Heroism Rises in a Warehouse @ MNAC Anexa

Eroismul răsare într-un depozit de mărfuri @ MNAC Anexa
5 Martie, 19:00 – Deschidere
5 Martie – 24 Mai – Expoziție

Artiști: Simion Cernica, Claudiu Cobilanschi, Ion Dumitrescu & Florin Flueraș, Paul Dunca & Ștefan Tiron & Mihai Lukacs, Alexandru Fifea & Cătălin Rulea & David Schwartz, Irina Gheorghe, Ivana Mladenovic, Zamir Suleymanov, Iulia Toma

Selecție realizată de Mona Vătămanu & Florin Tudor

Discuție cu Ion Dumitrescu și Florin Flueraș
Joi, 5 martie, 18.00

Spectacol “Voi n-ați văzut nimic!
Alexandru Fifea, Cătălin Rulea, David Schwartz
Sâmbătă, 7 martie, 19.30
Duminică, 8 martie, 19.30

La această ediție a expozițiilor generate de open call-ul adresat artiștilor emergenți, Salonul de proiecte i-a invitat pe Mona Vătămanu și Florin Tudor să realizeze selecția proiectelor ce au fost produse cu această ocazie. Lucrarea artistului Zamir Suleymanov (Azerbaijan) a fost aleasă de Vătămanu și Tudor pentru a-i ghida în procesul de selecție. Filmul lui Suleymanov reprezintă elementul coagulant al întregii expoziții care chestionează din mai multe perspective continuitatea dintre cinema/film și realitate. Filmând activitățile care se petrec într-un fost cinematograf transformat în “playground” pentru tineri a căror viață pare că se consumă acolo, artistul face vizibil faptul că spațiul cinema-ului – locul unde se întâmplă toate aceste lucruri – este invadat de realitate. Prin extensie, spațiul expoziției e unul în care spărturile în realitate devin vizibile, însumând multiple incursiuni în zone ale excluziunii sociale sau formulând propuneri pentru a transforma datele imediate ale realității.

Ion Dumitrescu și Florin Flueraș prezintă o înregistrare a unei acțiuni colective petrecute pe 1 decembrie 2010 la mall-ul AFI Palace Cotroceni din București, o infiltrare subversivă în interiorul regimului spectacular ce caracterizează existența actuală, aflată sub semnul capitalismului agresiv, urmărind să scurtcircuiteze temporar și să forțeze o reflecție asupra a ceea ce “scenele” sau realitățile respective presupun. Decizia de arăta acțiunea de la mall sub forma unui film ridică întrebări cu privire la limitele conceptului de post-spectacol, generând o discuție cu publicul ce este programată înaintea vernisajului. Trecând de la spectacolul prilejuit de ziua națională la spectacolul de tip religios, colectivul format din Paul Dunca, Mihai Lukacs și Ștefan Tiron imaginează o “enorie a exclușilor” care, în viziunea lor, dezvăluie și include limitele de gen și sexualitate din filozofia și practica religiei. Această “parohie” propune o serie de ritualuri ce se vor desfășura pe întreaga perioadă de vizitare a expoziției. Contribuția lui Alexandru Fifea, Cătălin Rulea și David Schwartz aduce în atenție practicile unei alte instituții a statului, poliția, practici care devin uneori abuzive față de persoanele vulnerabile din punct de vedere etnic sau social. Pornind de la cazul lui Daniel Dumitrache, ucis în interiorul unei secții de poliție, ei construiesc un spectacol bazat pe ficționalizarea materialelor documentare arhivate de ei în procesul de cercetare. În cadrul unui film-eseu cu tentă autobiografică, Iulia Toma înscenează un performance pornind de la un ritual pe care tatăl ei, plutonier în armată, îl exersa cu scrupulozitate. Ea deplasează critica instituțiilor prezentă în proiectele anterioare înspre o zonă subiectivă. Figura masculină, dominantă în registrul public și instituțional, e absentă, aproape invizibilă în viața de familie. Viziunea subiectivă și reflecția asupra trecutului se regăsesc și în eseul documentar al lui Claudiu Cobilanschi care abordează istoria recentă a serelor și pepinierelor strategice din jurul Bucureștiului, proiectate în timpul comunismului, distruse și acaparate în prezent de vegetație sălbatică și mormane de reziduuri. Pentru Irina Gheorghe, știința și tehnologia, pioni importanți ai utopiei socialiste, devin materie pentru un studiu paraștiințific care se plasează la granițele dintre științele exacte și zonele neclare în care acestea sunt invadate de inexact, necunoscut și iraţional.

