calendar OPEN CALL

Lu 17 Iulie // Start!
Du 30 Iulie 23:59 // Deadline
Sâ 5 August // Deadline extins
Mi 9 August – Mi 16 August // Poll online și jurizare 
Vi 18 August // Anunț câștigători Open Call // start înscrieri în turul ghidat
Jo 24 August – Sâ 26 August // Producție semnal urban / intervenție artistică
Sâ 26 August // Vernisaj semnal urban // prima ediție cu ghidaj a turului cultural alternativ

PREMIU

 • 1.104 lei net, adică 1.200 lei brut;
 • materiale necesare pentru producție semnal urban, în valoare de 1.200 lei;
 • 4 intrări la spectacolele CNDB, la alegere;
 • promovare în cadrul acțiunilor proiectului Un-hidden Bucharest

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

Un-hidden Bucharest este un proiect cultural produs de Save or Cancel prin feeder.ro, co-finanțat de AFCN.

Parteneri: CNDB, Lente, Cinema Marconi.

Text: Cristina Popa, Andrei Racovițan
Grafică: Ana Dămoc

Open-call Un-hidden Bucharest

OPEN CALL Un-hidden Bucharest

ARTISTIC INTERVENTION // URBAN SIGNAL // CNDB, Omnia Hall

Save or Cancel invites you to creatively reinterpret the facade of the Omnia Hall in Bucharest.

You can draw on windows, place panels / objects on the facade, on the span between the two buildings, on the entrance platform or even on the roof above it.
Un-hidden Bucharest is an urban regeneration project imagined as a series of 3 public signals aimed at humanising the city and promoting its exploration through art in an alternative cultural route that recommends the most remarkable artistic interventions in the public space.

The three urban signals are produced in collaboration with the project partners – CNDB, Cinema Marconi, Lente, activating, through art, the public spaces they share with locals and tourists.

The tour will be available as a performance with participants, web & print.

Why?

– to enhance the sense of belonging and identity through the (re) discovery of the city with the help of art;
– in Bucharest there are cultural brownfields – areas with buildings out of use; they decrease the quality of public space and inherently of life;
– art has the ability to humanise public space, enhancing dialogue and co-participation;
– there is already an interesting series of cultural initiatives and independent artistic interventions that enhance the quality of public space in Bucharest.

How?

The open call produces a public intervention and identifies areas of interest to the participants.

Let yourself be inspired by the hidden, obscure past of this area, or envision the future, as this building and area will enter the contemporary cultural circuit as a contemporary dance venue.

The artistic intervention can be temporary or permanent, separated from the building, assembled, painted, written or performed.

Participate!

Send the following materials to info@saveorcancel.tv:

 • Short author biography or team description
 • Link to the portfolio
 • The proposal – an artistic intervention for the public space in front of Omnia Hall, Strada Cristian Popişteanu 1, Bucharest 030167
 • A list of necessary materials and costs
 • A list of 5 public spaces that you would like us to include in new open calls in the future.

For files larger than 6mb, use wetransfer, dropbox or google drive.
You can participate with one proposal at this open call.

The selection of the winners will be made by the public alongside the jury composed of Save or Cancel team and representatives of the National Dance Center Bucharest team.

Download the terms and conditions of the open call.

Calendar OPEN CALL – updated

Mo 17 July // Start!
Sun 30 July 23:59 // Deadline
Sat 5 August // Extended deadline
We 9 August – We 16 August // Online poll and jury deliberation
Fri 18 August // Announcement of the Open Call winners // the start of sign ups for the guided tour
Thu 24 August – Sat 26 August // Production of urban signal / artistic intervention
Sat 26 August // Urban signal opening // first edition of the alternative cultural tour guide

PRIZE

 • 1,104 lei net, ie 1,200 lei gross;
 • Necessary materials for urban signal production, worth 1,200 lei;
 • 4 entries to CNDB shows of choice;
 • Promotion within the Un-hidden Bucharest project

VOTE: Open Call Un-hidden Bucharest @ CNDB, Omnia Hall

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

UN-hidden Bucharest

Un-hidden Bucharest is a cultural project produced by Save or Cancel via feeder.ro, co-funded by AFCN.

Partners: CNDB, Lente, Cinema Marconi.

Text: Cristina Popa, Andrei Racoviţan
Graphic design: Ana Dămoc
Photos: Alex Iacob

Un-hidden Bucharest

Leave a reply (we review all comments)