Deși par că formează un corpus eterogen, traversat de diverse tipuri de subiecte și practici artistice, proiectele selectate de Mona Vătămanu și Florin Tudor sunt unite de atenția critică îndreptată asupra contextului social. Un alt exemplu în această direcție este lucrarea lui Simion Cernica ce captează momente de repaos ale unor muncitori care își desfășoară activitatea în condiții de precaritate, momente ce sunt percepute ca un ritual colectiv. Dacă Cernica face apel la o estetică low-budget și filmează pe ascuns, de la distanță, Ivana Mladenovic își extrage subiectul din mediul social, creând un moment pur spectacular, cinematic. Personajul din filmul ei, Miss Piranda 2011, e filmat într-o ipostază teatrală, într-o singură secvenţă prelungită în care seducţia se manifestă pentru un privitor nevăzut. Navigând prin lumea zgomotoasă şi plină de libido a manelelor, strategia personajului e să se ascundă expunându-se, iar filmul exacerbează tocmai acest paradox. Ideea de ascuns/vizibil reprezintă de altfel o trăsătură definitorie și pentru celelalte intervenții din expoziție care activează o serie de probleme subterane ce scapă percepției dominante asupra spațiului social și discursului public.

Acest proiect este sprijinit de ERSTE Foundation.

Cu sprijinul Ivan Gallery

Salonul de proiecte este un program al Muzeului Național de Artă Contemporană (MNAC), inițiat de Magda Radu și Alexandra Croitoru. Acest program își propune realizarea unor expoziții, prezentări și dezbateri care se concentrează predominant asupra artei contemporane din România, punând producțiile tinerilor artiști într-un context generațional, local și internațional, mai larg.
Echipa: Magda Radu, Alexandra Croitoru, Ștefan Sava și Dana Andrei

Salonul de proiecte
MNAC Anexa, etaj 2
Calea Moșilor 62-68
București, România
Miercuri – Duminică / 10.00-18.00
www.salonuldeproiecte.ro
http://www.facebook.com/SdeProiecte

——————————————————————————

Heroism Rises in a Warehouse

Opening: Thursday, 5 March, 19.00
5 March – 24 May, 2015

Artists: Simion Cernica, Claudiu Cobilanschi, Ion Dumitrescu & Florin Flueraș, Paul Dunca & Ștefan Tiron & Mihai Lukacs, Alexandru Fifea & Cătălin Rulea & David Schwartz, Irina Gheorghe, Ivana Mladenovic, Zamir Suleymanov, Iulia Toma

Selection by Mona Vătămanu & Florin Tudor

Discussion with Ion Dumitrescu and Florin Flueraș
Thursday, 5 March, 18.00

Performance “You didn’t see nothing!”
Alexandru Fifea, Cătălin Rulea, David Schwartz
Saturday, 7 March, 19.30
Sunday, 8 March, 19.30

For this season’s exhibition generated by the open call for emerging artists, Salonul de proiecte invited Mona Vătămanu and Florin Tudor to select the works to be produced for the occasion. A work by the artist Zamir Suleymanov (Azerbaijan) was chosen by Vătămanu and Tudor to guide them in the selection process. Suleymanov’s film is the catalyst for the whole exhibition, which questions from multiple viewpoints the continuity between cinema/film and reality. Documenting the activities that take place in a former cinema converted into a “playground” for young people who seem to spend their whole lives there, the artist makes visible the fact that the space of the cinema—the place where all these things happen—has been invaded by reality. By extension, the space of the exhibition is one in which the fissures in reality become visible, comprising multiple incursions into zones of social exclusion or putting together proposals aimed at transforming reality’s immediate givens.

Ion Dumitrescu and Florin Flueraș present a recording of a collective action that took place on the 1st of December 2010 at the AFI Palace Cotroceni mall in Bucharest, a subversive infiltration of the regime of the spectacle that characterises contemporary existence, which rests under the sign of rampant capitalism, an infiltration that aimed temporarily to short-circuit it and provoke reflection about what the “stage sets” and reality in question involve. The decision to show the mall action in the form of a film raises questions about the limits of the post-spectacle concept and generates a discussion with the public that is scheduled before the opening of the exhibition. Moving from the spectacle occasioned by the National Day celebrations to spectacles of a religious type, the collective made up of Paul Dunca, Mihai Lukacs and Ștefan Tiron imagine a “parish of the excluded”, which in their eyes reveals and includes the limits of gender and sexuality in the philosophy and practice of religion. This “parish” proposes a series of rituals that will unfold throughout the period of the exhibition. The contribution of Alexandru Fifea, Cătălin Rulea and David Schwartz draws attention to the practices of another state institution, the police, practices that sometimes become abusive towards people who are ethnically or socially vulnerable. Setting out from the case of Daniel Dumitrache, who was killed inside a police station, they construct a performance based on fictionalisation of the documentary materials they archived during their research. Within the framework of a film-essay with autobiographical overtones, Iulia Toma stages a performance based on a ritual that her father, an army sergeant, meticulously used to perform. She shifts the criticism of institutions found in the previous projects towards a subjective area. The male figure, dominant in public and institutional registers, is absent, almost invisible, in family life. The subjective viewpoint and reflection on the past can also be found in Claudiu Cobilanschi’s documentary essay, which tackles the recent history of the strategic green houses and nurseries around the edge of Bucharest, which were designed during the communist period, but which are now in ruins, overrun with weeds and mounds of rubbish. For Irina Gheorghe, science and technology, important pillars of the socialist utopia, provide the matter for a para-scientific study that is situated at the boundary between the exact sciences and the blurred areas where they are invaded by the inexact, the unknown and the irrational.

Although they seem to form a heterogeneous corpus, traversed by various types of subjects and artistic practices, the projects selected by Mona Vătămanu and Florin Tudor are united by the critical attention they pay to the social context. Another example in this direction is the work of Simion Cernica, which captures the moments of respite enjoyed by labourers who work in precarious conditions, moments that are perceived as a collective ritual. Where Cernica draws on a low-budget aesthetic and hidden camerawork from a distance, Ivana Mladenovic draws her subject matter from the social medium, creating a purely spectacular, cinematic moment. The character in her film Miss Piranda 2011 is filmed in a theatrical way, in a single extended shot, in which seduction manifests itself to an unseen viewer. Navigating through the raucous, libido-charged world of turbo-folk, the character’s strategy is to conceal herself by exposing herself, and the film exacerbates precisely this paradox. The idea of the concealed/visible is also a defining feature of the other contributions to the exhibition, which brings to the fore a series of below-the-surface problems that elude the dominant perception of the social space and the public discourse.

This project has been supported by ERSTE Foundation.

Supported by Ivan Gallery

Salonul de proiecte is a curatorial program of the National Museum of Contemporary Art Bucharest, initiated by Magda Radu and Alexandra Croitoru. The program focuses through exhibitions, presentations, and debates on the Romanian contemporary art, while positioning young artists’ productions into a broader generational context, local as well as international.
Team: Magda Radu, Alexandra Croitoru, Ștefan Sava and Dana Andrei

Salonul de proiecte
MNAC Anexa, 2nd floor
Calea Moșilor 62-68, Bucharest, Romania
Wednesday – Sunday / 10.00-18.00
www.salonuldeproiecte.ro
http://www.facebook.com/SdeProiecte

Leave a reply (we review all comments)